,םירקי םירבח

:התיבשה ןמזב ריכב לגס ירבח לש םירועישל םיליגרת תולהנתה יבגל הרהבה ןלהל
תא ריבעהל ןתינ אל ,םירחא םיימדקא םילוקישמ וא לוגרתל האצרהה רמוח ןיב םירעפ תורצויה לשבו הדימב
.ךרוצל אלש התיכב עיפוהל םילגרתמה תא תוחנהל הצרמה לש ודיקפתמ הז ןיא ,ןנכותמכ לוגרתה ישגפמ

,הכרבב
יצנב