,םירבח םולש

םיגיצמו םיבש רצואה יגיצנשכ דבלב יסקט יפוא תואשונ תוימוי-ודה תושיגפה .רצואה םע ןתמו אשמב תומדקתה לכ ןיא
.םישדח תונויער תולעהל םינכומ םניאו התיבשה ץורפ זאמ הז אוהכ ונתשה אלש םהיתודמע תא
.תויביצקת-ץוח תוינכת םג לולכתו התיבשה בחרות אבה עובשה תליחתב רבכו התיבשה תפרחהל םיכרענ ונא ךכיפל
.ולא תוינכת תתבשה יבגל תוטרופמ תויחנה איצונ עובשה ךשמהב

.לארשיב רקחמה תואטיסרבינוא לכ לגס לש תיצרא תרצע טפשמה סכ םלואב ךרעית 11:00 העשב יעיבר םויב .2
תרצעב ףתתשהל ץמאמ לכ ושע אנא .יואר רכש םכסה תגשהל דע קבאהל ונתושיחנ תא ןיגפהל תדעוימ תרצעה
.הבושח םכתוחכונ .קבאמב םכתכימת תא ןיגפהלו

.תירבעה הטיסרבינואה לש לעופה דעוה ינפב םויה הגצוהש תגצמ ףרצמ ינא .3
.ןכותב הנוש ךא ונידי לע הנכוהש תגצמה לע התרוצב תססובמו תילגנאב איה תגצמה

,בוט לכ

יצנב