,םולש םירבח

.2007 ,רבמצד 31 -ב םייקתתש הפוחד תדחוימ תיללכ הפיסאל הנמזה ב"צמ

םוי ותואב ,שגפיהל תמאתמה הצעומה לע :ןמז יצוליא לשב תאזו 9:30 העשב םייקתת הפיסאהש השקבב בל ומיש
.םילשוריב הדובעל יצראה ןידה תיב אישנ תוסחב ,ה"רו םע ,תומדקומה םיירהצה רחא תועשב

,הפיסאב תוארתהל

ילא