,םירבח םולש

ףרחות םיבורקה םימיבו מ"ומב שממ לש תומדקתה היהת אל םא יכ תמאתמה הצעומה הטילחה לומתא
.תויביצקת-ץוח תוינכות םג לולכתו התיבשה

.תמאתמה הצעומה ר"וי ןהכה יבצ לש ןוכדע ב"צר

,םולש תבש

יצנב