תרבוצ היסנפ
תיביצקת היסנפ
היסנפו םילומגת ,הפוקל םימולשת תוארוה - תיביצקתה היסנפה ןונקתל םייניבה םכסה
היסנפ