,םולש םירבחל

.תונכדועמ התיבש תויחנה ב"צר

תפסא םיטפשמל הטלוקפב "טפשמה סכ" םלואב םייקתת 11:00 העשב 22.11.07 'ה םויב יכ םיריכזמ ונא ןכ ומכ
.חווידו ןוכדע םשל לגס