,םירבח םולש

הרטמב האחמ תנגפה םייקל םידמוע םיטנדוטסה .הטיסרבינואה תריגס לע ןודעל להנמה דעוה דמוע 18:00 העשב םויה
.הזולנה ותנווכמ להנמה דעוה תא עינהל
.םיטנדוטסה לש תורחאה תויוליעפלו הנגפהל ףרטצהל לגסה ירבחל םיארוק ונא

,בוט לכ

יצנב