,םלוכל םולש

וקיתעה טושפ :רתוי הלק הרוצב םעפהו ,תסנכה לש היגולונכטהו עדמה תדעול םג םיבתכמה חולשמ תא םיביחרמ ונא
,אשונל היצביטומ לע דיעמ תוחפו ישיא תוחפ הז .דחיב המלש הדעול וחלשו (הטמל ואר) תובותכ לש המלש הצובק
.רתוי לק לבא

.םכל הארנש יוניש לכ ךורעל וא ףיסוהל ישפוח ושיגרה .הז דומעב אוצמל ןתינ אמגודל םיבתכמ

,ובישה ףא םיכ"חהמ קלחו ,םיבתכמ 115 -כ וחלשנ הכ דע .
asoffer@tau.ac.il -ל יל עידוהל שקבתמ חלושש ימ
וכישמה אנא זא ,וננעמל ברעתהל תסנכה לע ץוחללו ךישמהל בושח .םירקמהמ קלחב חיש-וד ןיעמ ליחתהש המ
!םיבתכמ חולשל

,תופתתשהה לע הדות

רנבא
asoffer@tau.ac.ilתובותכה תמישר ןלהל

סרפ ןועמש רמ :הנידמה אישנ
president@president.gov.il


:םייטנבלרה הלשממה ירש
(רצוא) ןוארב ינור ,(ךוניח) רימת ילוי ,(מ"ר) טרמלוא דוהא

eulmert@knesset.gov.il ; ytamir@knesset.gov.il ; rbaron@knesset.gov.il


:היגולונכטהו עדמה תדעו
ןהכ בקעי ,הקלאחז לאמ'ג ,ןושש ןב םחנמ ,לארשי-ןב קחצי ,ןולא ןימינב ,דדלא הירא ,ןתיא לאכימ ,(ר"וי) ןולא ןימינב
.בוטמש היל ,רנסלפ ןנחוי ,הנס םירפא ,ןמלדונ לאכימ ,רואיכלמ לאכימ ,רלימ סכלא ,ילאכימ םהרבא
sciencecom@knesset.gov.il ; belon@knesset.gov.il ; meitan@knesset.gov.il ; aeldad@knesset.gov.il ; itzik@knesset.gov.il ; mbensason@knesset.gov.il ; jzhalka@knesset.gov.il ; ycohen@knesset.gov.il ; amichaeli@knesset.gov.il ; amiller@knesset.gov.il ; melchiorm@knesset.gov.il ; nudelman@knesset.gov.il ; EfraimS@knesset.gov.il ; yohananplesner@knesset.gov.il ; lshemtov@knesset.gov.il


:טרופסהו תוברתה ,ךוניחה תדעו
,רוקז סאבע ,הקלאחז לאמ'ג ,טרפלה לאומש ,ןיקלא באז ,בלרוא ןולובז ,םלסמא םייח ,(ר"וי) רואיכלמ לאכימ
.שורית תינור ,םולש ןיבלס ,לגש ףסוי ,ןיקדולוס הנירמ ,דקונ תירוא ,רלימ סכלא ,ןוסח לאוי
v2@knesset.gov.il ; melchiorm@knesset.gov.il ; eamsalem@knesset.gov.il ; zorlev@knesset.gov.il ; Zelkin@knesset.gov.il ; shmuelh@knesset.gov.il ; jzhalka@knesset.gov.il ; azkoor@knesset.gov.il ; yhasson@knesset.gov.il ; amiller@knesset.gov.il ; oritn@knesset.gov.il ; msolodkin@knesset.gov.il ; yshagal@knesset.gov.il ; sshalom@knesset.gov.il ; rtirosh@knesset.gov.ilךוניחה תדעול בתכמ
עדמה תדעול בתכמ
סרפ ןועמש רמ ,הנידמה אישנ
eulmert@knesset.gov.il
טרמלוא דוהא רמ מ"הר
ytamir@knesset.gov.il
רימת ילוי 'רד ךוניחה תרש
ןוא-רב ינור רמ רצואה רש
םלסמא םייח ברה כ"הח
בלרוא ןולובז כ"הח
Zelkin@knesset.gov.il
ןיקלא באז כ"הח
shmuelh@knesset.gov.il
טרפלה לאומש ברה כ"הח
הקלאחז לאמ'ג 'רד כ"הח
רוקז סאבע כ"הח
yhasson@knesset.gov.il
ןוסח לאוי כ"הח
רלימ סכלא כ"הח
רואיכלמ לאכימ ברה כ"הח
דקונ תירוא כ"הח
msolodkin@knesset.gov.il
ןיקדולוס הנירמ 'רד כ"הח
לגש ףסוי כ"הח
sshalom@knesset.gov.il
םולש ןבליס כ"הח
שורית תינור כ"הח