,םירבח םולש

ימדקאה לגסה ןוגרא ,ריכבה ימדקאה לגסה ןוגראל תופתושמ האחמ תולועפ תרדסב םיליחתמ ונא אבה עובשב
.ביבא לת תטיסרבינוא לש םיטנדוטסה תדוגאו רטוזה

איצוהל ,תבשות סופמקב תוליעפה לכ .הטיסרבינואה ירעש םוי ךשמל ורגסי 2007
רבמצדב 5 -ה יעיבר םויב
.םיכיפה יתלב םיקזנ עונמל ודעונש תוינויח תודדוב
תויוליעפ

םיטנדוטסו ימדקא לגס תופתתשהב תיצרא תרצע ןיטנא רכיכב ךרעית 12:00 העשב 2007 רבמצדל 6 -ה ישימח םויב

.תואטיסרבינואה לכמ

.םינגראמה םיפוגה לש תפתושמ הינפ ב"צמ

ארזע הידבוע ונלש םיליעפה זכר םע רשק ורצ אנא .םיפסונ םיליעפל דימתמ רתוי םיקוקז ונא אבה עובשב
050-7422971 ,ovadia@post.tau.ac.il

תמישרל ופרטצה - םירחא לגס ירבח םע תועד ףילחהלו םכיתודמע תא אטבל ,קבאמה תריזב ןכדעתהל םכנוצרב םא
.taufac-a
דעווה יליעפ לש ל"אודה
.לגס רבח לכל החותפו תרזנוצמ הניא וז המישר
.תרתוכ אלל listserv@listserv.tau.ac.il :ל ליימיא חולשל שי תופרטצהל
Sub taufac-a your name בותכל שי ליימיאה ףוגב
Sub taufac-a Ben Tzion Munitz לשמל

,םולש תבש

יצנב