,םולש םירבחל


12:00 העשב 21.1.08 'ב םוי רחמ םייקתתש הפוחד תדחוימ תיללכ הפסאל םינמזומ םכנה
.ןימליג ןיינבב עקרק תמוקב (140) "רדנלטוש" םלואב

.רכשה םכסה :םויה רדס לע


,הכרבב

דעווה