,םולש םירבח

הטלוקפב "הריש-רב" םלואב 12:00 העשב 14.1.08 'ב םוי רחמ םייקתתש חווידו ןוכדעל לגס תפסאל םינמזומ םכנה
.הרבחה יעדמל


,הכרבב

דעווה