,םירבח םולש

:תמאתמה הצעומה לש הינפ ןלהל .1

?קבאמב קלח תחקל םיצור ?םיברועמ תויהל םיצור

םיצור םתא םג םא .ימדקאה לגסה תתיבשב "הרגיש תרבוש" תוליעפל הלועפ דעו תסייגמ תמאתמה הצעומה
,םכתא רתאל ןתינ םהב ןופלטה ירפסמ תא ומשרו ,tamim@bgu.ac.il - ל רזוח ליימב ונילא ונפ "והשמ תושעל"
.יראלולס ןופלט קיעב

םישקבמ ונחנא .םיניזאמ םע תוחיש שי ןהב וידר תוינכות ןכו םינותיע תוכרעמ תובותכ לע םיטרפ לש ץבוק ב"צמ
.....רבדל ,בותכל ,רשקתהל םתא דדועל

.ההובגה הלכשהה תא ליצהל םיבייח

.ונלוכל החלצהב

םכתוחכונ .חוודו ןוכדעל לגס תפיסא ךרעית טפשמה סכ םלואב 11:00 העשב 'ה םוי ,רחמ יכ םכריכזהל וננה .2
.הבושח

- םירחא לגס ירבח םע תועד ףילחהלו םכיתודמע תא אטבל ,קבאמה תריזב שחרתמב ןכדעתהל םכנוצרב םא .3
.לגס רבח לכל החותפו תרזנוצמ הניא וז המישר .taufac-a דעווה יליעפ לש ל"אודה תמישרל ופרטצה
.תרתוכ אלל listserv@listserv.tau.ac.il :ל ליימיא חולשל שי תופרטצהל
Sub taufac-a your name בותכל שי ליימיאה ףוגב

Sub taufac-a Ben Tzion Munitz לשמל


,בוט לכ

יצנב