:31.10.07 -ה ןמ 'ץראה' תכרעמל בתכמ

אוה דמלל ,רוקחל ידכ ול תמלשמ הטיסרבינואהש ,התיכב םעפ רמא ,ותדימלת תויהל יתיכזש ,רסולפ דוד 'פורפ"
.(םניח) סיטארג דמלמ

.תבש אלו גח אל ,החונמ ול ןיא וברקב ןכוש רקחמהש ימ
.ןיינמ ןהל ןיא יכ - ולש הדובעה תועש תא תונמל רשפא יא

."תואלמגל םיאצויש רחאל םג

הלוליג הרובד
.תירבעה הטיסרבינואה ,תואלמגב 'פורפ