,םולש םירבחל

:םויהמ תמאתמה הצעומה תעדוה ןלהל

,םלוכל םולש"

,תוחישב תומדקתה םוש התייה אלו רחאמו םיימוקמה םידעווהו תמאתמה הצעומה תטלחה יפ לע
".תורחא תויביצקת ץוח תוינכותו ןוחטיבה תכרעמ לש תוינכותה לכ םויהמ לחה ותבשוי

,םכתעידיל

תינור