,םלוכל םולש

.תמאתמה הצעומה ר"וי ,ןהכה יבצ 'פורפ לש ובתכמ ב"צמ .1

"טפשמה סכ" םלואב ימדקאה לגסה ירבח לש תיצרא הפיסא םייקתת 11:00 העשב ,2007 רבמבונב 14 'ד םויב .2
תינויח לגסה ירבח לש הובג תוחכונו תרושקתה י"ע רקוסת הפיסאה .ביבא לת תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב
.רתויב

,הכרבב

.דעווה