,םירבח םולש

.14:00 העשב ילתפנ ןינב תבחרב רחמ ךרעיתש האחמ תרצעל םיטנדוטסה תדוגא לש הנמזה ןלהל
!םכינומהב ואוב

,הכרבב
יצנב