,םירבח םולש


רטוז לגס תוברל ,ימדקאה לגסה לכ לש האלמ םידומיל תתבשה סופמקב םייקתת 14:00 -ו 13:00 תועשה ןיב רחמ
.ץוחה ןמ םירומו
אצת רשא םיטנדוטסה תכולהתב ימדקאה לגסה תופתתשהל תדחוימ תובישח שי ה"רו לע םודאה וקה תיצח רואל
-ב םיטרפה לכ .הטיסרבינואב ןמליג ןינבמ 13:00 העשב

http://www.student.co.il/?CategoryID=623&ArticleID=2237&Page=1.


,הכרבב

יצנב