יארשא תורבחו םיקנבב תובטה
לגסה ןוגראל ןיא .םתיא רישי םואיתבו ,םיינוציח םימרוג ידי לע םינתינ ולא םיעצבמ
.היעב לכ לע ונל וחווד אנא - תורישה ביט לע חקפל תלוכי ריכבה ימדקאה
תובטה