,םירבח םולש

רועיש יבגל רצואה ןיבל וניניב תואסרגה ילדבהל תירבעה הטיסרבינואה ןמ םולבנלא ינור ונרבח לש ורבסה ב"צמ
.ונלש רכשה תקיחש

,בוט לכ

יצנב