,םירבח םולש

ץוחה ןמ םירומה לש המתחהה לעו תופשל תורומה ןעמל הנגפה לע רטוזה לגסה ןוגראמ ונילא רבעוהש עדימ ןלהל
.רטוזה לגסה ןוגראל תופרטצהל

,הדות

יצנבםיצוציק לע תופשל הדיחיב תורומל העידוה הטיסרבינואה םינורחאה םייעובשב - תופשל תורומה ןעמל הנגפה .1
תורומה תיברמ .קוחב שרדנכ שארמ הארתה וא עומיש אלבו ,רטסמסה תליחת רחאל תאז .םייידימ םירוטיפו
הדובעה ךוסכסב תיזכרמ הליע םיווהמ ולא םיצוציק .השירפ ףס לע ןקלחו ,םינש תורשע הזמ הטיסרבינואב תודבוע
11.11.07 ,הזה ןושאר םויב ךרעית תורומב הכימת תנגפה .רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ידי לע עובשה זרכוהש
.אשונב מ"ומ תבישי ינפל (שרלומס םלוא דיל) הלהנמה ןיינב לומ 16:00 העשב

ןוגרא לא םיריכבה ץוחה ןמ םירומה תרבעה ךילהת ךשמנ - רטוזה ימדקאה לגסה ןוגאל ץוחה ןמ םירומ תמתחה .2
תא אלמל םישקבתמ רוטקוד ראות ילעב ביבא לת תטיסרבינואב ץוחה ןמ םירומ .רטוזה ימדקאה לגסה
םירומה ראש .ןוגראל ףרטצהל תנמ לע Jfaculty@post.tau.ac.il ל"אודל וא 6406214 סקפל ותוא חולשלו ב"צרה ספוטה
.הדובע תודסומו תורשקתה יטרפ ריאשהלו 03-6408186 ןופלטב וא ליימב דרשמל תונפל םישקבתמ ץוחה ןמ
.םיריכמ םתאש ץוחה ןמ םירומל הז ליימ וריבעה אנא