If you cannot see Hebrew, click here

152

"יתוברת םוגרת"כ לארשי-ץראב החפשמ-תומש תורבע
* תוברתה לש הקיטוימסה תרגסמב ידלש ליגרת


ירוט ןועדגלארשי-ץראב הרבחו תוברת :תיפצת תודוקנ :ךותב *
171-152 ,1988 ,החותפה הטיסרבינואה :ביבא-לת .ץרג תירונ תכרוע

אובמ תורעה .א


-ץראב ,"תידילי"-תירבע ,השדח תוברת לש התושבגתה לש םיטלובה םיוליגה דחא
.םישדח תומשב ,םאצומ תוצראמ םילועה םתא ואיבהש ,החפשמה-תומש תרמה היה לארשי
.הנושארה היילעה תישאר םע ,הרשע-עשתה האמה לש םינומשה תונשב דוע לחה הז גהונ
לאירא בד ,(ןמלרפ -->) הדוהי-ןב רזעילא לש םגוסמ ,םידיחי לש םתלועפב התיה ותליחת
:רתויב הקזח תיתרבח המרונל ךפה טעמ טעמ לבא ,(ןמבול -->) ביבח בדו (ץיבוביל -->)
- גירחכ ומצע תא שוחל היה לולע ,ומש תא רימה אלש ימ ,בושייה לש םימיוסמ םירוטקסב
ןוזמ ,שובל ,יעוצקמ קוסיע) תוברתה לש םירחא םיטביהב םג תחא אל הרשקנש תוגירח
תנשב ,לשמל ,ךכ .תומשה תורבע תא ,ןבומכ ,הדדוע תטלשה היגולואידיאה .(המודכו
החתפנ ,ימואלה דעווה תושארל (ץיבלישמיש -->) יבצ-ןב קחצי רחבנש רחאל ,א"צרת
הבוחכ הגצוהש ,םיירבעב םייזעולה החפשמה-תומש תפלחה ןעמל תצרמנ הרבסה תלועפ
הרמהל םיכירדמ וליפא ורבוחש דע ,וכלהו ודסמתה הרמהה יכרד םג .שממ לש תימואל
-אצמנ ; ט"שת ,ןומיפלת ,לשמל) םיימשר תודסומ תמזויב םג ומכ תיטרפ המזויב ,"הניקת"
.(ד"ישת ,אכירא ;ט"שת ,יב

חוכה ךעוד לחה ,הנידמה םוקל ךומסב ,השדחה תוברתה לש תושבגתהה בלש םויס םע
וז ,"םירז"ה תומשה תרמה תא הדדועש המרונה םגו ,תינטנופס הלועפל ףחודה יתרבחה
דגנכ .םיילושל טא טא הקחדנ ,התוא הפקישו תוברתבו הרבחב תטלשה הריוואה ןמ העבנש
ןוויכמ .תרכינ הפדעה היפלכ תולגל הפיסוה ןוטלשה תודסומ וגצייש היגולואידיאה ,תאז
תא םג וז ךרדב דדועל הרחב איה ,םיבותכ םיקוחב היתופדעה תא ןגעל החוכב היה וישכעש
תיסחי לק היה םהילע חוקיפהש ,םייחה לש םידחא םירדגומ םימוחתב תוחפל ,תומשה תורבע

153

םיניצק יבגל הנושארבו שארב ;םהב בר היה אל שממ לש תודגנתה תוררועתה ינפמ ששחהו
.ל"וחב הנידמה יחילשו ל"הצב םיריכב

וז אל :םיילושל ותשילגב ךישמה תיללכ תיתרבח העפותכ החפשמה-תומש תורבע םלואו
תוחפ םירדגומ "םייא"ל טרפ ,לילכ טעמכ ךילהתה רצענ בותכה קוחה תלוחתל רבעמש דבלב
וא יקלחה ,וכופיה לש םייוליג רתויו רתוי ועיפוהש אלא ,(הרהבהו רוריב םינועטה) רתוי וא
ןוגכ) קוחה חוכב הליחתכלמ םהילע התפכנ םשה תרמהש ,םדא-ינב לצא קר אלו ;םלשה
םתרזחו ל"וחב םתוחילש םויס רחאל הנידמה יחילש וא ,ל"הצמ םרורחש םע םיריכב םיניצק
(תיסחי ,תרחואמה) העפשהב וריבסהל רשפא תוחפל תיקלחש ,ךילהתה לש הז ךופיה .(הצרא
תדימ תא םג ףקשמ םרדסש ,םיירקיע םיבלש השולשב הלגתמ ,לארשי יבשות לע האושה לש
:השעמל הכלה םהב הטיקנה

רפוסה :תמסרופמ אמגוד) תרבועמה םשה דצל ,רמומה ,ירוקמה רזה םשה תפסוה (א)
עיפומ הז .ךוברווא ,ולש ירוקמה החפשמה-םש תא םג ומשל ףריצ רבכמ אלש ,זפרוא קחצי
;(ירבעה םשה ינפל וליפא

;רמומה םשה לש רזוחה וצומיאו תרבועמה םשה תטימש (ב)

ותרמהו (ירוקמ וליפא ילוא ,תרבועמ) ירבע םש תטימש לש םינושאר םינצינ םג הארנכ (ג)
האירקל ןתינה םשב תוחפל וא ,(רקיע לכ ,הזכ היה םא) רמומה םשה וניאש ,"רז" םשב
(.ןלהל 6-ו 4 תורעה םג הארו) 2.הרזו תירבע :הלופכ

החפשמה-תומש תורבע לש םידחא םיטביהב ,ינושאר ,ידלש ןוידכ עצומ יחכונה רמאמה
תוירקיעה הרמהה יכרד ,העפותה לש התחימצ תורוקמ :תילארשי-ץראה תירבעה תוברתב
,תילארשי-ץראה תוברתב םיתרבועמה תומשה לש םדמעמ ,ןהב הטיקנל םיירשפאה םיעינמהו
,תורחא תויוברת לש םיליבקמ םיביכר םיגציימה םייתוברת םיביכרכ ןהו החפשמ-תומשכ ןה
,תירבעה תורפסה וז העפותב התשעש שומישה לע תומידקמ תורעה המכ ריענ םויסב .דועו
םהילע הליעפה םג ךא ,ץומיאל ןמוזמו ןכומ יתוברת לדומ היתונורקעבו הב התארש
3.תוברתה לש הקיטוימסה תרגסמב ךרעיי ולוכ ןוידה .הלשמ תויצלופינמלארשי-ץראב החפשמ-תומש תורבע .ב
הכורכ תוברת יביכר לש םתרמה רשאכש ,איה ונלש הז ןיעמ ןויד דוסיב תדמועה החנהה
םייפילחתה םיביכרה תא הכותב ןכשל הדיתעה תוברתה תא תוארל שי ,יתוברת-ןיב רבעמב
תא ,ךכל םאתהב .הלש םייקה ראוטרפרה ןמ םתוא קפסת דימת אל םא םג ,תמזויה תכרעמכ
,םימיוסמ םיכרצ שומימל ןווכמכ ,רמולכ ,יגולואילט יפוא אשונכ תוארל שי הרמהה ךילהת
-ץראב תרצונ הלחהש ,תידיליה תירבעה תוברתל המזוי סוחיי ,הנהו .תוברת התואב םירדגומה
-תומש תרמה םוחתב - (ם"שת ,רהז-ןבא רקיעב האר) הרשע-עשתה האמה ףוס לש לארשי
הדבועה ןמ תעבונה ,תדחוימ תויתייעבב לקתנ - התושבגתה לש רחא םוחת לכבכ החפשמה
תוחפל םירבד ינש םלואו .ללכ תמייק התיה אל וז תוברת ,ךילהתה לש ותישארבש ,הרורבה
התדמעהב ךרוצל תועדומ :הליחתכלמ תוברת התוא לש היבצעמו הינוב לצא תולגל רשפא
הלא תודוסי ינשש ןוויכמ .חונזל שקבת וזש םימייקה תודוסיהמ רכינ קלחב הרורב הרכהו

154

ידכ םהב יד ,לארשי-ץראב תידיליה תירבעה תוברתה לש הבוציעב ירקיעה עינמה חוכל וכפה
.קפסב לטומ ונדוע יתדבועה המויקש םיבלש םתואב םג ,יטוימסה ןכומב "תמזוי"כ התוארל


תיסיסב תיתוברת היציזופוא לש יוליגכ תומשה תורבע

םיברמ דחא יוליג אלא היה אל החפשמה-תומש תורבע ,הווהתמה תירבעה תוברתב ,ןכאו
תושדח תויתוברת תויצקנופ לש לולכמ אלמל םחוכב היהיש ,םיביכר שפחל ןויסינה לש
'שדחה ירבעה'" :תחא תיסיסב תיחוברת היציזופוא לש היתועיבתל תופיפכב תושדוחמו
היה השדחה תוברתה לש ידוסיה סרטניאה .(172 :ם"שת ,רהז-ןבא) "'יתולגה ידוהיה' תמועל
לש םלוהה ןשומימ .םתרומת םירחא ץמאלו - םימיוסמ םיביכר תוחדל :םינפ-לופכ אופא
הילא ואב אל ןבומכש ,תשבגתמה הייליהקה ירבחמ עבת וז היציזופואמ ועבנש תושירדה
:םירורב םיבלש ינש ויה רכינה ןקלחלש ,תולועפ ,תוברת ילוטנ

לש "ילילש"ה רביאל ילגרה רשק ורשקתהש ,םייתוברת םיביכר לש םתטימש (1)
;("יתולגה ידוהיה") היציזופואה

,"תומוריע" התע ורתונש ,תונשיה תויצקנופה "יוסיכ"ל םישדח םיביכר ץומיא (2)
הגרדהב םישדחה תודוסיה תא איבי רשא ,תויב לש ךילהת חתפיי דימש הווקתב ,לוכיבכ
.("שדחה ירבעה") היציזופואה לש "יבויח"ה רביאה לש םימלוה םישומימ לש דמעמל

.תיסחי לק ןיינע התיה ,תיתולגה-תידוהיה ,תמייקה תוברתה ןמ םיביכר לש םתטימש
דחוימב םיינייפואכ ספתיהל םייושעה םירבדה המ תעדל וביטיהו ,תיב-ינב הב ויה םילועה
טושפ היה אל ינשה בלשה לש ועוציב ,תאז דגנכ .החינז ךכיפל םינועטהו ,"ילילש"ה בטוקל
"השדח תירבע" תוברת ןיידע התיה אל הנושארה היילעה תישאר םעש דבלב וז אל .ללכ
הריגה-תורבחל דוגינבש אלא ,שובלל הדיתע איה ןויבצ הזיא גשומ היה אל שיאלו ,אצמנב
אל ,הקלח וא הלוכ ,אצומה-תוברת תא חונזל הטלחה ,הצרא תוילעה לש הרקמב" ,תורחא
התיה אל תאזכ תוברתש םושמ ,דעיה-ץרא תוכרת תא ץמאל הטלחהל ליבוהל הלוכי התיה
םיביכר אופא ואצמנ אל .(171 :ם"שת ,רהז-ןבא) "הביטאנרטלא שמשל סוטאטס תלעב
דימ לבקתהל יוכיס םהל היהש הלאכ אל רקיעב ,וחנזנש םיביכרה תפלחהל שארמ םינכומ
לכ תא קפסל וחוכב היהש ,םיביכר לש דחא רדגומ רגאמ םג .םימלוהכו "םייטנתוא"כ
דימעהל ידכ" .היה אל ,תויוברת ףוליח םהנ עצבתהש םימוחתה לכב ,םיריממה תודוסיה
,רהז-ןבא) "התוא 'איצמהל' ,רוציל אופא היה ךירצ [...] ,אצומה-תוברתל תיפילחת תכרעמ
-ודה ךילהתה תא רבעש יתוברת םוחת לכ יבגל תדרפנ הטלחה לבקל היה ךירצו ;(171 :ם"שת
.הזה יבלש

דומעל ולכויש ,השדחה תוברתל םיצוחנה םיביכרה תא קפסל םיטלובה תונויסינה דחא
.החפשמה-תומש תרמהב ךורכ היה ,"ןשי ידוהי"ו "שדח ירבע" ןיבש היציזופואה תועיבתב


םינשי תומש טומשל ךרוצה

-חרזמ ויה הפוקת התואבש תומש ,לארשי-ץראל ולעש םידוהיה ואשנש החפשמה-תומש
"ילילש"ה רביאה לש םיטלוב םישומימכ וספתנ ,םטועימב םייפוריא-זכרמו םבורב םייפוריא
בלש ,תויוברתה ףוליח ךילהתב ןושארה בלשל םיקהבומ םידמעומ ויה ןכלו ,היציזופואה לש
בושח .תיסחי הטושפ ותרמהש יתוברת ביכרכ הליחתכלמ םיארנ תומשש םג המ ;החינזה

155

.ינושלה םרוקמ לש תיטמוטואו הרישי היצקנופ התיה אל הלא תומש לש "םתורז"ש ,שיגדהל
תוברתל דוסיכ הדמעוהש ,היציזופואה התוא םהל התנקהש תילילשה תויכרעב היה הרוקמ
.לארשי-ץראב השדחה תירבעה

םיבר ,הפוריאב םהב וקנעוה החפשמה-תומשש םיכרדב תורושקה ,תוירוטסיה תוביסמ
גשומ םע םהיניעב והדזהש אלפתהל ןיאו ,םידוהיל םידחוימ ויה םילועה ואשנש תומשהמ
,תיסור ,שידיי) הלוגה םע קהבומ רשק ורשקתהש ,תונושל םג וגציי םבור ."ןשיה ידוהיה"
תיברעמה תוברתב החפשמה-םש אלממש םידיקפתה לש תוילסרבינואה ללגבו ,(דועו תינמרג
תושרשומ ויהש ,תוחפשמל קודה רשק םג םילועה תעדותב םימייקה תומשה ונייצ תינרדומה
ינב בור ירהש ,הווהב םג םיבר םירקמב אלא ,רבעב קר אל - "הנשי"ה תוברתב בטיה
.םייתרוסמה ןהיתומש תא תאשל ופיסוהו הלוגבש םמוקמב וראשנ םילועה לש םהיתוחפשמ


4םינשיה תרומת םישדח תומש

הטלחה) השדחה תוברתה לש הנושלכ תירבעה תא ץמאל הטלחהה הלבקתהש עגרמ
,(לוכה לע תלבוקמ התיה אל םג בר ןמז ךשמבו ,הילאמ הרורב התיה אל םינפ םושבש
םישדח תומש םהל ושקיבש הווהתמה הרבחה ינב תושרל הדמעש רתויב הרורבה היצפואה
תומש .םימייק םיירבע החפשמ-תומשב רוחבל ,הרואכל ,התיה וחנזנש םירזה תומשה תרומת
5.(ץ"רת-ז"פרת ,ץיבוניבר ; [1ע"רת] ג"פרת ,בויבט לשמל האר) יסחי עפשבו ,ויה ןכא הלאכ
םיטירפ עבק ךרד ורחבנ ול :רורב ילאיצנטופ ןורתי היה וז היצפואב הריחבל ,ןכ לע רתי
"םימלוה"כ ספתיהל םייושע םיריממה תודוסיה ויה ,םימייקה םיירבעה תומשה רצואמ
תומש רצואל םתוכייש ףקותב) החפשמ-תומשכ :תומילשמ תוניחב יתשמו ,הליחתכלמ
םיטירפ לש םצומיא ,תאז דגנכ .תירבעה ןושלה לש תודוסיכו - (דסוממ [ןוקיטסמונוא]
תיתוברתה היציזופואה לש היתושירדל הריתסב דמוע היה ,בחר הדימ-הנקב רקיעב ,הלאכ
תא שמיש הלאה תומשה רצוא ירהש ;הרמהה םצעב ךרוצה דלונ הילא תופיפכבש ,תיסיסבה
תומשה בור ויה אליממ .התייווהל קודה רשק םהיניעב רשקתה ךכמ האצותכו ,הלוגב םידוהיה
.תינושלה םתוירבע תורמל ,תיתוברתה הניחבהמ "םירז"כ םיננמוסמ םימייקה םיירבעה
רתויב לד ראוטרפר דימעהל התיה הלולע וז היצפואב תיביסמ הטיקנ ,תרחא תואר-תדוקנמ
תוירקיעה תויצקנופה תחאב עגופ היהש המ ,תילארשי-ץראה תוברתב החפשמ-תומש לש
תוחפשמל םינב ןיב) הנחבהה תייצקנופ :החפשמה-םשל תוינרדומה ברעמה תויוברת ודחייש
תוברתב דואמ םיבושח ויה ,קהבומ דוחיי וליפאו ,תאזכ הנחבה ,הארנ דועש יפכ .(תונוש
ןפואב אלא הצמוא אל םימייקה תומשב הריחבה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .לארשי-ץראב הווהתמה
6.ילוש

ןפוצה תולובגב תעצבתמכ התוארל רשפא ןיידעש ,רתוי הברה תלבוקמ תוגהנתה
םיירבעה החפשמה-תומש דוסיבש םימגדה תא ךופהל התיה ,(חפסנ האר) יטסמונואה
הבחרהה יכרדב תטלובה .םישדח תומש תעיבטל םהב רזעיהלו "םיינרצי םיללכ"ל םימייקה
הליחת - "בא" וא "יבא" ,"רב" ,"ןב" םילמה לש םפוריצ התיה תומשה תמישר לש הלאה
-רב ,םרמע-ןב ,(יראנב) ירא-ןב ,ןורהא-ןב ,םהרבא-ןב ,לשמל) םימייק םייטרפ תומשל
החפשמ-בורק לש ומשב היה רבודמש ןיב ,(ןנחיבא ,דגיבא ,בודיבא ,םייח-רב ,דוד-רב ,בד
אלש תוירבע םילמל םג ןכמ רחאלו ,םגדה ימוחתב העצבתה הלוכ תוליעפהש ןיבו שממ לש

156

-ןב :לשמל) םייטרפ תומשל םג ןמזה ךשמב וכפה ןקלח יכ ףא ,ללכ תומשה רצואמ קלח ויה
,רקי-רב ,יח-רב ,רוג-רב ,ןודא-רב ,שארה-ןב ,(רודנב) רוד-ןב ,רימא-ןב ,(רואנב) רוא
יללכ תא ומלהש ,הלא םיפוריצש רורב 7.(קוציבא ,רומיבא ,לגיבא ,רואיבא ,עלס-רב
החפשמה-תומש תמישרב םג תיסחי תולקב ועלבנ ,והנבמ תאו ירבעה יטסמונואה ןפוצה
םהב תושעלו תבחרומ המישר התוא ךותמ םתולדל היה רשפא ורצונש עגרמו ,ותרגסמבש
.ודוסיבש םגדה יפ-לע םשה לש היינבה בלש תא בוש רובעל ךרוצ ילב ,רישי שומיש

היה - ןמזה םע הרבגו הכלה ףא ול תוקקזיהה תדימו - רתויב לבוקמה גהונה םלואו
היציזופואה ידי-לע עבתנש "ירבעה שודיחה" דוסי לש רתוי דוע תרכינ השגדהב ךורכ
- ויקלח ינש לע דסוממה יטסמונואה ןפוצה ןמ תרבגומ תוקתניה ידי-לע גשוה הז .תיסיסבה
:ךכל םאתהב .דחאכ הריזגה יללכו תומשה תמישר

תומשל ןוימד וא רשק לכ םהל היה אלש ,םימייק םילובכ םיפוריצו םילמ ורחבנ -
:תואמגוד .וללה ואשנש "תילילש"ה תויכרעה ןמ ץמש םהב קבד אל ןכלו ,םיילגרה םיירבע
-בל ,םולש-שיא :וא ,דוה ,רהוז ,ויז ,לט ,תג ,לג ,ליג ,לקד ,הווחא ,טהב ,ריפוא ,ביבא
.ךב-רוא ,(םירוח-ןב) ןירוח-ןב ,יאור-בוט ,האנליא ,ימע-בל ,ידוהי

הניחבמ בטיה םייונב ,תומייק תוירבע םילמ לש םיישפוח םיפוריצ םג שומישל וסנכוה -
םילבוקמה תופרטצהה יסופדמ תצקמב םיטוס םג וא ,תיטנמס וא/ו תיריבחת ,תיגולופרומ
לש ,תנווכמהו ,תשגדומה ותוכייתשה ידי-לע תולקב תקמונמ תויהל הלכיש הייטס - ןושלב
,ןוריב ,ליג-ינפ ,דגרוא ,ויתס-רוא ,רגבא :תואמגוד .םישדחה תומשה תכרעמל טירפה
.בוגרה ,ןוא-רוד ,לאימד ,רב-ליג ,ןור-לג ,ןוא-לג ,ןואירפ ,ןריב

יכ ףא ,ללכ תירבעב תומייק ויה אלש םילמ ,רמולכ ,בורל םימזיגולואינ ועבטנ ,ןורחאו -
ילב החפשמ-תומשכ וצמוא הלא .תיטנופה הניחבהמ הנושארבו שארב ,תוירשפא ןה תינורקע
,ךכ רחא םג וילא ועיגה אל ןהמ תובר .יללכה ירבעה ןוקיסקלב תולבקתה לש בלש ורבעש
ןיבו וניבש קחרמה תלדגהל ומרת וז ךרדבו ,דבלב תומשה ראוטרפרמ קלחכ ורתונ אלא
,לוס ,ןוב ,ןשלוא ,זרימ ,רוניג ,ןוגב ,ןרוב ,ןדוב ,רטא ,זפוא : תואמגוד ."הליגר"ה ןושלה
.ןריצ ,ןורו ,בוזג ,זומלא ,רבנ ,ץב

תיתומכ ,תועמשמ תבר הצירפל הליחת אופא ךילוה הרמהה תלועפב ינשה בלשה עוציב
-יפוריצ ,םילמ רוזחמל סינכה אוה :םייקה ירבעה יטסמונואה ןפוצה לש ,דחאכ תיתוכיאו
לש תודוסיכ וליפא םימעפל ,תומשכ םתוהזל יתישאר ישוק היהש ,םילילצ-יפוריצו םילמ
שממ לש לודיג לח ,תודסמתה לש יחרכה ךילהת שחרתהש רחאלו ,ןמזה םע .תירבעה ןושלה
ןהו (ןוקיטסמונואה) םירכומה תומשה ראוטרפר תניחבמ ןה ,ומצע ןפוצה לש ורשוכב
םתוגירח תדימ ךא .םישדח תומש לש "הניקת"ה םתדמעה תא םירשפאמה םיללכה תניחבמ
םישודיחל תוקקזיהה הכלהו הרבגש םושמ ,הלודג תויהל הפיסוה םיתרבועמה תומשה לש
(.םיאבה םיפיעסב וראוי וז תוקקזיהל םידחא םימרוג) .הלמהו ףוריצה תמרב


םיתרבועמה תומשה לש תודחא תונוכת


דמעומכ הווש דמעממ הנהנ ,םייק וליפאו ,ירשפא ירבע ינושל טירפ לכ אל ,ןבומכ
ןיידעש בלשב ,הפוקתה לש התישארב אל וליפא ,טמשוהש החפשמ-םשל הרומתכ ץומיאל
לש תינושארה םתניחב .תמייקה תומשה תמישר תולובגל רבעמ יהשלכ תודסמתה הלח אל

157

תניחבמ הפדעה לש םירורב תונורקע המכ הלגמ (4 הרעה האר) םיתרבועמ תומש יפלא
םימגד םע דחי ,"שדחה ירבעה" תא םלוהה החפשמ-םשכ ריממ ינושל רמוח לש ותוליבק
.הפוקתה ךרואל תונתשה לש םידחא

(םהמ קלח וא) םהש ,םיינושל םיטירפ תומשכ רוחבל תטלוב המגמ התלגתה ,לשמל ,ךכ
תמרמ ורחבנש םיטירפה לש םתייטס ,ןכ לע רתי .תינונגסה הניחבהמ (marked) םיננמוסמ
,(דידי םג םיילושבו) תימע ,לשמל .הלעמ יפלכ תויהל הטונ ,תילרטינה ,"תעצוממ"ה ןונגסה
םיפוריצבו ומצעל אוהשכ ,זפ ;תושע וליפאו ,דלפ ,תשע ;(ץע אלו) ןליא ;רבח אל טעמכו
דוסיה קר אלו ,(רוגסרה) רוגס םג ילוש ןפואבו ,(זפ-ינק ,זפרה ,זפינמ ,יזפ ,לט-זפ) םינוש
ילעב תודוסיה ןיב .דועו דועו ,ןורוד ,ריפצ ,תורב ,רוחצ ;ויתורזגנו בהז ןנמוסמ-אלה
,בוטאשנא ,לשמל) ימרא רוקממ םיטירפל דחוימ דמעמ עדונ ההובגה תינונגסה תויכרעה
.(ןונ ,יניס-רוט ,אפסכ-רוט ,אפסכ ,ןירוא-רב ,ןירוא

תכלוהו תרבוגהו - הברה תוקקזיהל תיקלח הקמנה םושמ םג שי ינונגסה ןונמסה תמגמב
םיבר םויה דעו זאמ תילארשי-ץראה תירבעה תוברתה ינב לש םתעדותב :ןושל-ישודיחל -
"םלוע"ב םישדח םיטקייבוא ןומיסב ךרוצל הנעמכ ואב אלש ,םישדחה ןושלה יטירפמ
םא) םהל תופדרנה םילמה לש וזמ ההובג יאדו ;ההובג תינונגס תויכרע ילעבכ וספתנ ,אדירג
םילמ לש ינונגסה ןדמעמ תעיבקב רוש ןועמש ךרעש יוסינה תא ,לשמל ,הארו) .(הלאכ ויה
(.[1971 ,רוש] השדחה תירבעה תורפסב תושדוחמ

-יטמרופניא"ה תרבגה וא ,דוחיי לש הקזח הפדעהב םג תרשקתמ ינונגסה ןונמסה תמגמ
דודיחל ומרתיש הלאכ ,םיירוקמ תומש דימעהל קהבומ ןויסינב האטבתהש ,תומשה לש "תויב
ראוטרפר תלדגהל הברה המרת וז המרונ לש התויזכרמ .החפשמל החפשמ ןיב הנחבהה
ןובשחב אובל ולכיש ,םיבר םיטירפ לש םצומיא תעינמל הלעפ איה .ונוויגלו ירבעה תומשה
ןיבו םניב ומייקתהש םיסחיה ללגב םגו תוליבק לש םירחא םינוירטירקב םתדימע ללגב םג
ךרדבו ,הדימה לע רתי "םיסופת" ויה רבכש םושמ קר ,(ןלהל האר) וחנזנש םירזה תומשה
דוחייה תמגמ םג המרת ךכ .םישדח תומש קר אלו ,תושדח םילמ תריציב ךרוצ הדילוה עבטה
.םיתרבועמה תומשה ןיב ןושלה-ישודיח לש םקלח תרבגהל

הפוקתה תישארבש ,וז המגמ .םיכורא לע םירצק םיטירפ ללכ ךרדב ופדעוה ,ךכ לע ףסונ
.תטלש המגמל הכפהש דע ,הכלהמב הכלהו הקזחתה ,תינשמ וליפא ילוא ,תשטשוטמ התיה
ךרואה .תורבה יתש לעמ תצק - ידיבש ירקמה סופרוקב תרבועמ םש לש עצוממה ךרואה)
לדג רעפה .2-1.5 יפ תוחפל ,הברהב הזמ לודג םדוסיב ודמעש םירזה תומשה לש עצוממה
ןיב הרבהה הנבמב ינושה ללגב ,תורבהה לע אלו ,םילילצה לע לחומ ןיינמה םא ,רתוי דוע
תורצק תורוצ רחא הפידרהש רורב (."תויתולג"ה אצומה-תויוברת לש תונושלה בורו תירבעה
,ינש דצמ .תודיחי םילממ םיכורא םה ללכ ךרדבש ,םיפוריצמ תכלוהו תרבוג תוענמיה הדילוה
-דח וליפאו ,תויתרבה-וד םילמב הריחבל תרבוג הייטנ םע ,תורצק ןושל תודיחי לש ןתפדעה
-תולמ"ב קיעמ רוסחמ ינפל הווהתמה תילארשי-ץראה תוברתה ינב תא הדימעה ,תויתרבה
תא רתוי דוע ריבגה הז רוסחמו ;ירבעה ןוקיסקלה לש ועבט םצעמ אוהש ,תורצק "ןכות
-תומשכ ושמשיש ,"תוירשפאה םילמה" גוסמ םישדח םיינושל םיטירפ תעיבטב ךרוצה
.(זט ,לוג ,םיצ ,ןיר ,לוס ,ןוב ןוגכ םיתרבועמ תומש דחוימב הארו) החפשמ

וכייתשה םהיביכרמ וא םהש ,םיינושל םיטירפ לש םתריחב הפדעוהש ,הארנ דועו
לש היפרגואיגהו הירוטסיהה ןמ םיעוריאו תומוקמ תומש ןוגכ ,םימיוסמ תועמשמ-ימוחתל

158

תועפות וא ,(וליב ,ןשב ,לילג ,ןונרא ,למרכ ,ןתוד ,ןומצע ,דעלג ,ןלוג :לשמל) לארשי-ץרא
ץופנ לבא ;רכיא :לשמל) תואלקחהו (בלוד ,סדה ,שורב ,זרא ,ןולא :לשמל) עבטה םוחתב
,ימרכ ,ףיסא ,ןרוג ,תונרג ,ןגד ,גרומ ;!ינונגסה ןונמיסה תמרונ ללגב ,בגוי הברהב הזמ
.(יראב

לע רקחמל יואר הז טביהו ,ןמזה ךרואל םירכינ םייוניש ולח הלא תופדעהבש ,קפס ןיא
הנתשמה וליפאש ,(4 הרעה האר) אמלעב ירקמ אלו (אלמ אל םא) גציימ סופרוק דוסי
תוריבסב רושק הזכ רקחמב ןיינעה רקיע .ללכ ךרדב וב רסח םשה יוניש דעומ לש יטירקה
םג תומגמה תונתשה ןיבו הז םוחתב תוגהנתהה ןיב (תויצלרוק) םימאתמ ולגתיש ההובגה
וירקחמ תא לשמל הארו) .לארשי-ץראב תידיליה תירבעה תוברתה לש םירחא םימוחתב
םייטרפה תומשה תריחב לש קישמה םוחתב םייונישה לע ןמטיו השס לש םיירוטסיה-ויצוסה
(.ץראב

םימייק - םיירבע ןושל-יטירפ לש םתוליבק תא ועבקש תונורקע דועו ,הלא לכ
רושקה לכב הווהתמה תוברתה לש םיסרטניאה תא םיפקשמ ,החפשמ-תומשכ - םיירשפאכ
לש הברה םתורדגומ תובקעב .החפשמה-תומש םוחתב "שדחה ירבעה" גשומ לש וישומימל
-תומש לש לודגה רצואה דוסיבש תונורקעה ןיבו םניבש רכינה ינושה ללגבו ,הלא תונורקע
שממ לש רוקמל ויה אל ןכלו "םייתולג"כ והוזש הלא - םימייקה םיירבעה החפשמה
דחוימ דמעמל וכז םיתרבועמה תומשהמ רכינ קלחש ,אלפ ןיא - םיריממ תומש תריחבל
םיסחי תוכרעמ יתשב תונותנה ,םינפ-תולופכ תועפות לש דמעמ ,תילארשי-ץראה תוברתב
תא הכלהכ ואלימ םהש קפס ןיא ,תורחא םילמב .תיתוברת-ןיבו תיתוברת-םינפ - תונוש
רסמה תא הירבחל "ורדיש" םג ךא ,החפשמה-תומשל הווהתמה תוברתה הדעייש תויצקנופה
,םירחא םיינושל-םייתוברת םיטירפ לש םיפילחת ,םיינשמ ,םירזגנ תומש םהש ,רורבה
תוברתל וכייתשהש םיטירפ ;תיגולה הניחבהמ םגו תיגולונורכה הניחבהמ םג םהל ומדקש
םתוא לש םדוחיי .השטנל ושקיבו הנממ ואב הלאה םיתרבועמה תומשה יאשונש ,תרחא
"םירז" תומש יפילחתכ וספתנ אלש םושמ ,רתוי דוע רבגוה תילארשי-ץראה תוברתב תומש
.תומיוסמ אצומ-תויוברתל םיכיישה םימיוסמ תומש לש םיגוצייכ אלא ,אמלעב


םיירוקמה תומשה תונוכתמ קלח רמשל המגמה


עבנ תרחא תוברתמ תומש םיגציימכ םיתרבועמה תומשה ןמ םיבר לש םעטומה םדמעמ
ירבעה"ו ,יתולגה ,"ןשיה ידוהיה" ןיב תיסיסבה תיתוברתה היציזופואה רואלש ,העפותמ
:תילסקודרפ תיארנ ,התוא הנוויכ םגו תומשה תרמהב ךרוצה םצע תא הדילוהש ,"שדחה
לש תומיוסמ תונוכת רמשל ידמל הקזח הייטנ םג וללכ השדחה דעיה-תוברת לש םיסרטניאה
תומשה תטימשב ךרוצה םצע לוטיבל היד הקזח התיה אל וז הייטנ .םיירוקמה תומשה
תודע םושמ הב היה טלחהב ךא ,היציזופואה לש "ילילש"ה בטוקה לש םישומימכ םיירוקמה
םע חותפ "תרושקת וק" לע רומשל הפיאשה ןיבו הז בטוקמ קתניהל ןוצרה ןיב םיוסמ חתמל
דוסי םע הנושארבו שארב ,םיירוקמה תומשב ומלגתהש ,תוחפ םיילילשה תודוסיה
תא ורימה םלוכש ,תחא החפשמ ינבש םיבר םירקמ םג ויה יכ םא) תיתחפשמה תוירדילוסה
םג תיתחפשמה תוכיישה תא ושטשט וז ךרדבו ,םינוש םיתרבועמ תומשב ורחב ,םהיתומש
.(הילע רומשל - תיגולואידיא קדצומו - לק היהש םוקמב

159

םג םילגתמ ,יוניש אלל םיוסמ ןיערג תרימש ךות תויצמרופסנרט וב תולחש ,םוחת לכבכ
תורחא תונוכת לש (ןרוזחש וא) ןרומיש לע ססובמ םהמ דחא לכש ,םינוש םיגוסמ םיסחי הפ
.םירמומה תומשה לש


םירזה תומשהו םיתרבועמה תומשה ןיב םיסחיה+ תרבועמ םש" לש תוגוז םינובה םירביאה ןיב ואצמנש םיירקיעה םיסחיה יסופיט ינש
.ןאכמ םייפרג וא םיילילצ ,םיינוציח ,םיינרוצ םיסחיו ןאכמ תועמשמ יסחי :םה "רז םש

ןיב תילאיצנרפר (תויטנלוויווקא) תוליקש אוה וריכזהל יוארש ירקיעה יטנמסה סחיה (1)
ךורכ םיסחי לש הז גוס ,ןבומכ ."םלוע"ב דחא ןמוסמל םתוסחייתה ףקותב ,םיטירפה ינש
תלעב הדיחי םהש ,םילמ-ףוריצ וא הלמ - הליגר המסקל לש דמעמל םשה תרבעהב
ךכל הביסה .הלאכ תומסקל םדגנכ שיש תומש יבגל קר ירשפא אוהו - ןולימב תועמשמ
תויצקנופה ןמ וניא ("םלוע"ב םינמוסמל תילאיצנרפרה תוסחייתהה) רורפרהש ,איה
תוליקשה ,םירקמה בורב ,תאז םע .ללכב יטרפה םצעה-םשל וא ,החפשמה-םשל תוסחוימה
אלא הניא תומשה ינש דוסיבש תועמשמה ילעב םיינושלה םיטירפה ןיבש תילאיצנרפרה
ללגב םג אלא ,ךילהתב תוברועמה תונושלה ןיב םייטנרהניאה םילדבהה ללגב קר אל ,תיקלח
תומגמ רקיעב - דעיה תוברתב םתוליבק תא תועבוקו םיריממה תומשב תוטלושה תומרונה
תוענמיהל תחא אל תואיבמ הלא תומרונש רורב .ליעל ונודינש רוציקהו ינונגסה ןונמסה
,רוקמבש ינושלה דוסיל רתוי ההובגה תילאיצנרפרה תוליקשה לעב ירבעה ףילחתה תטיקנמ
םייטנמס םניא םמצעלשכ רשא ,תוביצמ ןהש םיפסונה םינוירטירקב דמוע וניאש םושמ קר
.ללכ

הריחבהש) ינמכוא םג וא ,רוחש ,ירוחש <-- ץרווש :הרמה לש הז גוסל תואמגוד
ישיאה דוחייהו ינונגסה ןונמיסה תושירד תא וב תאלממ ימרא ילאיצנרפר טנלוויווקאב
:ןונגסהו רוציקה דוסי תשגדהבו ,םינשוש-רה <-- גרבנזור ,ןשוש-ןבא <-- ןייטשנזור ,(דחאכ
ביכרב הריחבו ,[3 יפ] םילילצ 4-ל 12-מ ,[2 יפ] תורבה 2-ל 4-מ) ירוט <-- רגרבסגינק
.(רגרב- תרומת רוט :ימרא אצוממ

.ינוציח ינרוצ ןוימד אוה טמשנש רזה םשהו תרבועמה םשה ןיב רחאה טלובה סחיה (2)
ויתויתואמ וא ,ירוקמה םשה ילילצמ (רתוי לודג וא ןטק) קלח רמשל ןויסינ גציימ הז סחי
בייח הללגבו ,ןאכ םג הפקת תוליבקה תמרונש ,שיגדהל יואר .(!ןבומכ ,ירבעה וביתכב)
העפותב ינויד תא הארו) תירשפא תוחפל וא ,תמייק - תירבע הלמכ ספתיהל ריממה דוסיה
,דלפנזור תומשה ,לשמל ,ךכ .(64-63 :1979 ,ירוט : "ילילצה םוגרתה" לש הליבקמה
,ץיבוקינזר ,ףפוקנזור ,ךבנזור ,ןמזייר ,ןמנזור ,יקסנזור ,יקסבוזרב ,יקסבוזור ,קי'זיר
דוסי םג איהש) זר תמייקה תיתרבה-דחה תירבעה הלמב םלוכ ורמוה ,םירחא םיברו ,זייר
וליאו ,("דוס" ילרטינה ילאיצנרפרה טנלוויווקאה תמועל - תינונגסה הניחבהמ ןנמוסמ
ורמוה יקסבלסוריו יקצשורי ,ץיבומיחורי ,גרבצניג ,ןייטשנרב ,ףפונקרבמיצ תומשה
תוירשפא ךא ,תומייק-אל םילמ םלוכ ,(המאתהב) סוריו שורי ,םורי ,בוזג ,ןרב ,םיצ תומשב
.תירבעה ןושלב םילילצה יפוריצ לע תולטומה תולבגמה תניחבמ

רקיע תא םיאשונה םה יכ ,תועונתה לע םירוציעה םיפדעומ הז םיסחי םוחתבש רורב
םינושארה (ויתויתוא וא) וילילצ תא רמשל תקהבומ הייטנ הלגתמ ןכ ומכ .םשה לש הסמעמה
.ירוקמה םרדסב ,םינורחאה (ויתויתוא וא) וילילצ תא - ינשה םוקמנו ,טמשומה םשה לש

160

סמועה רקיע ,םירבודה לש םדידלש ,תלבוקמה הנעטה ידי-לע תרבסומ וז העפות
שושיא תשמשמ איהו ,ופוס לע וא/ו ותישאר לע לטומ ינושל רדש אשונש ינויצמרופניאה
םשה תקולחכ ראתל רשפא וז הנורחא הפדעה לש תינוציקה הרוצה תא .וז הנעטל ףסונ
,לשמל) ןורחאה וקלח לש האלמ הטימשו ,ךרוא-ינוש וא ךרוא-יווש ,םיקלח ינשל ירוקמה
<-- יקסלבוק ,דופ <-- יקסבורודופ ,זוע <-- ירזוע ,ןח <-- יקסני'צנח ,רד <-- יקסניברד ,לבוק
<-- ןממ ,ןר <-- ןרמימ ,ןיר <-- ןירפלה ,לשמל) ןושארה וא (לט <-- רלט ,דרא <-- םייהדרא ,ןמ
םשה לש וחוירבע תשגדהל ,לק "יטמסוק ןוקית" ךכ לע ףסותימ םימעפל .(לט <-- לטניפ
.(ביז אלו ,ויז <-- ןמביז ,לשמל) וז הקינכטב לבקתהש

לבקתה ןכ ,ירוקמה םשה לש ותרוצ לש רתוי לודג קלח לע רומשל ןויסינ השענש לככ
היהי יניט-רוט <-- רנישטרוט גוסמ הרקמ) 8.רתוי ההובג תוגירח תגרדב ריממ םש ללכ ךרדב
יפרגותרוא וא ילילצ ןוימד לע רומשל ןוצרהש ,רורב ןאכמ (.וז הניחבמ ןפוד-אצוי אופא
ןוצרה רשאמ םיתרבועמה תומשה םוחתב ןושלה-ישודיחמ רתוי לודג קלח דילוה רוקמל
דוסי לע - שממ לש הרימש רמשיהל םילוכי תועמשמ-יביכר ירהש ,תועמשמ-יביכר רמשל
.םייק ינושל דוסיב קר - תוילגרה ,"תויתימא" תויטנמס תויצקנופ

רוציעה תרימש :ויפואב ינוקירטונ אוה ינרוצה ןוימדה דוסי לע הרמהה לש דחוימ ףינס
הז גוס דימעהל ןויסינב רתויב םיטלובה םימוקימהמ םיינש ,רוכזכ) ןורחאה רוציעהו ןושארה
הלמ םע לבקתמה ינושלה טירפה יוהיזל איבתש ךרדב םהיניב העונת בוברשו (םיסחי לש
םיישרג וסנכוה (השעמל הכלה םימעפלו) לוכיבכ ;תירשפא וא תמייק ,תיתרבה-דח תירבע
ןוארב ,ךז <-- ךבלטיז ,ןג <-- ןייטשקילג :תואמגוד .וטמשוה ךכ רחאו - םירוציעה ינש ןיב
.ןב <--

תורשפ לש וא ,הלאה דוסיה תוביטנרטלא יתש לש םיפוריצ לש בחר חווט םג שי ,ןבומכ
וביכר ;יטנמס סחי :תרבועמה םשב ןושארה ביכרה) רוא-ןב <-- יקסבונירוא ,לשמל .ןהיניב
;םיסחיה יגוס ינש לש ידדה רובגת) ירפ <-- (רטכורפ וא) ןמטכורפ וא ,(ילילצ סחי :ינשה
הייטנ תמאות םגו תינונגסה הניחבהמ תננמוסמ איהש ,קספהה תרוצב הריחבל בל םישו
,תעצוממה תירבעה הלמב תומעטהה הנבמל דוגינב ,תומשה םוחתב ליעלמ תורוצ ץומיאל
םצעה-םשש ,רמול היה רשפא הרואכל .רחש <-- ץרווש :אוה ןיינעמ הרקמ .(םש הניאש
הניחבמ הל דגונמ ,רמולכ ,ירוקמה םשה דוסיבש הלמל תוימינוטנא-בורק אוה "רחש"
ןיב םייקתמה סחיהש ךכ ,(תוהכ - schwarz-ו ,תוריהב עיבמ "רחש" ירהש) תיטנמס
ןוימד הפ הלגמ תרבועמה םשהש ,ןועטל בטומ יכ הארנ ךא ;רוהט יטנמס סחי אוה םיינשה
דוסי לע ירוקמה םשה םוגרת המצע איהש ,"(י)רוחש" ןיעמ םייניב-תדיחיל ילילצ
.םהיניב תמייקה תילאיצנרפרה היצנלוויווקאה


"יתוברת םוגרת" לש יוליגכ םיתרבועמה תומשה .ג


ינב ידיב םיתרבועמה החפשמה-תומשמ רכינ קלח לש יביטטנטה םנומיסל ,וניארש יפכ
םהיתונוכתב היה יד תוברת התואב םיינשמו םירזגנכ לארשי-ץראב תירבעה תוברתה
אצומ-תויוברתמ ,םימיוסמ תומש לש םיגוצייכ םנומיס ,תאז דגנכ .םיינושל םישומימכ
ןותנה ירבעה םשה ,"תוימש"ה תועפותה יתש ןיבש ,החנהה ץומיא תא ךירצה ,תומיוסמ

161

יפ-לע רדגומ םהמ דחא לכש ,םינווגמ םיסחי םימייקתמ - טמשנש רזה םשהו לעופב
לש םתדימעל תינייפוא וז החנה .רחא וא הז רושימב ,תועפותה יתשל (םי)פתושמ (תו)דוסי
תובשחנ ןה תוברת התוא לש התואר-תדוקנמש ,תועפות לומ תמיוסמ תוברת ינב
תומשה ,ונרואית יפלש םשכ :ןיטולחל הפ הרורב האלמה הלבקהה ."תוימוגרת"כ
תויצקנופ קר אל םיאלממה ,תילארשי-ץראה דעיה-תוברת לש םיביכרכ וספתנ םיתרבועמה
,תרחא וא וז תוברת לש םיליבקמ םיביכר לע "יופימ"ל םינתינ םג אלא תויתוברת-םינפ
תוגצומה תועפות תוברתה לש הקיטוימסה האור ךכ ,םהלש אצומה-תוברתכ תדמעומה
םינייפאתמה ,דעיה-ןושל לש םיעבמכ ,אוהש דוסי לכ לע ,םימוגרתכ תובשחנ וא
םהלש אצומה-ןושל איה ,תרחא ןושלב םיליבקמ םיעבמ לע "יופימ"ל םינתינ םתויהכ
.(20 :1985 ,Toury האר)

תריצי לש רכינ קלחב םג ילואו ,החפשמה-תומש תורבעב תוארל קזח דוסי אופא שי
ןיאו ,יתוברתה ןבומב "םוגרת" לש ךילהת ,ללכב לארשי-ץראב תידיליה תירבעה תוברתה
תוברתה לש הקיטוימסה לש דוסיה-תוחנהמ רזגנה החסונב םוגרתה תרותש ,ךכ לע אלפתהל
Even-Zohar םג האר הז ןיינעב) .הרואיתל דחוימב הבוט תרגסמ תקפסמ (1986 ,Toury)
תוניחבמ ,ןכ לע רתי (.םוגרתה תרות דוסי לע תיללכ "ריבעת תרות" דימעהל עיצמה ,1981
,הנודינה הפוקתב תירבעל יתורפסה םוגרתה רקיעבו ,ינושל-ןיבה םוגרתה גהנתה תובר
תודוסיה תפדעה תניחבמ הנושארבו שארב ;החפשמה-תומש תורבעל הרומג הלבקהב
,םימזיאכרא לשמל) םיידוחייה ,םירידנה תודוסיה וא/ו תינונגסה הניחבהמ םיננמוסמה
תומשה תורבע ןיב םימאתמ שפחל םוקמ שיש ,אופא רבתסמ .(םימזיגולואינ םג רתוי רחואמו
רתיב וז הלאשל רוזחל יוארו ,לארשי-ץראב תירבעה תוברתב םירחא "םוגרת יכילהת" ןיבו
.הבחרה

םימוגרתה תוגהנתהל הליבקמכ םיתרבועמה החפשמה-תומש לש םתוגהנתה תגצהב
לש הייפכ וא ,ונימ וניאשב ןימ לש בוריע םינפ םושב ןיא ,הלמה לש ,לבוקמה ,רצה ןבומב
ץומיאמ רובעל םמצע תוברתה ינב םג ולכי םיבר םירקמבש ,איה הדבוע .םירז םיגשומ
םימייקתמ ,םירדענה ,םירזה תומשה ןיבו ,לעופב םיחכונה ,םיתרבועמה תומשה ןיבש ,החנהה
ץוליח ,רבד לש ותימאל .םתוהזל ישממ ןויסינל ,רואיתלו הייפצל תינורקע םינתינה ,םיסחי
ודמעש תומשה תא רזחשל ןויסינ ךותמ ,םיתרבועמה תומשה לע םתלחהו וללה םיסחיה
ורמשנש ,םיירוקמה תומשה תונוכתמ הלא ,רמולכ) םהל תופתושמה תונוכתה יפ-לע םדוסיב
אלפתהל ןיא ןכל .ומצע "תוברתב םדאה" לש ותוגהנתהמ קלח היה ,(םיתרבועמה תומשב םג
ליבקה רוזחשה השעמ תעשב תירבעה תוברתה ןב ליעפהש םיכילהה רדסש ,ךכ לע םג
9.םוגרתה לש יתוברתה-יטוימסה רקחמב טוקנה רדסל ןיטולחל

רזוחה ךילה ןיעמב םיתרבועמה תומשה ךותמ םיירוקמה תומשה תא רזחשל תורשפאה
תונושלה יבגל ףתושמה יתוברתה עדיה רגאמ לע ,ןבומכ ,הנעשנ הרמהה ךילהת לע ךפוהמב
תדימ לש (תוחפל ,יטתופיה) רדס תוברל ,הרמהל אצומ-תודוקנכ ןובשחב ואבש ,תויוברתהו
העידי לע ןכו ,הפוקתה לש קלח לכב אצומ-תויוברת/תונושלכ ןהלש (הנתשמה) תויטננימודה
עוציב תעשב ופדעוהש ,רזה םשלו תרבועמה םשל םיפתושמה תודוסיה יגוס רבדב תמיוסמ
םתוא - םיתרבועמה תומשה לש חטשה-יגציה תעיבקב וטלשש תומרונה רבדבו ,הרמהה
עצוב רוזחשה םא ,הלאשל הבר תובישח םג ןיא ,ונניינעל .ליעל 'ב קרפב ונודינש םירבד
לע תיעמשמ-דח העבצהל הרקמ לכב איבה םא ,רמולכ ,תיתדבועה הניחבהמ "הנוכנ" הרוצב

162

קר אל תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ,ףוס-ףוס .תרבועמה םשה רזגנ ןכא ונממש ,רזה םשה
דוסיה תרימשב םיריממה ועטש "תויועט" םג אלא ,תוטילשה תויורידסל דוגינב תומש תרמה
ותונוכנ אוה רקיעה ,תיטוימסה הניחבהמ .וילע ןעשנה סחיה תדמעהב וא ,םהל יוצרה
ןיא וז הניחבמו ,םייפוסה וירצות לש תוריבסה תגרדב תאטבתמה ,ךילהה עוציב לש תינורקעה
.קפסל בר םוקמ

םיברש םושמ ןה ;ןמזה םע הכלהו התחפ תוברתה ינב לש רוזחשה תלוכיש ,קפס ןיא
אלו לארשי-ץראב ירבעה תומשה ראוטרפרמ דרפנ יתלב קלח וכפה םיתרבועמה תומשהמ
ךלהו דבאש םושמ ןהו ,(!רוזחשה ךילהת תחיתפל יחרכהו ןושאר בלש) םיגירחכ דוע ושגרוה
םישוחינ קחשמל דוגינב) רודס רוזחשל יחרכה יאנת אוהש ,ףתושמ יתוברת עדי ותוא
לכמ יתוהמ קלח אוה וחכשנש יתוברתה עדיה יטרפ לש םיוהיזש ,ןייצל רתומל .(אמלעב
העפותה לש הרבסה דומעי אל וידעלבו ,החפשמה-תומש לש םתורבע לש יטוימס רקחמ
תוברתה לש הקיטוימסהש הז אוה תועפותה לש "ירוציי"ה טביהה ןכש ;תרוקיבה ןחבמב
.ןהלש "יתכירצ"ה טביהה אלו ,וב תזכרתמ


העפותב תירבעה תורפסה לש השומיש יכרד לע תורעה .ד


ותוא הצמיאו החפשמה-תומש תורבעב התלתנ םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה םג
םושמ ןה ,תורפסל הרישי הרבעהל דחוימב החונ התיה וז העפות .ךכב אלפ לכ ןיאו ,היכרצל
התויכרע .הברה גציימה ןטק ןיערג - רתויב תזכורמ איהש םושמ ןהו הייפואב תינושל איהש
,םיילושל רבכ הקחדנ השעמל-הכלהשכ םג ,איה םג הרורב התיה תירבעה תוברתב תיסיסבה
תושעלו ,תוברתב דסוממ ןמיס תניחבב ,התא ארוקה לש ותורכיה לע ךומסל היה רשפא ןכלו
ןעשיהל היה רשפא ןמיס ותוא לש ויתונוכת לע .םירבסהב ךרוצ ילב ,רתויב ינוכסח שומיש הב
םיטסקטל רקיעבו ,םיבותכ םיטסקטל תוידוחיי ןהש ,תופסונ תויצלופינמ תכירעל םג
תוחפ תודסוממ ויהש ,תורחא תועפותל תומשה תרמה תא ףרצל היה רשפא דועו .םייתורפס
לש עומשמהו יוהיזה תולועפ תא ןווכל ןהיניבש םימאתמה דוסי לעו ,תוחפ תופוקש םג ןכלו
.תועפות ןתוא

תרמה תעפותב וא ,םיריממה תומשב רתויב םיטושפה םייתורפסה םישומישה דחא
תויומד תדגנהב - רתוי טעמ תבכרומ הרוצב - וא ,תומד לש הנויפאב ביכרכ היה ,תומשה
הרוצב ומש תא רימהש ימ ,ומש תא רימה אלש ימ תמועל ומש תא רימהש ימ ,לשמל ;חונוש
ןכו ,גירח וניא ריממה ומשש ימו גירח ריממה ומשש ימ ,'ב הרוצב ורימהש ימ תמועל 'א
םגו יגולוכיספה ןויפאה םע םג - ילילש וא יבויח - םאתמב דומעל ולכי הלא לכ .האלה
.תויומדה לש יתוברתה-יתרבחה ןויפאה םע

םשה תא ריכזהל ,ריממה םשה תא איבהל התיה הז םוחתב רתויב הטושפה עוציבה ךרד
תאירקל ררגיהל ראשה לכל חינהלו - אדירג הדבועכ הרמהה תלועפ תא וא/ו רמומה
לש והרקמ היהי הזמ רתוי תצק בכרומ הרקמ .יתורפס-ץוחה רשקהה ןמ וחונעפלו טסקטה
,דגמ) 'בהזה תשבדו ףפועמה למגה' ,דגמ ןרהא לש ורפסב ,דלוגנרוק רבעשל ,ןרק ןמלק
םג אלא ,רפסכ רשאתמ קר אל תילארשי-ץראה תוברתב העפותה לש יכרעה הדמעמ .(1982
ףקותב רקיעבו ,ץראב טלקיהל רוביגה לש םימעטומה ויתונויסינ ידי-לע ,שרופמב וב קזוחמ

163

שי ןרק ותואל ,ינש דצמ ."תיתימאה לארשי-ץרא" למס ,דורח-ןיעל שחור אוהש הצרעהה
תבחרהל תשמשמ וז הדבועו ,תורבעה ינפלמש ומשב ול אורקל ךישמהל שקעתמה ,דחא רבח
.העפותה לש היתוכלשה

תחא אל "שבלוה" םשה תרמה תלועפו םיריממ תומש תועצמאב תויומדה ןויפא לע
- םשל ליבקמה ילקיסקלה טירפה לש ותועמשמ לוצינ :תומשב רחא לבוקמ יתורפס שומיש
לע' ,דגמ ןרהא לש רחא רפס רוביג :תחא הטושפ אמגוד .דחאכ םהינש וא ,רמומה ,ריממה
ומש וילע דיעמש יפכ ,הנהו .ןוזניבר-ביבר לאגי אוה ,(ג"לשת ,דגמ) 'םינבאו םיצע
'מע) "ןקזה ןוזניבר לש דכנה ,ביבר לש ןבה" אוה ,תיאמצע תוישיא אוהשמ רתוי ,בלושמה
תקירז) יסיפ ןפואב םג :ךלכלמ אוה וייח לכש ,םדאכ אוה יוכרמה ונויפא ,ךכל ףסונ .(50
;ירסומה םוחתב - רקיעבו - םג ,(הייסנכב דאנ תטלפה ,תעסונ תינוכממ תוירגיס תספוק
רשי" :תויהל ותוא בייחמ וליאכ ומשש המ תויהל תלוכי-יאב ןייטצמ אוה ,תורחא םילמב
.(45 'מע) "בבר אלל יקנ ,תילכתב

תורבעב שומישה תא םיגדמ (63-43 :ו"לשת ,זוע) "חורה ךרד" זוע סומע לש ורופיס
.הנידמה םוק רחאל רקיעב ,תירבעה תורפסב ידמל ץופנ אוה םגש ,ינוריא תוויע ךות תומשה
תא םהילעמ ולישהש "םיליפנה רוד" ןב ,הדובעה-תעונת לש םיטלובה הישיאמ ,רופיסב באה
םשב אקווד תורידסב ארקנ ,תאזכ תומדל םייסופיטה רכיהה-ינמיס לכ לע ,הלוגה תוברת
רבצה ונב ,תאז דגנכ .םיובנייש ןושמש :תיתוברתה היציזופואה לש ילילשה בטוקב רשקתמה
יופצכ ,ויבאמ אלמו בוט גוציי יבויחה בטוקה תא גציי וליאכ ,בהנש תעדג דימת הנוכמ
אל ."לפנ" אוה הזה ןבה תובר תוניחבמ ,םלואו ."תדבועה לארשי-ץרא" לש םיכרעה תכרעמב
הלגמ וליפא אלא ,(גציימ הלהש היגולואידיאהו) באה תווקת תא אלממ אוה ןיאש דבלב וד
קר .(116-114 :א"משת ,ץרג םג הז ןיינעב הארו) רוחאל תיטנמור-ןיעמ הרזח לש תונוכת
תנבהל חתפמ-תדוקנ ןכא וזו ,תומשב האירקה תכרעמב יוניש לח רופיסב תחא הדוקנב
השעמ ףוס-ףוס השעש ,ונבב תואגתהל לכוי באהש יוכיס ףקשנשכ :אטבמ אוהש הדמעה
,בהנש לאכ דוע וילא סחייתמ אוה ןיא ,(םינחנצל סויגה) "חורה" חורב אלו "חוכה" חורב
;53 :ו"לשת ,זוע) "םיובנייש ןועדג ,תצק ךב תואגחהל אצנ [...] וישכע" :ובלב רמוא אלא
םינורחאה ויעגרבו ,כיזכמ הז ילאיצנטופ הוואג רוקמ םגש ,ןייצל רתומל .(ילש - תושגדהה
.תמ םג אוה ךכ .בהנשכ ןועדג גהנתמ

איבהלו תוהז יוניש גציל םשה יוניש לש וחוכ לעו ,תוהז גציל םשה לש וחוכ לע הייהתה
םיאולימה" רנקנד ןונמא לש ורופיס זכרמב םג תדמוע ,ונממ וליאכ בייחתמה תודמעה יונישל
הקיחמ גציימ תומשה תורבעש ,המדנ הרואכל .(60-48 :1982 ,רנקנד) "גנילרפש לש םירצקה
:רופיסה תישארב ד"גמה רמואש יפכ ,רבעה ןמ םיענ-אל קרפ לש תחלצומ

,טאנאפ תצק היה ילש אבאו טסינומוק היה ךלש אבא זא .תושעל המ ןיאו ,היה - היהש המ
ינבואר אלא וקננבור אל ינאו ריפש אלא גנילרפש אל רבכ התא .הירוטסיה - הז לכ לבא
,רנקנד) ?אה ,קאפיכ-אלע דחיב ןאכ דובענו [!ץוביקב אלו] הסרובב ינאו םיבשחמב התאו
.(50 :1982

ימב עוגפל הצור ד"גמהשכ .הילשאכ הלגתמ רבעה תקיחמו ,בר ןמז רבוע אל םלואו
זיתמ ,ויניש ןיב ןשיה החפשמה םש תא ןנסמ" ,גנילרפש ול ארוק אוה ,ריפש ארקנ תימשרש
:רופיסה םויסבו ,(59 'מע) "זובב ותוא

164

תיינפה אל ,שדחה םשה אל ,החכשה אל .רזע אל רבד םוש .ותוא ואיקה בוש .ותוא ושריג בוש
.(60 :1982 ,רנקנד) ךלכולמ טסינומוק .טסינומוק .גנילרפש ראשנ אוה .ףרועה

,דואמ המוד אצומ-תדוקנמ אצוי (ב"משת ,טנוק'ז) 'ןמז-קספ' ולש ןמורהש ,טנוק'ז ןונמא
,(רנקנד לצא ומכ) םשה יוניש ידי-לע רבע קוחמל תורשפא רסוחל רבעמ הברה תכל קיחרמ
םג ,רוד-ןב קירא ,ורפס רוביג .(זוע לצא ומכ) רוחאל אדירג תירופטמ הרזחל רבעמ וליפאו
קלחכ ומש תא םג תרבע ןבומכש ,תטלשה היגולואידיאה לש יסופיט גיצנל ןב אוה
ךופיה לע תונעשנ ותועמשמ םגו ןמורה תלילע םג םלואו .(רגנידובמ) הב ותובלתשהמ
ומש" תא השעמל הכלה ול ץמאמ קירא .רמאמל אובמה תורעהב רבכ רכזנש ,ךילהתה
דימ רמאנ ,ךכב ךורכה םיכרעה ךופיה תא שיגדהל ידכו ,רגנידוב טרבלא ,"יתולגה ,םדוקה
:תורחאה תויומדה תחא יפמ ,שרופמב

קמעל עיגהש דע ףוחה לע םייטירבה תורמשמה ןיב ץרו םיליפעמ תיינאב הצרא הלעש ,ויבא
ךיא יתחכש ,לילגב הזה ץוביקבש ורבקב וישכע ךפהתמ ,אל המו''ב הילע'לו 'הנגה'ל ךכ-רחאו
.(14 :ב"משת ,טנוק'ז) קירא לש וכוניחב העט הפיא ומצע תא לאושו ,ול םיארוק

ביכרמ אלא הניא וז הלועפ .דבלב םשה "זועיל"ב םכתסמ וניא םיכרעה ךופיה ,ןכ לע רתי
המ לכב הנומאה תא דבאמה ,קירא :תילטוט תויוברת תפלחה לש תכל-קיחרמ ןויסינב
- ומצע תא קתנמ ,לארשי תא בזוע ,(272 'מע ;"ףולב םהל רכמ אבא") ותוא ודמילש
,הייברע הרוחב םע יח ,וב דבוע אוהש יאשחה תורישה ןמ - העדוה לכ ילבו ,ותמזויב
תינונקה תילארשי-ץראה תוברתבש ,םיביכר הנהכו הנהכ דועו ,החרבהבו רחסמב קסעתמ
קירע אלא וניא קירא ,בזוע אוהש תכרעמה יניעב ,םנמאו .תילילש חיוות םהילע הקבדוה
המ ,ומצע רפסב תדמעומה םיחנומה תכרעמב םלואו .(166 ,145 'מע לשמל) דגוב ,טושפ
ךרדהש םושמ ומע ינב לעמ קחרתהל םדא טילחמ ובש") "סויבלפ ךילהת" הנוכמ רבוע אוהש
םג .ותוא רבעש ןושארה ,והיתתמ-ןב ףסוי םש-לע ,(46 'מע ;"ןודבאל ליבות םיכלוה םה הבש
תא ול ץמיא הלהש דועב ךא ;םשה "זועיל"ב ,ראשה ןיב ,ךילהתה אטבתה והיתתמ-ןב לצא
-ץרא" לש הכופיהכ "הלוג"ב תיתועמשמה הריחבה האיבמ קירא לצא ,רסיקה לש ומש
-ץראה תוברתה תודלותב םדוקה בלשב תרבועש ,ומצע "יתולג" םש ותוא ץומיאל "לארשי
לע קחשמ ,בוש) !"רודה-ןב"כ ומצע תא תוארל דוע ןכומ אוה ןיא ,טושפ .תילארשי
(.םשה לש תיטנמסה ותועמשמ

תורישה :רתוי דוע ןיינעמו בכרומ תומשה תרמה תעפותב טנוק'ז השועש שומישה
,ןכאו) היציזופואב יבויחה בטוקה תא גציל רומא תילארשיה היצנוונוקל םאתהבש ,יאשחה
ארוקש ,ץיבוקרמ קמור" הנושארבו שארב ,םהיתומש תא ותרבעש םישנא וב שיש שגדומ
,([259 'מע] יזעולה ומשב ותוא ונכיש ללכ ןכומ וניאו [171 'מע] "גרומ ןבואר םויה ומצעל
הז םדא רזחומ דיקפתה ךרוצל .הצרא וריזחהלו קרעש קירא תא שפחל והשימ חולשל שקבמ
ידוהי םש אוה דלוג"ש יפ-לע-ףא ,(דלוג <-- שמש) יתולגה ומשל םג אלא ,תורישל קר אל
.יניימוח לש ןריא ,הילא עסונ אוהש הנידמב ואשונל ןכוסמ - הזכש רותבו ,(127 'מע) "ידמ
לחש יתוהמה ךופיהה תא קר אל טילבמ ,ינכט אלא וניא ותישארבש ,הו תומש-ךופיה ,הנהו
ןכתיי") ומצע שמש לצא םג המוד ךופיה ךילהת לש ותיינב תא רשפאמ םג אלא ,רוד-ןב לצא
טנוק'זל רשפאמ אוה אחרוא בגא .(190 'מעב רמוא אוה ,"...ילצא םג ליחתה סויבלפ ךילהתש
:תומש תרבעל (!תיתוברת) "תומלוה-אל"ו "תומלוה" םיכרד לש ןמויק לע זומרל םג

165

.דניקסיז ץפק "?ול םיארוק ךיא [...]"
"?ידרפס אוה" .דוד-ןב ףיסוה ",שמש"
".דלוג היה םדוקה ומש .יזנכשא"
"...והשמ ,זפ ,יבהז ומצעל אורקל ךירצ היה ?שמש םואתפ המו"
.(173 :ב"משת ,טנוק'ז) "?המו ,עגושמ"

ןכו ,תורפסב שומיש השענ םירמומה תומשה לש רוזחשהו יוהיזה קחשמב םג ,ןבומכ
:אמגודל ."הכלהכ ריוג"ש החנהב ,יזעול םש שובלל היה לוכי םינפ הזיא שוחינ :וכופיהב

תונרגש עדי הנידמב קונית לכ לבא ,ץישפיל קלוי היהש ורכזי םינוירוטסיה קר ובש םוי אובי הז
.(369-368 :ב"משת ,זוע) ?לטיג וא ?תג ילוא ?ןילטיג .ןילטיג הירזע לש וצוביק

ןהבש היינשה ךא ,לילצה ןוימד לש ןורקיעה יפל תולעופ תועצומה תוביטנרטלאה יתש
לעב ,םייק-אל ךא ירשפא ינושל טירפ :הלעמל ונודינש רתויב תוינוציקה תויורשפאל הבורק
לעבו (וב גצוימה תא תוהזל ןויסינל ,םויה םג יאדוול בורק ,ארקיש) ההובג תוגירח תגרד
.תרכינ תינונגס תוננמוסמ

הלאש הארנ .םיידורפ וא םייטסירומוה םישומיש םג ושענ העפותה יביכרמ לכב ,ןורחאו
אל המצעוה יטסירומוהה טקפאה ךרוצלש) ריממה םשה לש ותוגירח לע ללכ ךרדב ונעשנ
דוע ותוא ךיחגמה רשקהב ותעיטנ לעו (תורפסל ץוחמש הרמהה ךילהתב לבוקמל רבעמ תחא
:תוברמ תחא אמגוד .רתוי

התיה תונכוסהמ ץיבולוגרח אוה "שחשוח" [ס"היב] להנמש [יבתנע הרומה] העדי קר וליא
...םדוק הברה הברה ןאכל האב
.בגח וישכע - להנמה הל ןקית - ץיבולוגרח אל -
הקירמאב ,בגא .יתרשיק אלו ,בגח יל ורמא - הרומה הרמא - ךיתאצמ אל ןכל -
...ילוגרחל ךמש תא ףילחתש יל תרמא
ירחא ףילחהל יתרהימ ךא - וינפ לע ףלוח המגע לש לצשכ להנמה רמא - יתיסנ -
.ימש תליחת לש "שיר"ו "תיח" תויתואה ףורצב קחשל ולחה ,ןוימדה יעורפ ידימלתש
.(188 :1972 ,ו'צופ) אשונה תא ףילחהל הליכשה ךא ,הניבה ךכ לכ אל יבתנע תרבגה

ששגה" לש םסרופמה םנוכרעממ ,רהוז-רב-גיטכיל ר"ד ,לוחמל הרומה םג בוטל רוכזו
."רוויחה

166

חפסנ


תיטוימס תוליעפכ החפשמ-תומש תרמהו יתוברת טסקטכ החפשמה-םש


םיגוסמ םייטרפ תומש לש םיסופרוק םישבגתמ תיתוברת-תיתרבח תרגסמ לכב ,עודיכ .א
םיקרפל םינוכמ םה - ןוקיסקלה - ןושלה לש ליגרה םילמה-רצואמ לידבהלש ,םינוש
לע .(1980 ,Nicolaisen ,לשמל ,האר) "תומש לש םינוקיסקל" ,רמולכ ,םינוקיטסמונוא םשב
םתואמ םישדח תומש לש "הניקת"ה םתריציל םינונגנמ ,רמולכ ,הריצי יללכ םיפסותימ הלא
דוחיי םהמ דחא לכלש ,םינפצ תרדס םיווהמ םה םידסוממה תומשה תמישר םע דחיו ,םיגוס
ןיא .תומש לש םינפצ ,םייטסמונוא םינפצ םתויה ףקותב תופתושמ תונוכת םלוכל ךא ,ולשמ
הרבחב רתויב םיטלובה םייטסמונואה םינפצה ןמ אוה החפשמה-תומש לש ןפוצהש קפס
.תויתוברת-תויתרבח תויצקנופ לש בחר ןווגימ הב םהל עדונו ,תינרדומה תיברעמה

,הירקיעמ איה תיטסילנויצקנופה השיגהש ,תוברתה לש הקיטוימסה תרגסמב ,םנמאו .ב
תומשה םיאלממש (םיכרצה ,םיסרטניאה) תויצקנופה ןיב איה התושעל שיש דוסי-תנחבה
לש חטשה-יגציהש רמוחה .םהלש חטשה-יגציה תא םיווהמה םיירמוחה םישומימה ןיבו
ןושלה יללכמ תויטס םהב תולגתמ תחא אל יכ םא ,ודוסימ ינושל אוה וב םישממתמ תומשה
ראוטרפר םיירמוחה םישומימה םינוב ךכיפל .(87 :1969 ,Blan r ,לשמל ,האר) "הליגר"ה
- ןהמ רכינ קלח תוחפל - םיאלממ םהש תויצקנופהש דועב ,קהבומב יתוברת-םינפ אוהש
.תויתוברת-לע ,(תוילסרבינוא) תויללכ תויהל תוטונ

וזמ וז תולדבנה ,תויביטנרטלא םיכרד המכב שממתהל תינורקע הלוכי היצקנופ לכש רורב
-תומש יגציהכ םידקפתמה םינושה םילילצה יפצר ,ךכיפל .תיפרגה וא תילילצה הניחבהמ
ןה הלא תויצקנופו ,םיאלממ םהש תויצקנופל תיסחי ךרע-ןויווש םהיניב םימייקמ החפשמה
סופיטכ החפשמה-םש תייאר תא קידצמה אוה הז ךרע-ןויווש .םיפצרה לכל ףתושמה ןיערגה
.אדירג םיינושל תודוסי לש רבצהכ אלו ,יתוברת טסקט לש רדגומ

הווהמ החפשמ-תומשכ םידקפתמה םיינושלה םיגציהה לש ילנויצקנופ ךרע-ןויווש ותוא
אל ךא ,םיבר םירבד תונתשהל םייושע תאזכ הרמה תובקעב .םתרמה תורשפאל םג רורב דוסי
.(14 :1980 ,Grodzinski םג הארו) החפשמ-תומשכ וללה םילילצה יפצר לש דוסיה-ידיקפת
טסקטכ החפשמה-םש לש תויצקנופה [ןמ רכינ קלח] לש תוילסרבינואה ללגב ,ןכ לע רתי
.תוברתל תוברתמ רבעמב םג אלא תחא תוברת ימוחתב קר אל תירשפא וז הרמה ,יתוברת

תוברתה לש ןוקיטסמונואב הליחתכלמ םיליבק םיריממה תומשהש הדימב ,ןבומכ .ג
תופסות אלא - םיגציהכ - םה ןיא ,וב םמוקמ לע קבאיהל םיכירצ םניאו ,הב רבודמש
ןהלש תומשה תמישרש תויוברתב רקיעב ,בר ןיינע םהב ןיא אדירג תופסות תרותבו ,המישרל
תא םיביחרמ םניאש ,תומש םתואב דחוימ ןיינע שי ,תאז דגנכ .תיסחי החותפ אליממ
תוכזל םייושע הלא תומש ."הריציה יללכ" תמישר תא םג אלא ,דבלב תומשה ראוטרפר
.קבאמ רחאלו ,דבעידב קר ךא ,ומצע ןוקיטסמונואב םג תוליבקב

יטנגה םדוחיי ללגב תוניינעמ תולאש טעמ אל ררועל םיריממה תומשה םייושע ךכל ףסונ
:לשמל .הרמה ךילהת לש םירצותכ

167

תומש ןהב םישממתמש תודסוממה םיכרדל תומוד ינושל רמוחב םשומימ יכרד םאה -
?םהמ תונוש וא ,הנודינה תוברתב ,םירזגנ-אל ,"םיינושאר"

הזה ינושה םאה ,גציהה תונוכת תניחבמ "םינשי"המ םינוש "םישדח"ה תומשה םא -
?ינושה לעופ ןוויכ הזיאב ,אוה ךכ םאו ?תוברתב דמעמ לש ינושב םג ךורכ

הרמהה ינונגנמ םה המו םמוקמב ואבש תומשהו ורמוהש תומשה ןיב םיסחיה םה המ -
?םדוסיב םידמועה

תויוליעפ לע םג םילח ,םהב םירשקתמהו םהמ םיעבונה םיסחיהו ,הלא םינונגנמ םאה -
(לשמל) תוברל ,תוברת התואל םירחא םיביכר תסנכהל תואיבמה ,תורחא (transfer) ריבעת
?גירח הב הווהמ החפשמה-תומש תכרעמש וא ,ינושל-ןיב םוגרת

רקיעב ,שממ לש תויורידס תחא אל תולגתמ ,תורחא תובר תוניחבמו ,הלא תוניחבמ
,תודיעמ תויורידס ןתוא .ההובג תורידתב ןהב תישענ החפשמ-תומש תפלחהש תויוברתב
,לשמל ,הארו) תיטוימס תוליעפכ תודסמתה הרבע המצע הרמהה הנודינה תוברתבש
.הרמהה תונורקע תקידבל החונ הסינכ תרשפאמ ןתפישחו ,(1969 ,Bourgeois-Gielen

ןכשל הדיתעה תוברתה תא תוארל שי ,יתוברת-ןיב רבעמב הכורכ תומשה תרמהשכ .ד
(הלש םייקה ןוקיטסמונואה ךותמ ותוא קפסת חרכהב אל םא םג) ריממה םשה תא הכותב
תלועפ תא .רוהטה יתדבועה ןבומב דימת אל םג םא ,יטוימסה ןבומב - תמזויה תכרעמכ
תוברת התואב םיררועתמה םיכרצ לע תונעל ידכ תעצובמכ תוארל שי המצע הרמהה
.הידי-לע םיבחכומהו

םיגוסל םיכיישה םיטירפמ רקיעבו ,םימיוסמ תומשמ "רטפיהל" רודס ןוצר ,ןבומכ
לש הדמעמ תא לטבל ידכ ןיא ךכב ךא ,הרמהל ירשפא עינמ אוה םג ,תומש לש םימיוסמ
.המצע הלועפה לש (הרטמל-ןווכמה) יגולואילטה היפוא תאו ,תמזויכ "תטלוק"ה תוברתה
,הנממ םיעבונה םיצוליאל תופיפכב ,דעיה-תוברתב ררועתמ ומצע הז ןוצר םג ,לכ תישאר
תוביסמ .תינורקע אל םגו תישעמ אל ,ךילהתה תא הצממ הניא יוצר-אל םשמ תורטפיה ,תינשו
רבחל רתוי אל םלועל ,תוברתבו הרבחב החפשמה-םש לש תויצקנופב קודה רשק תורושקה
,חרכהב הוולמ ןשי םש לש ותטימש ןכלו ,וידעלב רתוויהל תינרדומ תיתוברת החליהקב
הפ םהילע ןתינש םיסרטניאה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .רחא םש לש וצומיאב ,תינמז-וב םג השעמלו
.תטלוקה תוברתה לש םיסרטניאה םה ןובשחו-ןיד

דקמתהל ךירצ החפשמ-תומש תרמה לש רקחמ לכש ,םרוגה םג םה הלא םיסרטניא ךכיפל
הדימב תוחפל - אלא ,הרמהה ךרדל היינפה םצע תא םיקמנמ םהש דבלב וז אל ירהש ;וב
םתואל תילמיטפוא המאתה ךותמ עצובת ןעמל ,היתונורקע תא םג םידילומ - הבר
.םיסרטניא

168

תורעה


האצרהב יתמייק ,תצקמב םינוש ויה וב םישגדהש ,לארשי-ץראב החפשמה-תומש חורבעב ןושאר ןויד (1
ץיק ,(הילטיא) ומרלפ ,הקיטוימסל תימואל-ןיבה הדוגאה לש ישילשה ימואל-ןיבה סרגנוקב יתאשנש
.(in press ,Toury האר) 1984

.הז אשונב ןמטיו השס לש ויתודובע תא הארו ,םייטרפה תומשה תריחב םוחתב םג םייקתה המוד ךילהת (2

[...] תישונאה חוליעפה לכ תא" ריבסהלו ראתל תשקבמה הנילפיצסידה איה תוברתה לש הקיטוימסה (3
לש תוארה-תדוקנמ .(57 :1975 ,Lotman et al.) תוברתב "עדימ לש ןוסחיאו הפלחה ,דוביעב תרשקתמה
,("ןמיס" לש יפוא תולעב =) תוינמיסה תויורשפאה לולכמכ תספתנ "תוברתה" ,וז תיעדמ הנילפיצסיד
תויצאוטיסה לכ תא רציל קר אל תורשפאמו (הב םירבחה םיטרפה תושרלו) הרבח לש התושרל תודמועה
.תיתוברתה ןתועמשמ תא ןהל תוקינעמ םג אלא ,(166 :ם"שת ,רהז-ןבא) הב תולהנתמה תויתרושקחה

לש רדגומ סופיטכ החפשמה-םש יבגל תוברתה לש הקיטוימסה לש דוסיה-תוחנהב ןיינועמה ארוקה
תחא תוברת ימוחתב ,החפשמ-תומש לש םתרמה תורשפאל יטרואיתה סיסבה יבגלו יתוברת טסקט
.רמאמל חפסנה לא הזב הנפומ ,תוברתל תוברתמ רבעמבכ

,ירקמ םגדמ לע ןעשנ הרמהה תונורקעבו וחנזנש תומשה ןיבו םניבש םיסחיב ,םישדחה תומשב ןוידה (4

תומשה רפסמ) ."רז םש + תרבועמ םש" לש תוגוז יפלא המכ ףיקמ אוה הלא תורוש תביתכ תעשבש
םיבר תורוקממ ופסאנ םיטירפה (!תוגוזה רפסממ ,ןבומכ ,ןטק םמצעלשכ םירזה תומשהו םיתרבועמה
,רעצה הברמל .דועו ,תישיא תורכיה ,תונותיעב םירמאמ ,ןופלט יכירדמ ,םייפרגויב םינוקיסקל :םינווגמו
,ךכ .תומשה תורבע לע ףיקמ רקחמל םישורדה םינתשמה ןמ םיבר םיקפסמ םניא הלאה תורוקמה בור
לש יגולונורכה ורודיסל תינויח היצמרופניא ,םשה תרמה דעומ לע רתויב טעומ רמוח קר םהב שי ,לשמל
.ונממ תונקסמ תאצוהלו רמוחה

תונותיעב לבאה-חועדומ אוה "רז םש + תרבועמ םש" לש םידמצל רתויב םירישעה תורוקמה דחא
ךורכה יתוברתה ךילהתה לש רתוי םירחואמה םיבלשל דחוימ ןיינע שי וז הדבועבו ,םויה לש תימויה
ינב םיטילחמ תוומה לומ הדימעה םעש ,רבתסמ ןכש .(רמאמל אובמה תורעה האר) תומשה תרמהב
םשה תא םידימעמו ,םדוק בלשב קתנל םהיתוחפשמ ושקיבש םיטוחה תא רושקלו רוזחל םיבר החפשמ
לש םהיתודמע לע ,1973 תנשמ תורנכ-גנוד הנר לש הרקחמ תיצמת םג הארו) תרבועמה םשה דצל ירוקמה
ךותמ .(ט"לשה ,תורנכ-גנוד ;תילארשיה הרבחה לש םינוש םיטביה יפלכ םהיתומש תא ותרבעש םישנא
תוררופתה לע בר עדימ םג הלוע לבאה תועדומ לע םייחה החפשמה ינב לש תוטרופמה םהיתומיתח
.םיחא וליפא ,תחא החפשמ ינב ידי-לע ירוקמה םשה לש הנוש תורבע תובקעב תיתחפשמה תוירדילוסה

לע ,בויבט ח"י ע"רת תנשב רבכ עימשהש - קפס ילב ,תיטסינורכנאה - הנולתה תא הז ןיינעב הוושהו (5
תירבעה הפשל לודג םוסרפ תיישעל" החפשמה-תומש ץומיא תבוח תא לצנל וליכשה אל הפוריא ידוהיש
היה אל יזא ,םירבע החפשמ-תומשב התע םיארקנ םידוהיה לכ ויה ול .תורוד-ירודל תירבעה תוימואללו
,ונלש 'תונושלה-ביר'ל דוע םוקמ היה אל םגו ,תירבעה תוימואלב קפס ליטהל ובלב זוע אצומ שיא םוש
רתוי ךרעב אלש ,תואיצמה לא הבורק תירבעה ןושלה תיחת זא התיה ללכבו ;דחי םג ביצעמהו ישפטה
חוטב היה ,הפוריא-חרזמבו ,הפ ןודינה ךילהתה לש ותישארב םירבדה תא בתכש ,בויבט ."התע איהשמ
-יא החפשמ-םש"ש םושמ ,"דוע בושת אל ,םידוהיל החפשמ-תומש תעיבק לש וזכ תחלצומ תונמדזה"ש
תא הכיבו ,"יונש םוש ילב ,תורודה לכ ףוס דע םינבל תובאמ השוריב רבוע אוה .דוע תונשל רשפא
"ןושל םיעבשמ םילולבהו םיינוגרא'זה וניתוחפשמ-תומש תפרח תא תאשל ונילע םלוע-דע"ש ,הדבועה
.(רוקמב תושגדהה .333 :[1ע"רת] ג"פרת ,בויבט)

169

תיוות הקבדוהש ,תחא אל הרק תילארשי-ץראה הרבחה תושבגתה לש רתוי םירחואמ םיבלשב ,ןכ לע רתי (6
הבוט הרוצב ונעש ,םירחא תומשב ורמוהו וטמשוה םה םגו ,םימייק םיירבע החפשמ-תומש לע םג תילילש
ילג תא רקיעב הארנכ הנייפא וז תוגהנחה .היציזופואה לש "יבויח"ה בטוקל המאתהה תשירד לע רתוי
,זוע <-- זוזע ,איבל <-- יול :אמגודל) "םייחרזמ" תומש לש רבוג יובירב ונייטצהש ,םיאבה היילעה
.תוברתה לש הקיטוימסה תרגסמכ דרפנ רקחמל טלחהב היואר וז העפות .(רזמ <-- יחרזמ ,ןוא-יצ <-- ןויצ

:תיברעה ךרר תיקלח הרבע םיירבע החפשמ-תומשל תומלוה תויליחתכ הלאה םילמה תייארש ,דואמ ןכתיי (7
ןיעמב תויליחתכ וז הפשב םידקפחמ - תילילצ םג אלא ,תיטנמס קר אל - םימוד םינושל םיביכר
גוסמ םיביכרל תמלוה הרומתכ ספתיהל ולכי טלחהב םהו ,(ןאחמס-ןבא ,הסומ-ובא) החפשמ-תומש
ותוא ללגב .הובג סוטטסמ ונהנ הפוקת התואבש ,תויוברתל םיינייפוא תומשב םיליגרה ,ןוס- וא ,יקס-
אל - "תוירבע"ה תמרונ ללגב - לבא ,ץומיאל םילדומ לש םירגאמ שמשל הלא תויוברת ולכי סוטטס
-לע-ףאש .איה הדבוע ,םוקמ לכמ .איצמהל וא םירחא תומוקמב שפחל היה ךירצ הלא תא .תורוצ ירגאמ
הביטנרטלא שמשל םיאתמ סוטטס תלעב התיה אל לארשי-ץראל םאובב םילועה ואצמש תוברתהש יפ
םימיוסמ םיביכר ץמאל תונוכנ הווהתמה תידיליה-תירבעה תוברתה דצמ התיה ,החנזנש אצומה-תוברתל
-ץראב םישדחה םייחה יאנתמ ובייחתהש ,שממ תושדח תויצקנופ וא ,ונפתהש תויצקנופ יולימל הנממ
.(175-174 :ם"שת ,רהז-ןבא הז ןיינעב הארו) ןוזמהו שובלה םוחתב לשמל ,לארשי

דודיע לביק ,הזכ םשב ביכרכ וא ,ריממ החפשמ-םשכ ןבא דוסיה לש יביסמה ץומיאה םגש רשפא
,תומש תורבעב הז דוסי שמשמ םירקמה בורבש ,אוה ןוכנ יכ ףא ,הליבקמה תיברעה תיליחתה ןמ םיוסמ
תאש ןכתיי .ילאיצנרפר טנלוויווקאכ [םג] ותוארל םוקמ שי ןכלו ,ןייטש- גוסמ ביכר םרוקמב וליכהש
סחויש בויחה ללגבש ,םייניבה-ימי לש ירבעה גהונה הפ קזיח תיברעה הרוצל הליבקמה הרוצל היינפה
.(!תיברעה תובקעב ונמזב ךלה אוה םגש יפ-לע-ףא) "ירבע" תויכרעה תא ישוק ילכ לבקל היה לוכי םהל

ול ועיצה .ומש תא תרבעל שקיבש ,ןייטשנטכיל ותוא לע וז לשמל ,תובר תוחידב תוססובמ וז הדבוע לע (8
התיה ,"קיר חפב ןיתשת ךל זא" "...לצלצמ אל הז לבא" :שיאה רמא .ןיתשת ךל םשה תא ול ץמאיש
.הבושתה

:לשמל ;דסוממה ירבעה ןוקיטסמונואל רזכ ןכלו ,גירחכ ןנמוסמה החפשמ-םש לומ הדימע - (9
;םינשוש-רה
;"תרבועמ" ,"ריממ"כ םשה לש יביטטנטה ונומיס -
תוליקשהש קפס ןיא ,ונינפלש הרקמב .גציל יושע הז םשש (םי)ירשפא (םי)סחי לש יביטטנט יוהיז -
;תעדה לע הלעתש הנושארה תורשפאה איה תילאיצנרפרה
;םיירשפא םירז תומש תמישר לש רוחאל-הריזגו לעופב חכונה םשה לע הלאה םיסחיה תלחה -
;...(ר)גרבנזור :לשמל
;יתורבתסה רדסב המישרה רודיס -
רדסב ,םימדוקה םיבלשה לכ דוסי לע רוחאל-הריזגה לש התחלצה תקידב :ךכב ךרוצ ררועתמ םא -
.ךופה

םוגרתה לש ירואיתה רקחמב הקדצההו יוליגה יכילה לש תיגולודותמהו תיטרואיתה םתקדצהל

.1985 ,Toury האר

170


היפרגוילביב,לארשי-ץראב תידיליו תימוקמ תירבע תוברת לש תושבגתההו החימצה" ,רמתיא רהז-ןבא (1
.189-165 'מע ,ם"שת ,16 ,הרדתק ,"1948-1882

.ד"ישת ,(ב"נ-א"נ) 'י-'ט סרטנוק ,'ה רוזחמ ,םעל וננושל ,ירבע החפשמ-םש ךל רחב ,.א בקעי אכירא (2

.א"משת ,םילעופ תירפס ,היפרגונומ :זוע סומע ,תירונ ץרג (3

'ז-'ו סרטנוק ,'ל רוזחמ ,םעל וננושל ,"ירבע םשל יזעול החפשמ-םש יוניש" ,הנר תורנכ-גנוד (4
.208 ,186-185 'מע ,ט"לשת ,(ז"צר-ו"צר)

,ןילרב ,ןושלו תורפס ינינעב םירקחמ תצובק : בויבט .ח.י יבתכ ,"םיירבע החפשמ תומש" ,.ח.י בויבט (5
.346-319 'מע ,([1ע"רת] ג"פרת) ריכדו הירומ

ןוכמה ,ביבא-לת ,1945-1930 םינשב תירבעל יתורפסה םוגרתהו םוגרת לש תומרונ ,ןועדג ירוט (6
.1977 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,רטרופ ש"ע הקיטוימסו הקיטאופל

טסקטב תנגועמה תירקחמ השיג תארקל :עוציב ,המרונ ,תכרעמ - תמגרותמ תורפס" ,ןועדג ירוט (7
.69-58 'מע ,1979 ,28 ,תורפסה ,"םגרותמה

.ט"שת ,לארשיל הנגהה אבצ לש תוברתה תוריש ,ביבא-לת ,ירבע םש ךל רחב ,יכדרמ יב-אצמנ (8

,"[...] ןילופו איסור ידוהי ברקב םבורב םיגוהנה םיירבע החפשמ ייונכ" ,המלש רזעילא ץיבוניבר (9
.358-324 'מע ,ץ"רת ,'ו ךרכ ; 323-295 'מע ,ז"פרת ,'ה ךרכ ,תומושר

,'ב ךרכ ,תורפסה ,"היצאקינומוקו ןושלב יוסינ :יתורפס ןונגסב םרוגכ תושדוחמ םילמ" ,ןועמש רוש (10
.807-799 'מע ,1971 ,4 תרבוח

.ט"שת ,בוטרה םיחאה ,ביבא-לת ,?ירבע םש רוחבל דציכ ,יש ןומיפלת (11

.Blan r Vincent, "Das spezifisch Onomastische", Hornung, vol. I, 1969, pp. 81-87.(12

Bourgeois-Gielen H., "La motivation des changements de nom de famille en Belgique au XXe (13
siךcle et les dispositions lגgales en cette matriךre", Hornung, vol II, 1969, pp. 193-200.

Even-Zohar Itamar, "Translation Theory Today: A Call for Transfer Theory", Theory of (14
Translation and Intercultural Relations [= Poetics Today, vol. II, No. 4], eds. Itamar Even-Zohar
and Gideon Toury, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1981, pp. 1-7.

Grodzinski Eugeniusz, "Proper Names, Common Names and Singular Descriptions", Onoma, (15
vol. 24, No. 1-3, 1980, pp. 10-15.

Hornung Herwig H. (ed.), 10. internationaler Kongress fבr Namenforschung: Abhandlungen, (16
Wien, Wieber Medizinischen Akademie, 1969.

Lotman J.M.; Uspenskij B.A.; Ivanov, V.V.; Toporov, V.N. and Pjatigorskij, A.M., (17
"Theses on the Semiotic Study of Cultures (as Applied to Slavic Texts)", The Tell-Tale Sign: A Survey of
Semiotics, eds. Thomas A. Sebeok, Lisse, Peter de Ridder, 1975, pp. 57-84.

Nicolaisen W.F.H., "Onomastic Dialects", American Speech, vol. 55, No. 1, 1980, pp. 36-45. (18

171

Toury Gideon, In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics (19
and Semiotics, 1980.

Toury Gideon, "A Rationale for Descriptice Translation Studies", The Manipulation of (20
Literature: Studies in Literary Translation, ed. Theo Hermans, London & Sydney, Croom Helm,
1985, pp. 16-41.

Toury, Gideon, "Translation: A Cultural-Semiotic Perspective", Encyclopedic Dictionary of (21
Semiotics, eds. Thomas A. Sebeok et al., Berlin, Mouton de Gruyter, 1986, pp. 1111-1124.

Toury Gideon, "Surnames and Their Substitutes", (22
Proceedings of the Third International Association for Semiotic
Studies, Palermo, 1984, eds. Michael Herzfeld and Lucio
Melazzo, Berlin, Mouton de Gruyter. (in press)


םייתורפס םיטסקט

.1982 ,םדא ,םילשורי ,?הז תא יל תישע המל ,ןמרב ,ןונמא רנקנד (1
.ב"משת ,דבוע םע ,ןמז-קספ ,ןונמא טנוק'ז (2
.ג"לשת ,דבוע םע ,םינבאו םיצע לע ,ןרהא דגמ (3
.1982 ,דבוע םע ,בהזה תשבדו ףפועמה למגה ,ןרהא דגמ (4
.ו"לשת ,דבוע םע ,ןתה תוצרא ,סומע זוע (5
.ב"משת ,דבוע םע ,הנוכנ החונמ ,סומע זוע (6
.1972 ,הדסמ ,והיקלימש לוגדה הרומה לא חלשנש הבהאה בתכמ תמולעת ,ו'צופ (7


ביבא-לת תטיסרבינוא