,םלוכל םולש

לכמ ימדקא לגס תופתתשהב תיצרא תרצע א"ת 'נואב םייקתת 11:00 העשב 14.11.07 'ד םוי רחמ ,םכריכזהל
.םיטפשמל הטלוקפב "טפשמה סכ" םלואב 11:00 העשב םייקתת תרצעה .תואטיסרבינואה

:תרצעב םירבודה תמישר

.ןהכה יבצ :ריכבה ימדקאה לגסה ינוגרא לש תמאתמה הצעומה גיצנ
רהל ילא :רטוזה לגסה ינוגרא םורופ גיצנ
גרבנדלוג ליג :םיטנדוטסה תודחאתה גיצנ
ראב םייח :ןוירוג ןב תטיסרבינוא
ןמרקוצ השמ :ביבא לת תטיסרבינוא
ביבש רינ :תירבעה הטיסרבינואה
סאה עשילא :ןליא רב תטיסרבינוא
ץיבוקשרה לאינד :ןוינכטה
באז רוג ןליא :הפיח תטיסרבינוא
.ןוינכטהמ סקז לאומש :ןינמה ןמ אלש רבוד

,הכרבב
תינור