2015 טסוגוא - ל"וחב תונובשח לש ןוצרמ יוליג


ל"וחב תונובשח לש ןוצרמ יוליג תלבגומ הפוקתל תרשפאמ םיסימה תושר ,הנורחאה הנשב םסרפתהש יפכ
.הסנכה סמל וחווד אלש
תוללוכ םהלש תועצהה .אשונב תוח"וד תשגהב לפטל ועיצהש ןובשח תיאר ידרשמ השולש םע רשקב היה דעוה
.םולשת אלל ינושאר ץועיי

:םה םידרשמה

(ןייטשנוארב לימא ח"ור :רשקה שיא)
03-5611256-7 'לט
'תושו ןוקוא ,רזייו ,ןייטשנוארב
(דלפשריה קילומש ח"ור :רשקה שיא)
077-7700000 'לט
'תושו חנימע ץמניטש
(סירה ןואיל ח"ור :רשקה שיא)
054-6449398 וא 03-6123153 'לט
יוסימו ץועיי סירה