,םירבח םולש

לגס תופתתשהב תיצרא תרצע ביבא לת תטיסרבינואב 14.11.07 יעיבר םויב ךרעית ךכיפל .שדח לכ ןיא מ"ומב
.תואטיסרבינואה לכמ ימדקא
זכר ,ארזע הידבועל תונפל תוליעפב ףתתשהל םינכומה לגס ירבחמ םישקבמו תרצעה ןוגראב הרזעל םיקוקז ונא
.(7453/4 .לט) דעוה תריכזמל וא (050-7422971 וא ovadia@post.tau.ac.il) לגסה ןוגרא לש םיליעפה

.18.11.07 'א םוימ לחה תויביצקת-ץוח תוינכת תתבשה לע לומתא הטילחה תמאתמה הצעומה
.אבה עובשב הנאצות תויביצקת-ץוחה תוינכתה תתבשה יבגל תויחנה

.האלה התוא ץיפהל ךישמהל םהמ ושקבו םיעדוימל התוא וציפה אנא .ונקבאמ תא הריבסמה תגצמ ב"צמ

,םולש תבש

יצנב