,םלוכל םולש

.ןושארה ימואלניבה קנבה םע תואוולה רדסהל עיגהל ונחלצה אל ,ונרעצל
םא םג ,האוולה תלבקל םירחאה םיקנבהמ דחא לכל תונפל םילוכי ימואלניבה קנבב ןובשח םהל שיש לגסה ירבח
.ןובשח םש םילהנמ םניא


.רגניז דנומגיז 'פורפ אוה תואוולהה אשונל דעווה םעטמ רשקה שיא ,םכריכזהל

7363 : רגניז 'פורפ לש ןופלטה רפסמ
singer@eng.tau.ac.il :ולש ל"אודה תבותכ,הכרבב

תינור