,םכל םולש

,בורקה ישימח םויל הננכותש הנגפהה םויק תא תוחדל סנכה לש הנכהה תווצ טילחה רעצ טעמ אלבו ,םיטבל ילב אל
.(הטיסרבינואל תישארה הסינכב ןיטנא רככ) םוקמ ותואב 12:00 העשב (11.12.2007) אבה עובשב ישילש םויל

הדמעה .(בורקה ישימח םוי) דעוימה םויב דחוימב רעוס ריוא גזמ הפוצש ריואה גזמ תיזחת היה הייחדל ירקיעה קומינה
ררועתה ,םרב .המישמב תוקבדו תושיחנ ןיגפהל ךכבו ,ריוא גזמ לכב הנגפהה תא םייקל התיה תווצה לש תינושארה
תואטיסרבינואמ לגס ישנא טרפב) םיאב ויה םיליגר םיאנתבש לגסה ישנאמ םיבר עיתרי ךכ לכ רעוס ריוא גזמ ויפל ששח
.(עבש ראבו םילשורי ,הפיח ןוגכ ,תוקחורמ

.הדעומב הנגפהה םויק תא בוש לוקשל תמאתמה הצעומהמ ףאו הלא תואטיסרבינואמ תושקב עיגהל ולחה דבב דב

.התנכהב עקשוהש לודגה ץמאמהמ ברימה תא קיפהל ןוצר ךותמ ,הנגפהה תייחד לע תווצה טילחה וללה םינותנה רואל
,םינושה םילגסה) ההובגה הלכשהל םירושקה םינושה םימרוגה ןיב תודחא ןגפמכ רקיעב שמשל רומא הז עוריא
ההובגה הלכשהה לע םימייאמה םימרוגה לומ חוכ ןגפמב םג ךא ,(ביבא לתב םיטנדוטסה תדוגאו תמאתמה הצעומה
ריוא גזמ יאנתב הנגפה םויקש איה החנהה .ותחלצה תדימל תסחוימה הברה תובישחה ןאכמ .לארשיב תירוביצה
.תווצה לש הלודגה העקשהה תא קידצתו רתוי הבוט האצות בינת ,רתוי םיבוט

םידומיל ומייקתי אל ןושאר םויבו רחאמ .שדח דעומ רחבנו ,תווצה תטלחה תא וצמא םינגראמה םימרוגה
הלועפה ףותישש) םיטנדוטסה תדוגא לש םידרפנ םיעוריא םיכרענ ינש םויבו ,הכונח תשפוח לשב הטיסרבינואב
.תננכותמה הנגפהל שדחה דעומכ ישילש םוי רחבנ ,(לגסה ינוגרא לש חווט ךוראו בושח סרטניא אוה התיא

.םכלוכ דצמ הנבהב לבקתת וז הטלחהש הווקמ

םויב סופמקה תריגס) סופמקב םינושה םיעוריאה תנכהב למעו חרטש ימ לכל תודוהל ידכ וז המב לצנל ינוצרב
.עייסל תונוכנהו ץמאמה לע (ישילש םויב הנגפההו אבה עובשב ינש םויב סנכה ,בורקה יעיבר

רקיעבו ,םירעשה תריגסב עייסלו ,יעיבר םויב הבורקה תוליעפל רבכ םתריהל תוליעפב עייסל ןכומש ימל בוש ארוק ינא
.(הז םויב בדנתהל םינכומ ןהב תועשה תא ןייצל רשפא םא) וז הריגסל הווליתש הרבסהב


,הכרבבו הדותב
ארזע הידבוע
דעוה לש םיליעפה זכר