,םולש םירבחל

הטלוקפב "טפשמה סכ" םלואב 11:00 העשב 22.11.07 'ה םויב םייקתתש חווידו ןוכדעל לגס תפסאל םינמזומ םכנה
.םיטפשמל

,הכרבב

דעווה