"ןובל הלב" תונכוס ךרד םיספטהו תובותכתה לכ תא וריבעה אנ
ןובל הלב חוטיבה תונכוס
03-6415170 .סקפ
03-6408850.לט
("הלקיד" רבעשל) "לארה" תרבח - םייניש חוטיב
1.1.16 תורשקתה יטרפ - 'לארה'ל 'הלקיד' תרבעה
רבסה יפד - םייניש חוטיבל תופרטצה
תינכת
םייניש חוטיב