,םלוכל םולש

.התיבשה תפוקתב לגסה ירבחל תואוולהל תועצה עברא ב"צמ


.טנוקסיד קנבו ימואלניבה קנבהמ תועצה םג םדקהב חולשל םיווקמ ונא

לגסה ירבחל האוולהב רבודמש ןייצל לגסה רבח לע ,קנבה ףינסל הינפב .םיקנבה לכ תוחוקלל תודעוימ תואוולהה
.תוקירח ויהי אלש םיווקמ ונאו םידחוימה םיאנתב ונכדוע םיפינסה לכ ,ןורקיעב .התיבשה תפוקתל ימדקאה

.רגניז דנומגיז 'פורפ אוה תואוולהה אשונל דעווה םעטמ רשקה שיא
7363 : רגניז 'פורפ לש ןופלטה רפסמ
singer@eng.tau.ac.il :ולש ל"אודה תבותכ


הכרבב

תינור