,םירקי םירבח

.תסנכה לש ךוניחה תדעווב לומתא תויושחרתהה יבגל ,תמאתמה הצעומה ר"וי ,ןהכה יבצ לש ןוכדע ב"צמ .1
.תויביצקת ץוח תוינכות תיבשהל הטלחהה םושיי תא תוהשהל טלחוה הז בלשב .2
.הנייהתש לככ תויוחתפתהב םכנכדעל ךישמנ .3

,בוט לכ

יצנב