,םירבח םולש

םיארוק ונא .התיבשה אשונב שגפמל התוא ונמזב טקנש המזיה לע לילג יבצ 'פורפ הטיסרבינואה אישנ תא םיכרבמ ונא
,אוה ותוא דעצל םיסחיימ ונאש הרומחה תועמשמה לע אישנה ינפב עירתהל תנמ לע שגפמל אובל לגסה ירבח לכל
תא אישנל ריהבהל תנמ לע שגפמל ואובי לגסה ירבח לכש בושח .לגסה דגנ טוקנל דמוע ,תואטיסרבינואה יאישנ רתי ומכ
םא יכ אישל רמאנ ונלוכש בושח .ונדגנ העינמ וצ איצוהל השקבב הדובעל ןידה תיבל הינפה תא םיאור ונא הב הרמוחה
.הטיסרבינואה תלהנה ןיבל וניניב יוחיאל ןתינ יתלב ערקל תישיא יארחא וב הארנ טפשמה תיבל הינפה לע םותחי

.בוקמ ירוא דעוה ר"וי ידי לע הפיח תטיסרבינוא לגסל חלשנש ןוכדע ףרצמ ינא

,רחמ תוארתהל

יצנב