יאנפו תוברת אשונב תובטה
לגסה ןוגראל ןיא .םתיא רישי םואיתבו ,םיינוציח םימרוג ידי לע םינתינ ולא םיעצבמ
.היעב לכ לע ונל וחווד אנא - תורישה ביט לע חקפל תלוכי ריכבה ימדקאה
'שדח ידוהי ןמז' לש םיכרכ 5 תשיכר עצבמ
םיעפומל םיסיטרכ - 'לטסק' םע םיעצבמו תובטה
טנדוטס יריחמל יאכז לגסה - לגסה ירבחל הרשעה יגוח
: הביבסה עבט
םילויטו תובטה ,םיעוריא ,תואצרה - 'םייגולוקאה תומולחה ילעב תובקעב'
2015-2016 תנוע - הרפוא וירט - תילארשיה הרפואה
תובטה