,םלוכל םולש

.וכראוה התיבשה תפוקתל םיקנבה םע תואוולהה ימכסה

.תינש םימכסהה ב"צר


.רגניז דנומגיז 'פורפ אוה תואוולהה אשונל דעווה םעטמ רשקה שיא ,םכריכזהל

7363 : רגניז 'פורפ לש ןופלטה רפסמ
singer@eng.tau.ac.il :ולש ל"אודה תבותכ,הכרבב

תינור