,םירבח םולש

יוצימל ףסונ רצק ןמז קרפ ןתיל שיש אצמ ד"היב .וזה תעל העינמ יווצ ואצוה אל ,היפל ןידה תיב תטלחה תפרוצמ
.השקבה תא ולקשיו ובושי וירחאל ,ןתמו אשמה
.ריהמה ומויסל איבהלו ךוסכסב ברעתהל הלשממה תא עינת וז הטלחה יכ הווקנ הבה

.הריש-רב םלואב 12:00 -ב םויה ,לגסה תפיסאב תוארתהל

,בוט לכ

יצנב