,םולש םירבח

.ונלש תידגנה העצההו רצואה תעצה תא ריהבמה תירבעה הטיסרבינואהמ ןהכ רשא ונרבח לש ורבסה ןלהל

,וצמיאו וקזיח

ילא