,םולש םירבח

.תבש יאצומבו ישש םויב מ"ומב שחרתה רשא תא ראתמה תירבעה הטיסרבינואהמ ןהכ רשא ונרבח לש ובתכמ ןלהל

העצההש חינהל הביס ןיאו רצואה יגיצנ ידי לע הרשוא אל ישש םויב ה"רו ידי לע התלעוהש העצהה יכ שיגדהל ינוצרב
.הנוש לרוגל הכוז התיה ש"צומב ה"רו ידי לע התלעוהש התוחנה

.12:00 -ב רחמ לגסה תפיסאב תוארתהל

,וצמיאו וקזיח

ילא