,םולש םירבח

:תועדוה יתש ב"צמ

ךרבמ דעוה .םידדצה ןוצר תועיבשל המייתסה הטיסרבינואל הסינכב "וג וט יפוק" הפקה תיבב םידבועה תתיבש .1
.רתוי הפקת הניא הז םוקמ דוקפלמ ענמיהל לגסה ירבחמ ונתשקב ,ךכיפל .קדוצ םידבוע קבאמ לש ותחלצה לע

.רימז ינד לש ובתכמו ישימח םויב תננכותמ הנגפה לע העדוה תפרוצמ .2

ילאShalom,

Things are getting warmer.

Attached is the final Manifest for distribution on all networks - now.

Include information about the transportation facilities to Jerusalem.

Students from the Hebrew University are going to join us - we should encourage students from other universities to Join.

I know that busses were ordered for a number of campuses.

I am also attaching suggestions for SHLATIM - please add to the repertoire.

If you have old junky equipment bring it - we would like to leave BAR ON a present.

WE AGREED ON ONE RESTRICTION WITH RESPECT TO THIS HAFGANA - IT IS NOT ABOUT SALARIES!!! It is important that if you talk to the Media you make the point that this FIGHT is about the future of science in Israel. Otherwise its an open-ended fight and you are welcomed to hit anywhere you think will help our cause.

Once the letter is out I will see what can be done about the Media - anyway feel free to act independently if you have your own channels.

SEE YOU ON THURSDAY - IT SHOULD BE A HAGIGA.

Lehitraot

Dani

P.S. if you want to reach me use e.mail, home #: 08-8594475; Office


#: 08-9489092

Adi Avni Ph.D.
Department Plant Sciences
Tel-Aviv University
Tel-Aviv 69978 Israel
Tel: 972-3-6409840 Fax: 972-3-6410195
E-Mail: Lpavni@post.tau.ac.il