,םלוכל םולש

,ריכבה לגסה ברקמ םיליעפ תפיסא םייקתת 278 רדח ןמליג ןינבב ,14:00 העשב 28.11.2007 יעיבר םויב :תרוכזת .1
.תינויח םכתוחכונ .סופמקב םינושה םיפוגהמ םירבח לש תפתושמ תוליעפל תויורשפאב ןודל ,םיטנדוטסהו רטוזה לגסה

תואוולה יחרזמ קנבו ימואלניבה ,טנוקסיד ,םילעופ ,ימואל ,םילודגה םיקנבה תשמח םע המאית תמאתמה הצעומה .2
.םדקהב ורבעוי אשונב רשקה שיאו תואוולהה לע םיטרפ .םיפדעומ םיאנתב

ופרטצה - םירחא לגס ירבח םע תועד ףילחהלו םכיתודמע תא אטבל ,קבאמה תריזב שחרתמב ןכדעתהל םכנוצרב םא .3
ליימיא חולשל שי תופרטצהל .לגס רבח לכל החותפו תרזנוצמ הניא וז המישר .taufac-a דעווה יליעפ לש ל"אודה תמישרל
Sub taufac-a Ben Tzion לשמל .Sub taufac-a בותכל שי ליימיאה ףוגב .תרתוכ אלל listserv@listserv.tau.ac.il
.Munitz


,הכרבב

תינור