11.12.07 -ב םיטנדוטסהו לגסה ינוגרא לש תפתושמה הנגפהב ואשינש םירבד