,םירבח םולש

.רצואה םע מ"ומה יבגל ןוכדע ןלהל
.רכשה תדעוב רבחו תמאתמה הצעומב תירבעה הטיסרבינואה גיצנ ,ןהכ רשא ידי לע ובתכנ םירבדה
.תופסונ תויוחתפתה הנייהתש לככ םכנכדעל ךישמנ
,בוט לכ
.יצנב

.ב.נ
.ילתפנ ןיינב תבחרב 14:00 -ב םויה ךרעית םיטנדוטסלו לגסל תפתושמה האחמה תרצע :תרוכזת


Hi all,


As expected, not much has happened over the last few days. We have had

two meetings with the Treasury representatives since the start of the strike.

So far, there has been absolutely no progress. If anything, these

meetings made it clear that there is a really large gap between our basic

demands and the Treasury's position. We demand that we will be fully

compensated for the wage erosion that occurred since 1997. At this point in

time the Treasury is not even willing to look at the magnitude of this

erosion. Instead, they try to discuss wage "reforms" along the lines

proposed by the Shochat committee. Again, the only thing that became

clear
is that there is a large gap between the two positions. And, we have not

yet seriously discussed our second demand, namely prevention of future

erosion in our salary. As stated before, the strike will continue until these

two basic demands are met.

Tomorrow there is another meeting. Our position has always been that we

are willing to meet and talk at all times. But, judging from the previous

two meetings, we will be surprised if any progress will be made. As I

hinted in my last message, we may not be able to reach an agreement with

the
Treasury representatives without the involvement of the politicians that

are
(at least nominally) above these representatives. Unfortunately the past

has taught us that this may take a lot of time. So, we are looking at the

possibility of a very long strike.


I plan to keep updating you on a regular basis. Keep in mind, however,

that we are at this phase in the strike where not much is happening. So, I

will send updates every few days. Obviously, I will update you as soon as

possible when a new development takes place.


best, Asher Cohen