,םלוכל םולש

.התיבשה תפוקתב לגסה ירבחל תואוולהל תועצה שמח ב"צמ
.ימואלניבה קנבהמ תועצה םג םדקהב חולשל םיווקמ ונא
.םיקנבה לכ תוחוקלל תודעוימ תואוולהה


.התיבשה תפוקתל ימדקאה לגסה ירבחל האוולהב רבודמש ןייצל לגסה רבח לע ,קנבה ףינסל היינפב
.תוקירח ויהי אלש םיווקמ ונאו םידחוימה םיאנתב ונכדוע םיפינסה לכ ,ןורקיעב
.רגניז דנומגיז 'פורפ אוה תואוולהה אשונל דעווה םעטמ רשקה שיא

7363 : רגניז 'פורפ לש ןופלטה רפסמ
singer@eng.tau.ac.il :ולש ל"אודה תבותכ