,םירקי לגס ירבח

תדחוימ תועמשמ הנשי ,רצואה םע תתלו תאשל הסנמ תמאתמה הצעומהש קיפסמ הז ןיא וב בלשל ונעגה
תרושקתל
ירש ,הלשממה שאר .בצמה רופישל לועפל םהידיבש רוביצה ירחבנ םע לגסה ישנאמ תחאו דחא לכ לש הרישי
רצואה
תא ןיבהלו ,םכתדובע תובישח תא ךירעהל ,תישיא םכמעומשל םיכירצ תסנכה לש ךוניחה תדעו ירבחו ,ךוניחהו
חרכהה
תויהל הייושע וז ןיעמ הרישי היטרקומד .םירשכומ םישנאל תיביטקרטאו האירב ההובג הלכשה תכרעמבש ימואלה
.המישמל סייגתהלו תוקד רפסמ תונפל םכלוכמ םישקבמ ונא .רתויב תיביטקפא

םיבתכמ תוטויט ואצמת
http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/docs_new/activists/strike07/knesset-let.html רתאב
.ךוניחה תדעו ירבחו ,ךוניחהו רצואה ירש ,הלשממה שאר ,הנידמה אישנ לא םיישיא
תא חולשל וא ססקפלו הטמל םכמש תא ףיסוהל אוה תושעל םכילעש לכ .ל"אודהו סקפה רפסמ עיפומ בתכמ לכ לע
םישקבתמ םתא .'וכו ,הדוקנה תא תוקזחמה תוישיא תוטודקנא ףיסוהל ,בתכמה תא תונשל טלחהב ןתינ .בתכמה
,ןכ ומכ .דבלב ההובגה הלכשהה אשונב זכרתהל ותרטמש ,הז בתכמב םירחא וא םייטילופ םיאשונ ברעל אלש
.יניינעו דבוכמ ןוט לע רומשל שי

ןייפמק לש תויביטקפאב בושח ביכרמש םושמ ,םיבתכמה תחילש לע (asoffer@tau.ac.il) רפוס רנבאל ועידוה אנא
יבגל םכתא ןכדענ ונא .תועצה וא תולאש םע םג רנבאל תונפל ןתינ .ופקיה לע ועדי מ"ומה ילהנמש אוה הזכ
.ןייפמקה תומדקתה

כ"חאו ,אשונל סחימ ןענמהש תוניצרהו תוסחיתהה לע הדותב לכ םדוק תונעל יוארה ןמ ,בתכמל הבוגת םילבקמ םתא םא
רוביצ רחבנכ ותוכמס תלעפהו ןעמנה לש תישיאה ותוברעתה תא שקבל םיעיצמ ונא ,לשמל .יטנולר םכל הארנש המ ףיסוהל
.הנידמה דיתעלו רקחמל ,הלכשהל בר קזנ םימרוג רשא ,רצואה ידיקפ ידימ תוכשומה תא לוטיל תנמ לע


!םויה דוע םכיבתכמ תא וחלש .םירחא לש םהיבתכמ לע ךומסל אלו תוחדל אל :בושח יכהסרפ ןועמש רמ ,הנידמה אישנ
eulmert@knesset.gov.il
טרמלוא דוהא רמ מ"הר
ytamir@knesset.gov.il
רימת ילוי 'רד ךוניחה תרש
ןוא-רב ינור רמ רצואה רש
םלסמא םייח ברה כ"הח
בלרוא ןולובז כ"הח
Zelkin@knesset.gov.il
ןיקלא באז כ"הח
shmuelh@knesset.gov.il
טרפלה לאומש ברה כ"הח
הקלאחז לאמ'ג 'רד כ"הח
רוקז סאבע כ"הח
yhasson@knesset.gov.il
ןוסח לאוי כ"הח
רלימ סכלא כ"הח
רואיכלמ לאכימ ברה כ"הח
דקונ תירוא כ"הח
msolodkin@knesset.gov.il
ןיקדולוס הנירמ 'רד כ"הח
לגש ףסוי כ"הח
sshalom@knesset.gov.il
םולש ןבליס כ"הח
שורית תינור כ"הח