,םירקי לגס ירבח


תויוליעפ איצוהל ,תבשות סופמקב תוליעפה לכ .הטיסרבינואה ירעש םוי ךשמל ורגסי 2007 במצדב 5 -ה יעיבר םויב
יכונא ונרתענ ,
"תובוטר" רקחמ תודבעמל םיקזנ עונמל תנמ לע .םיכיפה יתלב םיקזנ עונמל ודעונש תודדוב
םיגירח תדעוו לש דיקפת אלמל השקבל ayalah@tauex.tau.ac.il ןמכוה הלייא 'פורפו descaln@post.tau.ac.il
וא יילא ריבעהל שי ,הסינכ רושיא לבקל תנמ לע .'ד םויב סופמקל םידדוב םישנא לש הסינכ רשפאל תכמסומ היהתש
ידכ ברעב 'ב םוי דע ,ןיטולחל תינויח םתוחכונ רשא םידדוב םישנא לש הסינכ תושקב ינורטקלא ראודב ןמכוה 'פורפל
ץלמומ ךא ,ןכמ רחאל םג ןודנ דחוימב םיגירח םירקמב .תולפשהו ץחל אלל ,ןמזב הסינכה ישרומ לש המישרל וסנכויש
!!!זרדזהל

(הרבחה יעדמ - ילתפנ ןינב י"ע) 5 רעש ךרד רשפאתת 'ד םויב סופמקל הלאה םישנאה לש הסינכה

.הנבהב הזה יטסרדה דעצה תא לבקל םישקבמ ונא

הדות
לקסד ןתנ

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir/ ביבא לת תטיסרבינוא לש ריכבה לגסה ןוגרא