,בר םולש תיתרבח תירב ירבחל

םירומ לש תוהדזה תנגפה ביבא לת תטיסרבינוא תבחרב םייקתת 13:00 העשב ,(רחמ) 2008 ראוניב 11 ,'ו םויב
.(ןיטנא רכיכב תישארה הסינכה רעש ינפל) םיתבושה םיצרמה םע ץראה זכרממ
.ללכב םיתבוש םידבועלו םיצרמל העינמ יווצ תאצוה דגנ האחמ תנגפה יהוז

.םידיחיכו םינוגראכ הב ףתתשהל םינמזומ םכנה

054-6675203 , 077-5492689 רזלג ינד :רשקה שיא

,הכרבב

דיישרבליז ירוא