If you cannot see Hebrew, click here

:דחא (רשי אקווד-ואל) וקמ רתוי רבוע תודוקנ יתש ןיב" .1999 ןועדג ,ירוט
:ךותב ."םוגרת יכילהת רזחשל תורשפאהו םייניב תונחת רותיא
.322-305 'מע ,תכרוע ,תרופ-ןב הויז ,בשרה ןימינבל לבויה רפס :ןימינבל תרדא
.דחואמה ץוביקה תאצוהו ביבא -לת תטיסרבינוא ,רטרופ ןוכמ :ביבא-לת
.תורומש תויוכזה לכ ©
http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/gt-thtg.htm :וז תינורטקלא הסריג -

:דחא (רשי אקווד-ואל) וקמ רתוי רבוע תודוקנ יתש ןיב
*םוגרת יכילהת רזחשל תורשפאהו םייניב תונחת רותיא

ירוט ןועדג

.ןיבהל :לודגה ישונאה ץמאמה ןמ קלח אוה [...] תורפסה עדמ
[1 :1968 יקסבושורה]

אוהש ירנילפיצסידה םוחתכ ,(Translation Studies) םוגרתה רקח לש וידעימ דחא
ךורכה לכ לש רדוסמו יתטיש רואיתל תרגסמ עיצהל אוה 1,תויהל שקבמ
םיטסקט לש םתדמעהל םיאיבמה םיילאודיבידניא םיכילהת ןה - םוגרת יכילהתב
לש םחומב תשחרתמה ,תוליעפ לש ללוכ סופיטכ םוגרתה ךילהת ןהו םידיחי
ןיא הזה דעיה שומימל ךרדב .םייתוברת-םייתרבח םירשקהב םילעופה םידיחי
העשב םדא לש וילוקיש תא ןווכל םייושעה ,םימרוג לש תומישר תדמעהב יד
ותוא דציכ עובקל תוחפ אל בושח .ויתוערכה תא ךירדהלו םוגרתב קסעתמ אוהש
םילעופהו םינוש תורוקממ םיבאושה ,םינוש םיגוסמ םיצוליא ןיב ןרמתמ םדא
,תיסחיה םתמצוע תאו םהיניבש םיסחיה תא דימעהלו ,םינוש םינוויכמ וילע
דימעהל ,יוצר ףא ילואו ,רשפאש דועב .םוגרתה עצבתמ ןהבש תוביסנל םאתהב
ןתוא ןיב הריחבה יכילה ,תיביטלוקפס הבישח תרזעב תויליחת תויורשפא
קתונמב ףשחיהל םילוכי םניא ורחבנש תויצפואה לש לעופב-ןשומימו תויורשפא
אוה הפ רורבה לושכמה .םמוקמ םהבש ימוגרת עוציב לש םייטרקנוק םיעוריאמ
הדימב אל וליפא ,הרישי הייפצל םינתינ םניא םייביטינגוק םיכילהתש ,הז
ןיפיקע-יכרד שפחל שי ךכיפל .תויתיפצת תודבוע םה םיילאוטסקטה םהירצותש
.םהילא ברקתהל

אירטהו-אלקשה לא הסינכ חתפכ השעמ-רחאלש תויודע לע ןעשיהל תונויסינה
הביסה םג הרורבו ,ללכ-ךרדב ,ולשכ םוגרתה ךלהמב םגרתמ לש וחומב שחרתהש
םיבר םימרוג שי ,ושארב רבעש המ תא רוכזל לגוסמ םדא םא םג :םנולשיכל
,םיקלח םתוא לש םרוזחישב וליפא ;רוזחישב לבחלו ברעתהל םידעומה ידמ

306
ויחוסינ תונמיהמ לע לצ ליטהל וז הדבועב יד .השעמ תעשב ול םיעדומ ויהש
;ומויסל עיגה רבכש ךילהת תדמעהל םינותנכ םגרתמ-תויהל-לדחש-םגרתמ לש
רבד-תירחאב וא אובמב לשמל - ישפוחה ונוצרמ ועצוה הלא םיחוסינש ןיב
םוגרתה השעמ םותב דימ ורסמנש ןיב ;רחא ידיב ונממ וצלוחש ןיבו - םוגרתל
תחא אל ,ןכאו .םדמעמב ןוחטיב תויהל לכוי אל םלועל - ןמז זאמ רבעש ןיבו
עימשהש תונעטה ןיבו םגרותמ טסקטמ הלועש המ ןיב תומאתה-יא תולגתמ
ואלו ;טקנש הערכהה יכרד וא ףידעהש תופדעהה ,לקשש םילוקישה לע ומגרתמ
ללכמ איצוהל ןיא הזכ ןוצר םגש ףא ,שטשטל וא ריתסהל ןוצר ךותמ אקווד
.תורשפא

לע הכ דע וחסונ םוגרתה ךילהת לע רתויב תוריהזה תונעטה ,רבד לש ותימאל
םיינוציח םג םה םירבדה עבטמש ,תולק רתיב הייפצל םינתינה םינותנ דוסי
עיגהש עגרמ אלא םייק וניאש) עבוקמה טלפה הנושארבו שארב ;ומצע ךילהתל
ינפל דוע םייקה) ולש טלקל האוושהב ןהו ומצעל טסקטכ ןה ,(ומויסל ךילהתה
הבש תיטרואיתה תרגסמה .(ךילהתה ידכ ךות יוניש לכ רבוע וניא ךא ,לחהש
תורוצ םמצע םירקחמה ושבל אליממו ,דימת תחא התיה אל םירקחמה ושענ
רבדב תונוש תונקסמ תחא אל תואוושההו םיחותינה ודילוה ךכיפל .תונוש
.םמצע םיטסקט ידמצו םיטסקט םתוא לע ועצוב וליפא ,וטקננש םוגרתה יכילה

רמייתהל םילוכי םניא הז גוסמ םייביטקפסורטר םירקחמש ,רמול ךירצ ןיא
םילוקישה םיכרענ הבש ,המצע "הרוחשה הספוקה" ךות לא הצצה ולו עיצהל
אוה וז ךרדב וילא עיגהל תווקל רשפאש דיחיה רבדה .תוערכהה תולבקתמו
טסקט לש חטשה יגציהל - יביטאטנט רבסה קפסל ןחוכבש תוזתופיה חוסינ
םיסחיל וא/ו (ולש םימיוסמ םיטביה וא ,טסקט יקלח לש ללכ-ךרדבו) םגרותמ
- אצומה טסקטב םהיתורוקמ/םהיתוליבקמ ןיבו הלא םיטביה/םיקלח ןיבש
הריתסב דומעת אלש ךרדב ,רשפא םא ;םתדמעהל איבהש ךילהתה לש םיחנומב
לש רואית קפסל .תורחא םיכרדב גשוהש עדיל וא תויתטיש-םדק תויציאוטניאל
אצומה תנחת ןה המ עדויה םדאש םשכ שממ ,ןחוכב ןיאש יאדו ומצע ךילהתה
אל ןהיניב רשקמה םיסובוטוא וק [אוהש חינמ אוהש המ] לש תיפוסה הנחתהו
ודיב היהי הזמ תוחפ דוע .ומצע העיסנה לולסמ תא ןהיפ-לע רזחשל לכוי
תא הוושהו) .קדצומ וליפא וא ,תואיצמה ביוחמ אוה עיצהש רוזחישהש ןועטל
תודיחי לש גוסמ גולידב ךורכ וב לבוקמה שומישהש ,"ילולימ םוגרת" חנומה
ןויפיאל ,רוקמ-לומ-םוגרת תאוושהב וזל וז תורשוקמו תופשחנה ,תוינושל
(.תודיחי ידמצ םתוא לש םדוסיב דמע לוכיבכש הרמהו-קוריפ לש סופיט

תולוכי דחא םוגרת-עוריא לש טלקהו טלפה תאוושה תובקעב וחסונש תוזתופיהה
ששאל שממ לש ךרד ןיא לבא ,רתוי תוריבס וא תוחפ תוריבס תואריהל ןבומכ
תואוושה עצבל אוה דיחיה אצומה .המצע תיתאוושהה הדותמה תרזעב ןתוא
תולעהל ןויסינב ,םיטסקט לש תוגוז דועו דוע לע ,סופיט ותואמ תופסונ

307
ילאוטסקטה-ינושלה גציהה םוחתב תויורידסש ,איה הפ החנהה .םירזוח םיסופד
טקורטסנוק הזיאמ (shifts) "תוחזה"ה תוברל ,רוקמ-םוגרת יסחי םוחתב וא/ו
טסקט לש (ילמיטפוא וא) יברמ רוזחיש ,"יטאווקדא םוגרת" לש יטתופיה
- ןירשימבו - תופקשמ ,(Toury 1980: 116-117) ודימעהל דואמ השקש אצומה
םירקחמל דואמ חונ הז לנויצאר .המצע תימוגרתה תוגהנתהה םוחתב תויורידס
סחיהש רורב ,הברדא .תיטרואית הקדצה ול תתל לק אל ךא ,םיירבסה-םיירואית
תוגהנתה יסופדש רשפא טלחהב :1:1 חרכהב וניא רוצייה יכילהל רצותה ןיב
רשפא הזמ רתוי דועו ,םינוש םיינושל םיחוסינ ודימעי םדוסיב-םירזוח
ןויסינב ומכ ,ןאכ םג .תונוש תויגטרטסא תטיקנב ורצוויי םימוד םיטסקטש
,תודוקנה יתש ןיב רשי וק תחיתמ ,סובוטוא לש העיסנה לולסמ תא רזחשל
,ןוכנ תמא .תוירשפא תויצפוא לש הרושמ תחא קר איה ,תיפוסהו תיתישארה
וא - םוגרתה ךילהתש שארמ חינהל ןיא ךא ,תוליעי לש רורב ןורקיעב רבודמ
רוסא ןכלו רשפא-יא ,תורחא םילמב .הזכ ןורקיעל םיפופכ - העיסנה לולסמ
לעו ,דחא אוה ונל תועודיה תודוקנה יתש תא רבחמה וקהש ,החנהה ןמ תאצל
.רשי אוה וקהש אל המכו המכ תחא

תיסיסב השלוח העובט תיתאוושהה הדותמבש ,הדבועה איה הזמ רתוי דוע הרומח
םייטתופיה םיכילהת םתוא וליפא ,םוגרתה יכילהתל רושקה לכב אקווד
םינותנה דוע לכ :תויתיפצתה תועפותל ונירבסה תא םהילע ססבל וננוצרבש
םהיניבו םהב שיש המבו דעיה טסקטבו אצומה טסקטב םיצמתמ רקחמל םינימזה
םידיקפת המכו הזל הזמ רבעמב תוברועמ ויה םיידי המכ תעדל ךרד ןיא ,דבלב
- םיידיה ילעב לכ תא ףרצל אוה ליגרה גהונה .םיידי ןתוא ואלימ םינוש
תושייה לא סחייתהלו ,תחא הנוסרפל - העודי הניאש ןיבו העודי םתוהזש ןיב
הזה גהונה דוסיבש יגולודותמה ןויגיהה ."םגרתמה" לאכ תאזה תיפוריצה
ןיא םלועל ,הזמ בושח .קדצומ אוה דימת אלש קפס םג ןיא ךא ,ידמל רורב
בזכא אל רוקמ אוה אליממו ,הקדצה ול היהת הדימ וזיאבו יתמ שארמ תעדל
ויתוערכהו וילוקיש ,"םגרתמה" רבדב תוזתופיהה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .תויועטל
תספתנה תילנויצקנופ תושיי ;יטתופיה טקורטסנוקל דימת טעמכ תוסחוימ
.תחא תילנוסרפ תושיי אקווד ואלו ,ןיעב-םימייקה םיטסקט ינש ןיב תכוותמכ
םדאש יוכיסה ןטק הרואכלש ,הרקוי-יבר םימגרתמ לש הרקמב וליפא ,הנהו
םדא-ינב המכ ןוחטיבב תעדל ןיא םלועל ,םהלש םיטסקטב די חלשי םתלוז
םא ,תעדל םג ןיא אליממ .ונידיל עיגהש יפכ חסונה תדמעהב ופתתשה םינוש
ולדבנ םהיתודמע םא וא דחא הנקב התלע רוצייב םיברועמה לכ לש םתוליעפ
.ךכ ידכ דע םיינוציק םניא אליממ םירקמה בורו ;הלאמ הלא

.םגרותמה טסקטה םהב רצונש םיכילהה ןוויכמ םג ןועטל רשפא הליבקמ הנעט
םיגוסמ תולועפ עצבתהל תויושע ,עבוקמה ,יפוסה טלפה לא ךרדב ,עודיכ
טסקט לומ-לא םוגרתה תכירע ,(הלמה לש רצה ןבומב) םוגרת תוברל ,םינוש
הלא תולועפ ,ןכ לע רתי .דועו ההגה ,דעיה ןושלב טסקטכ ותכירע ,אצומה
,ומוקמו עוציבה דעומ תניחבמ תוחפ וא רתוי וזמ וז תוקוחר תויהל תולוכי

308
לא וז העודי הדבועמ רובעל ידמל לקו ;דחא םדא ידיב ןלוכ ושענ וליפא
חותינה יכרוצל ,םעפה םג .רקיע לכ דחא ךילהתב רבודמ ןכא םא ,הלאשה
,תחא תושייל ללכ-ךרדב ףרוצמ תוירשפא תויוליעפ לש בחר ןווגימ ,יתאוושהה
סחייתמ "םוגרתה ךילהת" לע רמאנש המ לכו ,הפיצרו לוכיבכ-תינגומוה
רתוי קדצומ יאדווב הז גהונ ,בושו .היודב איה תחא אלש ,וז תושייל
תוושהל אצויה רקוחל ךא ,םירחא םירקמב תוחפ קדצומו םימיוסמ םירקמב
תעדל ךרד ןיא ודוסיב דמעש ךילהתה תא רזחשל הנווכ ךותמ ורוקמ םע םוגרת
.ישוקה תא רותפל ליעות אל המצע האוושהה םג .דמוע אוה בצמ הזיא לומ

יתאוושה רקחמל ליגרכ םיאצוי הכותמש דוסיה תוחנה תכרעמ ,רבד לש ורוציק
העוער איה לוכמ רתוי םלואו .הביט םצעמ תיתייעב איה רוקמ-לומ-םוגרת לש
םידקפתמה םיילאוטסקט-םיינושלה םיגציהה רואית תא רובעל איה הפיאשהשכ
ואב םתואש ,אצומה טסקטב תודוסיה םע םהיסחי תוברל) םיימוגרת םיפילחתכ
.םתוא ודילוהש םיכילהתה רוזחישל עיגהלו (רימהל

םינותנה רגאמ לש תירשפא הבחרה םיגדהלו עיצהל שקבמ ינא הז רמאמב
ונמנש םיישקה תצקמ לע תורבגתה ךות םוגרתה ךילהת לש יביטאטנטה ורוזחישל
.ךילהתל רשקב ונל שיש תויציאוטניאה לא רוזחישה לש ובוריק ךותו ליעל
םוגרתה ךילהתש רמוחה תולובגמ גורחל ילב תאז תושעל שקבמ ינא ,ןכ לע רתי
הלא יכ ,םייוסינל קקזיהל ילב הנושארו שארבו ,רקוחל ןמזל יושע ומצע
.ןדוסימ תונוש תויגולודותמ תויעבב םיכורכ

םכרדב םימגרתמ םילבקמש םייניבה תוערכהב רקובמ שומיש תושעל איה יתעצה
םיחסונב ,די-יבתכב ,לשמל ,תודעותמה תוערכה ;םמוגרת לש יפוסה חסונה לא
תרופאטמל בוש שרדינ םא .המודכו תונקותמ ההגה תועיריב ,םיקתקותמ
םייניב תונחת לש רשפאה לככ לודג רפסמ רתאל איה העצהה :סובוטואה
ויהש תודיחיה תונחתה הלא ,וקה לש םויסה תנחתו אצומה תנחת לע ןפיסוהלו
לקיי ןכ ,תורכומה תונחתה רפסמ לדגיש לככש איה החנהה .הכ דע ונל תועודי
םג רבגי תאז םע דבב דב .ונממ םיעטק תוחפל וא ,העיסנה לולסמ תא רזחשל
.דוסי שי ונרוזחישלש ,וננוחטיב

הרזח תוארל רשפא ןכמ רחאל וחדנ ךא ולבקתנש םייניב תוערכה לע תונעשיהב
ןשי ןויער ,(multiple stage translation) "םיבלשב םוגרת"ה תסיפתל
הנועה ,וז הסיפת .היישנה םוהתב המ-םושמ עקשש (Voegelin 1954 ,לשמל)
םימגרתמ ןיא ללכ-ךרדבש ,החנהה לע תססובמ ,ונלש תויציאוטניאה לע הפי
םושמו םה-םהיניעב תוקפסמ תוארנה תואצות ,ירק - תוקפסמ תואצותל םיעיגמ

309
.םיבקוע םיכלהמ לש הרדיסב אלא ,תחא-תבב - םמוגרתב ןתוא םיעבקמ םה ךכ
ןכולהית תא הפוכה ,םוגרתה ךילהת לש וביט םצעמ הקלחב תעבונ וז תויתרדס
.תיגטרטסא הריחב ירפ אוה הקלח ךא ,וז רחא וזב ףקיה-תונטק תודיחי לש
המ ,ויתוערכה לע בושמ ליעפהל םגרתמל וז היגטרטסא תרשפאמ ראשה ןיב
(self-monitoring) ימצע רוטינ לש תכשמתמ תוליעפל םוגרתה השעמ תא ךפוהש
תוחפ תופיקמו ,רתוי וא תוחפ תופוכת) תורזח ,ירק ,"תואלול" םג הב שיש
ןיעמ הגצה .םוגרתה יבלש תניחבמ ןה ,טסקטה תניחבמ ןה ;רוחאל (רתוי וא
תומדקתה לש תיביאנה תסיפתה ןמ קר אל בר קחרמ הקוחר םוגרתה לש וז
טסקט לע" הדובע לש תירוטזילאידיאה הסיפתה ןמ םג אלא ,הפיצר תיראיניל
ןיעמל תופיפכב תישענה תיווק תומדקתהכ םוגרתה לש ותייארמ וליפאו ,"םלש
.(Holmes 1988: 81-93 :לשמל) םלשה אצומה טסקט לש "תילאטנמ הפמ"

תוערכה ונדוע הז גוסמ תורוקמ ונל ועיציש המש ,הליחתכלמ ןיבהל בושח
אלא ,ןושלב וחסונש דבלב וז אלש תוערכה ,רמולכ) דבלב תושמוממ תוימוגרת
רבעש המ תא ואולמב ףקשל ידכ ןהב היהי אל םלועלו ,(בתכה לע ולעוה םג
םהל עדומ היהש םירבדה לכ תא אל וליפא ,םוגרתה תעשב םגרתמה לש וחומב
בר רמוח רקוחה תושרל הפ דמוע תוחפל ךא ,תמיוסמ השלוח ןבומכ וז .ותעשב
רתי .ורוקמו עבוקמה םוגרתה ,םדבל םיטסקטה ינשמ רתוי ךורע ןיאל ןווגמו
יכילהת רוזחישל רתוי הברה ברקתמ םינותנ לש הז גוס ,הזמ בושחו ,ןכ לע
יביכרמ ןה :(ןבומכ ,"יתימא ןמז"ב אל יכ ףא) תמאב ושחרתהש יפכ םוגרתה
תושייה יביכרמ ןהו "םגרתמ"כ ליגרכ תספתנה תילנויצקנופה תושייה
םג םא ,רתוי הבר תולקב יוהיזל םינתינ "םוגרתה ךילהת"כ תגצומה תיפוריצה
.םאולמב חרכהב אל

רקיעבו ,םוגרת לש ותחימצב םייניבה יבלש לע די חינהל לק דימת אל ,תמא
םירעפ ורתוויי תחא אל ,םיחסונ המכו המכ ואצמיי םא םג :םלוכ לע אל
םירעפ לש יביטטנטה םיולימו ,תורסח תוילוחל היצקידניא ויהיש ,םהיניב
ותורידנ תורמל ,םלואו .תיביטלוקפס הבישח לש הדימ ךירצי ןיידע הלאכ
הברה םירקוחה תא שמיש םינותנל הז רוקמ ,ורתונ ןיידעש םיישקה תורמלו
ונדוע םוגרתה ךילהת לע ונלש עדיה וז הביסמ םגו ,םשמשל היה לוכישמ תוחפ
.בר רסחב תוקול ול תונתינה תוקדצההו םוגפ

הרוש לואשל תרשפאמ דבלב ינמז היה םצומיאש םיימוגרת תונורתפ לש םתפישח
-אל יתיפצת רקחמ לש םירחא םיסופיטב לאשיהל תולוכי ןניאש ,תולאש לש
:הנושארו שארב ;ילטנמירפסקא

םימיוסמ תויצפוא יגוס םג וא ,תומיוסמ תויצפוא ולעוה ללכב המל *
;םיימוגרת םיפילחת תגרדמל ,(תויורידס הפ ולגתיש הרקמב)
;ןכמ רחאל וחדנ המל *

310
;םירחא םיגוסמ תופולח וא ,תורחא תופולח ןתרומת ולעוה המל *
אלו יפוסה חסונב עבוקש ימוגרתה ףילחתה לא ךרדב ,האלה ןכו ,האלה ןכו *
ולעוהש ,םיפילחת םג לולכל טלחהב לוכי יפוסה טסקטה ,ןבומכ) .דוע רמוה
דחוימב תניינעמ תורשפא ;ןכמ רחאל וצמואו ורזחו םימדקומ םיבלשב וחדנו
ךילהתכ םוגרתה תא ראתלו אדירג תיווק הבישחמ רענתהל שקבמש ימ לכל
(.ימינפ ןתמו-אשמב ךורכה ילאריפס

םצע ךא ,תוקפסמ דימת ויהי ונתנייש תובושתהש ,הבורע םוש ןיאש ןבומ
.המידק בושח דעצכ בשחיהל תבייח תולאש לש םישדח םיגוס ףיסוהל תורשפאה

היתונורקעמ המכ גיצאש יואר ,וז רקחמ תטישל םיבר םימידקת ןיאש ןוויכמ
לע השקאש ינפלו המגודל םוגרת-עטק לע התוא ליחאש ינפל המ-טוריפב
םוגרת יכילהתל רבעמש תוללכה התועצמאב הלגתמה ןמ רוזגל תורשפאה
לש הרושב הכורכ איה ,תובורמ תויורשפא הב תומולג יכ ףא .םיילאודיבידניא
.ןהילא םיעדומ תויהל יוארש תויגולודותמ תויעב

ןיעמב חותפל שי ,היזיבר לש םינמיס הלגמ 2בותכ חסונש הרקמ לכב .1
תובכשל ידבור-ברה חסונה תא דירפהל :רמולכ ,"תילאוטסקט היגולואיכרא"
.ןהמ יושע אוהש תונושה

תונבותה ךא ,ידמל הלק הלועפ אוה ויביכרמל תיסחי-יקנ ךמסמ לש וקוריפ
םא ,תעדל שממ לש תורשפא וליפא ןיא ,השעמל .תוילוש ונממ קיפהל רשפאש
אלב טעמכ עצוב ,רמולכ) תויטמוטואל ברקתה הז ןויקינ ףקשמש םוגרתה השעמ
המלשה ידיל ועיגה אל טושפ םייניבה תוערכהש וא ,(עדומ תעד לוקיש
ישוקה .בתכה לע ולעוה אל תוחפל וא ,תעדה לוקיש יוביר תורמל ,חוסינו
יופצה לודיגה ךא ,ןתופיפצו תויזיברה רפסמ םילדגש לככ לדג קוריפב
ןיאל לודג וטקננש רוטינה יכילה לע םינותנל רוקמכ ךמסמה לש ותויתועמשמב
(םיטנמגס) םיעטקימ ןיב ןיחבהל תורשפאה ,רבד לש ותימאל .רתוי ךורע
,תונשנו תורזוח תויעב וא ,תושק תויעב םגרתמה ינפל וביצהש ,םיילאוטסקט
תא ריבגהל היושע איה רבכ ,סחיב-תולק תויעב וינפל וביצהש םיעטקימ ןיבו
ףפכ ,םירקוח ונא ולש םוגרתה השעמ תאש ,םגרתמהש םיצוליאה רבדב ונתנבה
םהמ דחא לכ לש ולקשמו םיצוליא םתוא ןיבש םיסחיה רבדבו ,םהילא ומצע תא
.תוימוגרתה תוערכהב

ההז היהת וז ןיעמ תרזחושמ תויתייעבש חרכה םוש ןיאש ,ןיבהל בושח
,ומצעל אוהשכ אצומה טסקט דוסי לע תרדגומה וז ,תיביטקפסורפה תויתייעבל
דעיה ןושלל טסקט ותוא לש תיתישארה תוימוגרתה תגרד דוסי לע וליפאו

311
דעיה תוברתב תושבגתמ תחא אלש ,בטיה עודי םויה ,לשמל ,ךכ 3.הב רבודמש
,תרחא וא וז אצומ ןושלב תומיוסמ תועפות לש ןמוגרת יבגל תויצנבנוק
לש ןמויק .תיליחתה תוארה תדוקנמ תויתייעב בשחיהל ולכיש תועפות תוברל
תיטמוטוא הרמה לש היגטרטסא טוקנל םגרתמה תא איבהל יושע הלאכ תויצנבנוק
ןתויתייעב תא םצמצמ רבדהש ןבומו ,תועפות ןתוא וינפל תורקנש תמיא לכ
תא ,לשמל ,הוושהו) .תויעב ןורתפב ךורכה ךילהתכ םוגרתה לש תוארה תדוקנמ
ילגנאה יטמגרפה רשקה תרמה לש םירושע המכ ךרואל האלמ-טעמכה התועיבק
הפ שי תיביטקפסורפה הייארבש קפס ןיא :ירבעה "ןכבו"ב well הצחמל-קירה
;תונודינה תויוברתה יתשב םינושה תרושקתה ימגדמ תעבונה ,הנטק-אל היעב
רבתסמ יכ ,הבר הדימב ,הלרטונ וז היעב תיביטקפסורטרה הייארב םלואו
ויה וליאכ ילגרהה ופילחת תא ,לוכיבכ ,ותא ררוג אצומה ןושלבש דוסיהש
(.[Harris 1988] bi-text וא ,[Toury 1995: 95-98] גווזמ דמצ םיינשה
"הליחתכלמ" תרדגומה וז ,תימוגרתה תויתייעבה יגוס ינש ןיב המאתהה רסוח
,ןכתיי טלחהב :ךופהה ןוויכב םג תולגתהל יושע ,"דבעידב" תרדגומה וזו
ותוימוגרת וא/ו אצומה טסקט לש ותניחבמ תויתייעב-אל תוארנה תועפותש
םא (קרו ךא אל לבא) לשמל ;םיטעמ-אל םיישק םגרתמה ינפל וביצה תיתישארה
.דעיה תוברתב ןתא תודדומתה לש תויצנבנוק ותושרל ודמע אל

קר אל הכורכ ,תרחא היגולואיכרא לככ הומכ ,"תילאוטסקט היגולואיכרא" .2
לש ןוכנה ןרודיסב םג אלא ,ידבור-בר הנבימב תונוש תובכש ןיב הנחבהב
תורעשה חוסינל ןתיא דוסי חיטבהל ידכ ,ןכאו .ןמזה ריצ ךרואל תובכשה
ויה םייושעש םילוקישה רבדב רקיעבו ,םוגרתה ךלהמב ולבקתנש תוערכהה רבדב
םידברהש רבדה ינויח ,ןתונשלו ןנווכל ,תוערכהה ןתוא דוסיב דומעל
דצמ .עוציבל רבדה לק דימת אלו ;הכלהכ ורדוסי םגרותמה טסקטב םיפשחנה
םיידיב ןיחבהל ללכ-ךרדב ידמל לק ,דיב םיבותכ םיכמסמה דוע לכ ,ינש
היגמ ,ד"הבלמ ,ךרוע ,םגרתמ) טסקטה לש ותחימצב תוברועמ ויהש תונושה
לע ךילהתה רוזחישב םייתוהמה םיישקה דחא לע וז ךרדב רבגתהלו (המודכו
לש הרושל לוכיבכ-תינגומוהה "תילנויצקנופה תושייה" תא קרפל :וירצות ךמס
ךרדה לש לודג ןורתי הזש קפס ןיא .תונושו תודרפנ "תוילנוסרפ תויושיי"
תא תוארל יואר םא ,הלאשה הרתפנ אל ןיידע ךכבש ןוכנ יכ ףא ,ןאכ תעצומה
תולועפכ (יוהיזל וישכע םינתינה) תונושה םיידיה ילעב לש םהיתומורת
ןיב םינמזה רעפ תא םג .דחא ךילהת לש ותשירפב םיבלשכ וא ,ןרקיעמ תולדבנ
םדא לש ותוליעפב רבודמש רורבשכ וליפא ,עובקל דימת לק אל דבורל דבור

312
םינושה םיבלשב תוארל הקדצהה תחפת ןכ ,רתוי לודג הז רעפש לככ ירהו ;דחא
.דחא ףיצר ךילהתב תודוקנ טסקטה תחימצ לש

ךירא לש ורפס תחיתפמ אבה ינמרגה טפשמה לש ילגנאה םוגרתב המגודל ןייענ
תיתגרדהה ותוחתפתה תא קודבנו Im Westen nichts Neues קראמר היראמ
-םדקבו (pr) ההגהה ילע לעש םינוקיתב ,(ts) טפירקספייטב ,(ms) דיה-בתכב
4:(pp) ומצע רפסה לש הספדהה

Gestern wurden wir abgelöst; jetzt haben wir den Magen voll weißer
Bohnen und Rindfleisch und sind satt und zufrieden.

(ms)    Yesterday we were relieved; now with a belly stomachs full
of haricots and beef beans pork and beans bully-beef and beans we
are stuffed replete and at peace.
(ts)    Yesterday we were relieved; now we have now our stomachs
bellies are full of bullybeef and beans haricot hash and we are
satisfied and at peace.
(pr)    Yesterday we were relieved; and now our bellies are full of
beef and haricot hash beans and we are satisfied and at peace.
(pp)    Yesterday we were relieved; now, and now our bellies are
full of beef and haricot beans and we. We are satisfied and at
peace.

חונ דוסי וב שי ,םיירוקמה םיכמסמה תא הנמאנ גציימ הז םושירש החנהב
.ויקלחמ והשלכ קלח וא ,טסקטה רצונ םהבש םיבקועה םיבלשה רוזחישל

jetzt) הנמש תואב השגדוהש תיקוספה םוגרת לש ותחימצ יבלש תא ,לשמל
גצייל רשפא (haben wir den Magen voll weißer Bohnen und Rindfleisch

:ןמקלדכ

313


1. now with a belly                    (ms)
2. now with stomachs full of haricots and beef (ms)
3. now with stomachs full of beans (ms)
4. now with stomachs full of pork and beans (ms)
5. now with stomachs full of bully-beef and beans (ms)

6. now we have (ts)
7. now our stomachs (ts)
8. now our bellies are full of bullybeef and beans (ts)
9. now our bellies are full of beef and haricot hash (ts)

10. and now our bellies are full of beef and haricot hash (pr)
11. and now our bellies are full of beef and haricot beans (pr)

12. and now our bellies are full of beef and haricot beans. (pp)

,ךכל הרורב היצקידניא ,רשע-םינשל עיגמ הפ ונדדובש םיבלשה רפסמ
ומצעל אוהשכ אצומה טסקט לש תוארה תדוקנמ תויעב תלוטנ תיארנה ,תיקוספהש
םגרתמל הביצה ,תילגנאה הפשל תיפיצפסה התוימוגרת תניחבמ תויעב תטועמו
דיה-בתכ חוסינב ויניעב היעב התיה איה ,ןכ לע רתי .תילאנידרק היעב ונלש
ישוקהו ,(9-6 םיבלש) טפירקספייטה תכירעב תשדוחמ היעבו (5-1 םיבלש)
.(12 בלש) הספדהה תארקל אלא תיפוס רתפנ אל ול היהש

אל ,ומצע טפשמ ותוא לש םירחא םיקלחב וליפא ההז וניא הזה רפסמה םלואו
תימוגרתה הרומתה תא ,לשמל ,ךכ .ותומלשב (םוגרתה ךילהתבו) טסקטב ןכש לכ
םא קפס ירוירפ-אש ,und sind satt und zufrieden עטקימל תכלוהו-הווהתמה
תובכש עבראל דירפהל רשפא ,תמדוקה תיקוספה ןמ תוחפ יתייעבכ ותוארל ךירצ
:(הילוח ילוא הרסח 3 בלשו 2 בלש ןיב) דבלב

1. we are stuffed                     (ms)
2. we are replete and at peace. (ms)
3. and we are satisfied and at peace. (ts, pr)
4. We are satisfied and at peace. (pp)

,המודמכ ,דלונ Gestern wurden wir abgelöst -ל ימוגרתה ףילחתה וליאו
:דיה-בתכב דוע ,דימ עבוקו ,םגרתמה לש ותניחבמ ,םלש אוהשכ

314
1.  Yesterday we were relieved;              (ms)

םשרש ינפל ,תורחא םוגרת תויורשפאב םג ושארב ךפה םגרתמהש ןכתיי ,ןבומכ)
(.ןיא ךכל תויאר ךא ,ןכמ רחאל םג ילואו ,הזה ףילחתה תא

תובקעבו ,ויתובכשל חסונ לכ לש וקוריפ תובקעב ונידיב אצמנש המ .3
תומרבו הנוש ףקיהב םיטלפ לש תוצובק אוה ,ןוכנה רדסב תובכשה לש ןרודיס
תורשפאב ץוענ הזה ךילהה לש ירקיעה וכרע .תונוש תוילאוטסקט-תוינושל
םיטלפהמ דחא לכ ירהש .תוידדצ-בר תואוושה עצבל ונידיב ןתונ אוהש
דוע לכ) אצומה טסקטב ול ליבקמה עטקימל קר אל תוושהל רשפא הצובקבש
- דעיה ןושלב ויתופולחל םג אלא ,(ןבומכ ,וניעב ראשנש עטקימב רבודמ
,ןיעה-תיארמ תורמלש ,אוה בטיה רוכזל בושחש המ .ןושלב וחסונש הלא תוחפל
םיילאוטסקט םיעטקימ לש המגידאראפ הניא הפ תדמעומה תופולחה תמישר
לש ותורצוויהב םיבלשב אוה רבודמה .אמלעב ("ןיפילח-ינב" וא) "םיליבקמ"
.דחא טסקט

הל רבעמ תוכלשה - שי תובורק םיתעלו - תויהל תולוכי היזיברל יכ ףא
,ותומלשב טסקטה לע ,תוילאבולג תוכלשה וליפא םיינוציק םירקמב ,המצע
םג תוגציימה ,ףקיה-תונטק טסקט תודיחיב םישענ םיבר םייונישש איה הדבוע
קר אל ,זמרנש יפכ ,ןכ לע רתי .תינושלה היכרריהב ידמל הכומנ המר
תובורק םיתעלש אלא ,ןושל לש םיטנמלאכ ,םינתשמ םמצע םיימוגרתה םיפילחתה
תניחבמ םגו ,םגרתמה לעפ ןהילעו ןהבש תודיחיה תניחבמ םג תודונת תולגתמ
ריממ עטקימ" - גווזמ דמצ לכ לש וירביא תא הזל הז םירשוקה ,םיסחיה יגוס
,םוגרתה ךילהת רבדב ונלש תויציאוטניאל דחא בוריק דוע ;"רמומ עטקימ +
םיגווזמ םידמצ לע תססבתמה האוושה תדותמ לש התומילהל שושיא םג ומכ
יטנבלרכ הלגתמש המ דוסי-לעו המצע האוושהה ידכ ךות ,קוה-דא םידמעומה
יאנת לכב ןתוושהל לוכיבכ יוארש ,תודיחי לש שארמ העיבק וזיא לע אלו ,הל
.(Toury 1995: Ch. 4 ,האר הז ןיינעל)

,םיבלש רשע-םינשל הקרופש ,קראמר לש ורפס תחיתפמ תיקוספ התואל התע בושנ
הרבעש תויזיברה יפ-לע טקננש םוגרתה ךילהת לע תונקסמ המכ תולעהל הסננו
,רשי-אלה לולסמה ךרואל ונטאל עוסנל הסננ ,תורחא םילמב .תיקוספ התוא
הנחת) םגרותמ טסקט 100%-ל (אצומה תנחת) םגרותמ טסקט "ספא"מ ליבומה
.ןהלש יברמ רפסמב הריצעו םייניבה תונחת ךרד רודס רבעמ ךות (תיפוס

חסנל םילוכי ונייה ,ךילהתה לש טלקהו יפוסה רצותה קר ונידיב ויה ול
:הלא ןיעמ םירבד ךילהת לש םיחנומב תיביטאטנט

315
טפשמ לש ינשה וקלח תא דירפה ךא םינושארה םיטפשמה ינש תא רביח םגרתמה *
;ומצע ינפב ודימעהו ב

לש םיביכרמה רדס תא ךפה ךא םילייחה םילכואש לכאמה לע רמש םגרתמה *
;ומש

,םיברב "םינטב"ל (דיחיב) ןטבה תא ךפהש ךכב חוסינה תא למרינ םגרתמה *
.םדא-ינב המכו המכב הפ רבודמ ירהש
ורבע אמש וא ,םילוהמ ודלונ - םהל המודב םירחא םירבדו - הלא לכ םאה לבא
ויה הפיאו עבוקמה ןורתפה לא םכרדב רוטינ םגרתמה לש םייניבה תוערכה
תולוע ןהש יפכ ,הזה םוגרתב הזה םגרתמה ןתא דדומתהש תויעבה
?ויתויוטבלתהמ

jetzt haben wir den ינמרגה ףצרה לש תיתגרדה הרמהב חתפ םגרתמה .א
.(1 בלש) now with a belly םשרו תילגנאה הפשב םיפילחתב Magen [voll]
[voll] weißer Bohnen und-ל ףילחתכ full of X-ב םלשויש יופצ הז חוסינ
der הלמה הרמוה תילגנאל תינמרגמ רבעמ ידכ ךות .רוקמבש Rindfleisch
ףא ,הנהו .a belly ,תילגנאב םיירשפאה םייטנמסה היפילחתמ דחאב Magen
הנוכתש רורב ,עודיי-תרסח תילגנאה הרומתהו תעדוימ תינמרגה הלמהש
שי .הלמה לש דיחיה רפסמ :םוגרתה תטויטל רוקמה ןמ הרבעוה תחא תיקודקד
םוגרתה בלשב הכלהותש הדיחיה לש המוצמצל היאר לש ץמשמ רתוי ךכב
לש יפוסה חסונב ןייעמה לש וניעמ םלעיהל היושע התיהש הדבוע ,ינושארה
.bellies :םיבר רפסמב לבא ,הלמ התוא םנמא העיפומ הז חסונב ירהש ;דבלב םוגרתה

םוגרתה ילוקיש לש םיוסמ םויס ןייצמה םושיר ,a belly בתכש רחאל .ב
אל םג םא) רוחאל טעמ רזח ,תיווקה ותומדקתה תא םגרתמה רצע ,הערכהב
העבנ רוחאל-הרזחה .הזה ימוגרתה ףילחתה תא קחמו (שממ תיקוספה תישארל
,רתוי ףיקמ רשקה לש ןובשחב ותאבה תישאר תובקעב ילוא) הנחבהה ןמ הארנכ
לש התלדגה אל םג םא ,ימוגרתה לוקישה עצבתמ הרואלש הדיחיה תבחרה ,רמולכ
;תוליבק לש תמיוסמ היעב הרצונ ילגנאה חוסינבש ,(המצע םוגרתה תדיחי
יוליגכ תואריהל הלולע רוקמה ןמ הרבעוהש תיקודקדה הנוכתהש ,תורחא םילמב
אוה ירוקמה טפשמה אשונש דבלב וז אל 5:"תילילש" (transfer) הרבעה לש

316
הרוצ התואב ילגנאה חסונה תא חתפ ומצע םגרתמהש אלא ,(wir) םיבר רפסמב
We are lying six miles :םיבר ןייצמה ףוגה-םשב םיימעפ שמתשה רבכו
הארנ תילגנאב "רצק"ה .Yesterday we were relieved-ו behind the front
ןיא הז ןיינעלו ;תינמרגב ליבקמה "רצק"ה ןמ רתוי יטירק םתסה ןמ ול
.ותרבסב קדצ אל וא קדצ םא הלאשל תובישח

םצע-םש ,stomachs הלמה (2 בלש) התע המשרנ תוקוחמה םילמל הרומתב .ג
םצעה-םש םג ףלחוה יקודקדה רפסמה יוניש םע דבב דבש הדבועה .םיבר רפסמב
םג קוסע םגרתמה לש וחומ היה יקודקדה ישוקה תא ההיזש העשבש ,תדמלמ
ןייצל בושח רזחושמה תומדקתהה לולסמ תניחבמ .ןונגסו היצאטונד לש תויעבב
.8 בלשב רזוח ךפהמ רובעת םלוהה ילגנאה םצעה-םש רבדב הטלחההש ,הפ רבכ
,תעדל לוכי וניא דבלב יפוסה וחסונב םוגרתה תא ארוקש ימ :תורחא םילמב
,תאז דגנכ .bellies תלוז רחא ילגנא ףילחת - שאר-דבוכבו - לקש םגרתמהש
.הניעב ךליאו ןאכמ ראשית "םיבר" תיקודקדה הנוכתה

(3 בלש) התע ,(6 בלש) תיקוספה תליחתל בוש םגרתמה רוזחי דיתעבש ףא .ד
םשור אוה :(ליעל א האר) היופצה ךרדב תאז השוע אוהו ;התמלשהל שגינ אוה
התוא םילשמו full הלמה תא - now with stomachs ףוריצה ירחא - הטויטב
ילגנאה חסונל רדחומ ,X רתאה יולימל עיגמ אוהשכ םלואו .of [X]-ב
תא םיביכרמה םירביאה רדס :אצומה טסקטמ הרבעה לש ףסונ הרקמ הווהתמה
אבצב יטרדנטס לכאמ ןייצמה םילמ-ףוריצ ,weiße Bohnen und Rindfleisch
,ילנויצנבנוק אוה הז רדס .רקב רשבו הנבל תיעועש יושעה ,זאד ינמרגה
.לולכמב םיביכרמה ינש לש יסחיה םקלח לע חרכהב דיעמ אוה ןיאו ,דסוממ
הרבעה ךכב תוארל ןיאש ףאו ,הווהתמה םוגרתל רבעומ ירוקמה םירביאה רדס
בלש) אבה בלשב רבכ תוילגנאה תורומתה רדס ךפהתמ תאז לכב ,שממ "תילילש"
רתוי טעמ קחרתהל ידכ ילוא ,תילגנאב לבוקמל חסונה תא ברקל ידכ ילוא ;(4
תרחא ןושלב לבוקמה חוסינל תודימצל םידגנתמה) "ורמאי ןפ" ,רוקמה ףוקישמ
.(הב שומישה תויצנבנוק אל וליפאו ,המצע דעיה ןושל יללכ םיעגפנ ןיאש םוקמב םג

,םיאבה םיבלשהמ דחא לכב טעמכ םינתשמ ףוריצה תא םינובה םמצע םירביאה .ה
ימ .ףסונ ןוקית ךות ,(11 בלש) ההגהה תועיריב קר עוביקב םיכוז םהו
אופא לוכי וניא ,beef and haricot beans ,דבלב יפוסה חוסינה תא האורש
תוחפ דוע .תוקסופ-יתלב תויוטבלתה םגרתמל ויה הז ןיינעב אקוודש ,תעדל

317
ןיב וענ ,דבלב ןושלב ושמומש הלא וליפא ,ויתונורתפש ,תעדל לוכי אוה הזמ
ומצעל אוהשכ ינמרגה לכאמה יביכרמ דחא לכ לש ותועמשמל המאתה ןויסינ
לכאמה ףוקיש ךרד ,(ףוריצה יביכרמ תמרב תיביטאטונד תויטנלביבקא-תברק)
תרמהל דעו ,(םלשה ףוריצה תמרב תיביטאטונד תויטנלביבקא-תברק) ותומלשב
-תברק) זאד יטירבה אבצב םילבוקמ ויהש םילכאמב ינמרגה אבצב לבוקמה לכאמ
-יטירבה bullybeef לש םרוכזיא תוברל ,(תילנויצקנופ תויטנלביבקא
םירביא רדס גישהל ידכ ןהב ןרמתמ אוהש םיכרדה םג .pork וליפאו ,ןירדהמל
לכמ םירביא-ודב רתויב םילבוקמה םירדסה דחא אוהש ,"ךורא + רצק" לש
.םגרתמה ילוקיש לע טעמ אל תודמלמ ,(Malkiel 1968 ,לשמל האר) םיגוסה

.תיקוספה תישארל תפסונ םעפ בושל םגרתמה טילחמ 6 בלשב ,רומאכ .ו
,ומצע םגרתמה ידיב אל וליפא ילוא ,דיה-בתכ תטויט הקתקות םייתניב
ךרעש האוושה אוה (!אמלעב היצלוקפס) רוחאל-הרזחל רתויב ריבסה רבסההו
יניעל הפשח וז האוושה .ירוקמה ינמרגה טסקטל ילגנאה טפירקספייטה ןיב
,ירוקמה חוסינה ןיבו ,now with ,ימוגרתה ףילחתה ןיב ינבימ קחרמ םגרתמה
ןויסינב ,םוקמ לכמ .םתסה ןמ ,זרפומ ול הארנ הז קחרמו ,jetzt haben wir
,רוקמה לש ינושלה וחוסינ יטרפ תא לעפתמו רזוח אוה הזה קחרמה תא םצמצל
;now we have ,הרבעה לש שדח הרקמ ילגנאה טסקטל רדוח ךכמ הרישי האצותכו
.(א בלש האר) השדח הלחתה הפ התיה וליאכ ,םוגרתה תדיחי לש רורב םוצמצ
טפשמה םלשוהש ינפל דוע ,ידיימ רוטינ תרבוע וז םייניב תערכה םלואו
הרישי תונעשיה דוע ןיאו רוחאל הרזח ןיא בוש הז עטקימבו ,שדחה וחסונב
we-מ ,חוסינ יונישב) הנוכמ לע תרתונ ,תאז םע .אצומה טסקט לש וחוסינ לע
ףוג-םש ,םיבר ןושאר ףוגב ףוג-םש לש תשרופמה הרדחהה (our-ל [have]
בלשב רוקמל םוגרתה לש רזוחה ובוריק .דבלב עלבומב חכונ היה 5-1 םיבלשבש
תיקלח העפשה םג םא ,עבוקמה ,יפוסה ימוגרתה ףילחתה לע אופא עיפשה 6
תדימ תא תיחפהל רורב ןויסינ תובקעב אב העפשהה ןותימו ,דבלב
.אצומה טסקט לש היצנרפרטניאה

תינבימ הלבקה ךותמ - תיקוספכ ילגנאה ףילחתה לש יריבחתה ודמעמ .ז
אוה .11 בלש דע וניעב רתונ - אצומה טסקטב ליבקמה עטקימה לש ודמעמל
תונורקעה ףוקישמ תפסונ (הנטק) תוקחרתה ךות - יאמצע טפשמ לש דמעמ לבקמ
דוע ,(12 בלש) םוגרתה תורצוויהב ןורחאה בלשב קר - רוקמה ןגרואמ םהיפלש
ירשפא רבסה .הלגמ היה אל םלועל דבלב ספדנה חסונה לע ססבתמה רקוחש טרפ
ארק סופדל םוגרתה רושיא ינפלש ,אוה שממ ןורחאה עגרב הז יונישל דחא
וב סינכהו דעיה ןושלב טסקטכ (?היגמ ?ךרוע ?ומצע םגרתמה) והשימ ותוא
.רוקמה דוסי לע אלש ןונגס ינוקית

318
לש הבר הדימב עיבצהל ונל תרשפאמה ,תורידס הלוע םגרתמה ינוקיתמ ,רבתסמכ
תחיתפ (א) :הזב הז םירושק יתלב םניאש םיחנמ תונורקע ינש לע תואדו
תומדקתה םע התלדגהו סחיב הנטק תילאוטסקט-תינושל הדיחיב םוגרתה ךילהת
ךלוהו-הווהתמה ילגנאה טסקטה רוטינ (ב) ;רוחאל תורזחב הוולמה ךילהתה
הרבעה לש םינמיס אלו ;רוקמה לש ינמרגה וחוסינ לש תוברעתה ינמיס דגנכ
האר) "תיבויח הרבעה" םשב הנוכמש המ לש םינמיס םג אלא ,דבלב "תילילש"
,םגרתמל העירפמה איה אצומה טסקטמ הרבעהה םצעש אופא הארנ .(5 הרעה
,םגרותמה טסקטה רוצייב םדקתמ אוהש לככ רתויו רתוי ול םיעירפמ הייוליגו
הלא תונורקע ינש .ןושלב חסינ רבכש המ לא ,רוחאל טיבמו בש אוהשכ רקיעב
,ןועטל ליחתהל םוקמ שי ןכלו ,םוגרתב םירחא תומוקמב םג םילגתמו םיבש
.תויארקא אל םגו תוימוקמ ןניא ונפשחש תויורידסהש

חונ תוינמזה תוערכהה חותינש ,רוריבב הלוע ד קרפבש תיביטאטנטה הגצהה ןמ
םילקשנה םילוקישה לע ,םיילאודיבידניא םוגרת יכילהת לש םרואיתל דחוימב
תולבקתמו םילוקישה םילקשנ םהילא ףופכבש םיצוליאהו ךילהתה ידכ ךות
תויהל תולוכי הלאכ םירואיתמ תולועה תונקסמלש רורב ,תאז םע .תוערכהה
ןחבמל דימעהל רשפאל ידכ וליפא ןהב שי ,קוחרה חווטב .םהל רבעמש תוכלשה
ןהמ תוברש ,תוליעפ לש ללוכ סופיטכ םוגרתה ךילהת רבדב תויללכ תוזתופיה
.ןעבט םצעמ תויביטלוקפס

ריוויא רימידאלו הנש 15-מ הלעמל ינפל דימעהש ,תחא הזתופיהב ןייענ הבה
טקיורפ ,רבעשל-היבלסוגויב ילגנאה-יטאורק-וברסה טקיורפל חיפסכ
.תופשה יתש ןיב םימוגרת לש יתאוושה חותינ לע וקלחב ססבתהש יביטסרטנוק
אוה ריוויא ול ץמיאש לדומה ,רבד לש ודוסיב :ןבומכ ,תירקמ הניא יתריחב
ךילהת רבדב ונלש דוסיה תוחנה תא םאות אוה ךכבו ,ימצע רוטינ לש לדומ
לש האוושהה תורשפא תא הריבגמ וז תומיאת .(ליעל .ב ףיעס האר) םוגרתה
לש ןאמורה ןמ טפשמה יבגל לשמל ,םייריפמא םיאצמימל ריוויא לש ויחוסינ
:םדוסי-לע וילע תושקהל תרשפאמו ,קראמר

תילמרופ המאתהב תימוגרת תויטנלביבקא רחא ושופיח תא חתופ םגרתמה
הניא תועמשמ-תהז תילמרופ המיאתמשכ קרו ,[formal correspondence]
תומיאתמל הנופ אוה ,תויטנלביבקא חיטבהל ידכ הב ןיאש וא ,הנימז
תוינבמ תוחזה טקונ וא ,ירמגל תוהז ןניאש תויועמשמ תולעב תוילמרופ
.(Ivir 1981: 58) [תילמרופה] המאתהה תא לילכ תוסרוהה ,תויטנמסו

םוגרת ךילהת ומצעל המיד ריוויא םא רורב אל דואמ ,רבד לש ותימאל
תויהל ונווכתה ויחוסינ םא םג רורב אל ךכיפל ."ילאידיא" וא "יתימא"

319
תויוגהנתהל םינוכנ =) םיירואית וא (יללכ ףקות ילעב =) םייטרואית
שקיב אוהש וליפא רשפא ,םיילאדומ םילעפ לש םנורסח תורמל .(דבלב תורדגומ
ונינפל זא יכ ,אוה ךכ םאו ,םיידיתע םימגרתמל תוצלמהכ [םג] םעיצהל
לועפל טילחמו ביתכתה תא לבקמש ימ לש ודידל "ןוכנ" =) יביטמרונ חוסינ
ילגנאה עטקימה תחימצ ירחא ונכרעש בקעמה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .(ויפ-לע
םוגרתה ךילהת תא ריוויא לש ונויפיא :תאז תוחפל רמול ונל רשפאמ םגרותמה
ןפוא ,יסיסב ןפואב ,וב םשויש דחא הרקמ תוחפל אצמנ .דוסי רסוחמ וניא
ינושלה חוסינל הבר הבריקב החיתפ ,ירק ,וילע עיבצמ אוהש הערכההו-לוקישה
תוקחרתהו ,תיסחי תונטק ןושל תודיחיב הדובעב םג הכורכה ,אצומה טסקט לש
תדיחי אל םא ,ימוגרתה לוקישה תדיחי תלדגה התאו ,וז הבריקמ תיתגרדה
המאתה ןיב (!ומצע םגרתמל) יוצרה ןוזיאה תגשהל דע ,המצע םוגרתה
ןושלב תוליבקו (תיטנמסה המרב רקיעב) תימוגרת תויטנלביבקא ,תילמרופ
לש ירואיתה רקחמב תוחפל דמעמ ליעל האבוהש הזתופיהל שי ךכיפל .דעיה
.םוגרתה

רשפא-יא :רתויב לבגומ ךרע ול שי דבלב תחא המגוד ךמס-לע שושיא ,ןבומכ
דוע לכ תוחפל ,תויטרואית תוזתופיה לש ןפוקיתב דמעמ יטרפ הרקמל סחייל
הזתופיה לש הכרפה לכ ,תאז דגנכ .הרקמה לש ותויגוציי תדימ הררבתה אל
הדמעוהש הזתופיה םא ,רבד לש ותימאל .התופקת לע רכינ רוא ךופשל היושע
שארב ;היצקיפידומ רובעל הילע היהי ,רקיע לכ רמשיהל היואר הלאש ןמיסב
הטונ רבודמה תוגהנתהה סופיט ןהבש תוביסנה תיינמ ידי-לע הנושארבו
תורחא תויגטרטסאל ומוקמ תא תונפל הטונ אוה ןהבש תוביסנה לומ םייקתהל
.(יוהיז ןה םג תונועטה)

לש ורואית םע דחא הנקב הלוע וניאש דחא הרקמ תוחפל ונידיב ,ןכאו
To Be Or Not" גולונומל ירבעה ףילחתה לש ותורצוויה יבלש חותינ :ריוויא
Toury :האר) יקסנולש םהרבא לש ומוגרתב ריפסקשל טלמאה ךותמ "To Be
יקסנולש לש ותדמע םוכיסב .ידמל הנוש יתוגהנתה םגד הלעמ (1995: Ch. 10
:תואבה תופדעהה ואצמנ

רתוי םירודס וליפא ,םירודס םיירבע םייבמאי םירטמסקה דימעהל *
;רוקמבש םיליבקמה םירטמטנפהמ
תובקעב ,ןהירחא תואבה ןהו תוינושארה ןה ,תוינושלה ויתוערכה תא לבקל *
תרגסמל ףופכב ,תחאה תירישה הרושה ימוחתב ,היזיברב ךרוצה תשגרה
,קויד רתילו ,ל"נה תידוזורפה
תוירטמיס םג רשפא םא ,תיסחי-תויאמצע תויצחמ יתשל תאזכ הרוש לכ קלחל *
הירטמיסה ןיא ןכלו ירוקמה רטמטנפב גישהל תורשפא ןיא טעמכש המ)
;היזיבר רחאל זא יכ דימ אל םא ,(אצומה טסקטל תינייפוא
וטלשש ינורטאיתה עוציבה תומרונ יפל) םולקיד םלוהה חסונ דימעהל *
ןכוה הנעמלש ,"המיבה"ב רקיעבו ,1946 לש לארשי-ץראב ירבעה ןורטאיתב

320
-האירק לש רחא גוס וליפא וא ,"ישפוח" רוביד םלוהה חסונ אלו ,(םוגרתה
;ינורטאית עוציב לש וא לוקב
,םמורמ ןונגסו ינושל רשוע לש םילוקישל תוינושלה תוריחבה תא ףופכל *
םגו תינונגס - תוקחרתה אוה ריחמה םא םג ,דעיה תוברת לש תופדעהב םרוקמש
;ירוקמה חוסינה ןמ - תיטנמס
המרב םיעטקימל ורחבנש ןושלה תודיחי ןוגראב תיזואוטריו תלוכי ןיגפהלו *
.ילילצ רומזית לש םיחנומב רקיעב ,רתוי ההובג

דוע ויה אל התלבק ירחאש תימדקימ הערכה התיה יבמאיה רטמסקהב הריחבה
לכ םע הכלהו הרבג םיצוליאה ראשל תופיפכה ,תאז דגנכ .םייונישו םיסוסיה
םיצוליאה בורש ,קפס אופא ןיא .הפ םירבדה וגצוהש רדסה יפל ,היזיבר
ירבעה טסקטה ךותב וינורמית תא ןווכל ודעונ ומצע לע לביק יקסנולשש
ירבע ןורטאית יפוצ לש םשומישל ןווכמה טסקט תניחבב ,ךלוהו-הווהתמה
יפ-לע השענש) ורוקמ ןיבו הז טסקט ןיב ןורמיתה תא אלו ,תמיוסמ הפוקתב
המאתהמ חורבל הסנמ וניא יקסנולש :(דואמ הנוש ןורטאית לש תומרונ
םא קפסש) "תילילש" הרבעהב הכורכה תילמרופ המאתהמ אל יאדווב ,תילמרופ
תא לידגהל ונויסינו ,(םינושארה תורצוויהה יבלשב םג ולש טסקטב התלגתה
וז אל .ידמל תילוש איה םג ורוקמל םוגרתה לש תיטנמסה תויטנלביבקאה תדימ
תוברתב ךלוהו-רצונה טסקטה לש ותוליבק תרבגה אוה ודידל רקיעהש דבלב
הילע תולטומה תולבגמהו ויניעב ףדעומה תוליבקה גוסש אלא ,הנושלו דעיה
.ידמל םירורב

הז ןיינעלו) תונושל לש םינוש תוגוזב רבודמ ונינפלש םירקמה ינשבש ףא
תדוקנכ יקסנולש ול ץמיא ,םיחסונ וליא וא ,חסונ הזיא ,הלאשל תובישח ןיא
םוגרתה ילוקישב יסיסבה ינושל ומרגש םה הלא םילדבהש ןועטל השק ,(אצומ
םיטסקטהש םיגוסב םילדבהה וליפאש הארנ .וכלהמב ולבקתנש תוערכהבו
המרד תמועל הזורפב ןאמור) םהילא םיכייש םימגרותמה וא/ו םיירוקמה
ובש ןפואב ץוענ רבסהה רקיע .רבסהה ןמ ןטק קלח אלא םיקפסמ םניא (תיריש
תא (לעפ ןהבש תויפיצפסה תויתוברתה תוביסנב) םימגרתמה ינשמ דחא לכ ספת
.טעמ אל וזמ וז תונוש תוסיפתה יתשו ;םוגרתה לש ותוהמ םצע

לש "החפשמ" (ילוא) אלא ,דיחיו דחא הלועפ סופיט וניא םוגרתה ,רבתסמכ
םימרוגה תא םג ומכ ,םהיניב קוחירהו הבריקה יסחי תאש ,םיבורק םיסופיט
,תורדגומ תוביסנב םירחא םיסופיט ינפ-לע םיוסמ סופיט תפדעהל םיאיבמה
Toury 1980: 17-) םינש ינפל רבכ יתילעה וז הרעשה .קודבל ךירצ ןיידע
לשמל) ןייטשנגטיו לש "יתחפשמה ןוימדה" גשומל התוא יתכמסה ףאו ,(18
.החותיפלו התקידבל השענ טעמ קר ךא ,(Wittgenstein 1967: Section 67

321
תומדקתה םוגרתה ךילהת לש תאזכ היצזיביטלרב שי תיטרואיתה תוארה תדוקנמ
ירנילפיצסידה םוחתב תוחתפתהה תא וב ספות ינאש ןפואב ,השעמל .תרכינ
תומדקתה אוה שרדנש המ ,(Translation Studies) "םוגרתה רקח" םויה יורקה
(אמלעב תומייקה תויורשפאה תוגצומו תונמנ הבש) תיסיסבו תיללכ הירואיתמ
אל וא שממתת תמיוסמ תורשפאש תויורבתסהה תוגצומ הבש) תחתופמ הירואיתל
םירקחמ ךרד תרבוע וז תומדקתהש קפס ןיא .(םימיוסמ םיאנת ןתניהב ,שממתת
-םייתרבחה הירשקהב תישממ תימוגרת תוגהנתה לש םיירבסה-םיירואית
.ירמאמב גיצהל יתשקיבש גוסה ןמ םירקחמ ,ראשה ןיב ;םייתוברת

תוברתה רקחמל הדיחיה
ביבא-לת תטיסרבינוא

תורעה

Descriptive ירפסב 9 קרפ לש שדוחמ חוסינ אוה רמאמה לש ורקיע *
.(Toury 1995: 181-192) Translation Studies and Beyond

לעו םינושה היפנע לש םהיתורטמו םדמעמ לע ,הנילפיצסידה הנבימ לע .1
ירוטו (Holmes 1988: 67-80) סמלוה רקיעב האר ,םהיניבש ןילמוגה-ירשק
.(Toury 1995: 9-19)

םייונישב ,בשחמב םירומשה םיכמסמ יבגל םג רבדה ןוכנ תינורקע .2
,יחרכהל רבעמ ןוידה תא ךבסל אלש ידכ םלואו .םוידמה ילדבהמ םישקבתמה
.וז תורשפאמ םלעתהל יתרחב

(44-14 :1971) רהז-ןבא ,לשמל ,האר גרודמו יסחי גשומכ תוימוגרתה לע .3
הרדגהו תיביטקפסורפ הרדגה ןיב לדבהה לע .(Toury 1980: 24-26) ירוטו
Lörscher 1991: 80, 92-) רשרול םג האר "םוגרתה תייעב" לש תיביטקפסורטר
שומיש תושעל שקבמו תיטסיווגניל-וכיספ תרגסמב ןיינעל שגינה ,(96
.תויטרקנוק תויוגהנתה רואיתל תוילטנמירפסקא תודותמב

רמוחה .(Hartmann 1980: 109; 1981: 206) ןאמטרה לע תנעשנ וז הגצה .4
.(הרבנק) הילרטסוא לש תימואלה היירפסב אצמנ גיצמ ןאמטרהש ומצע

תויהל ןווכמה עבמב תחא ןושל לש םינבימ וא תודוסי לש םתעפוהל יתנווכ .5
עגמב ןהב תואב תונושל יתשש תויצאוטיסל תינייפוא וז העפות .תרחא ןושלב
תועיפומ םוגרת ידכ ךות שחרתמה עגמ תובקעב .םוגרת תוברל ,וז םע וז
הנעטהו ,אצומה טסקטב תומייקה תועפות םע תורשקתמה ,תונוכת דעיה טסקטב
תובשחנ (תוברעתההו) הרבעהה .םוגרתה ךלהמב ונממ ורבעות ןהש איה תלבוקמה
תא תטלוקה תכרעמה לש תומרונה וא םיללכה לש תוארה תדוקנמ) "תוילילש"
תובשחנ ןה .דעיה תכרעמל תורז תורבעותמה תונוכתהשכ (ןבומכ ,דעיה טסקט
ןה ,"תויתיב" תונוכת לש ןתעפוה תא רבגתמו דדועמ עגמהשכ "תויבויח"כ
יוליגה .טסקטב םירחא תומוקמב ןהו אליממ םהב עיפוהל ולכיש תומוקמב
תונוכת לש הצופתה יסופדב יוניש אופא אוה "תיבויח הרבעה" לש ירקיעה
."תילילש הרבעה" לש ףוקיש הלאכ םייונישב םג ואריש שיו ,"תויתיב"


םוקמ יארמ

תדובע] .יתורפסה םוגרתה לש הירואיתל אובמ .1971 .רמתיא ,רהז-ןבא
.[ביבא-לת תטיסרבינוא ,רוטקוד

א תורפסה ."תורפסה עדמ ימוחת לע" .1968 .[.ה.ב] ןימינב ,יקסבושורה
.10-1 :(1)

Harris, Brian. 1988. "Bi-text: A New Concept in Translation Theory".
Language Monthly 54: 8-10.

Hartmann, R.R.K. 1980. Contrastive Textology: Comparative Discourse
Analysis in Applied Linguistics. Heidelberg: Julius Groos.

----. 1981. "Contrastive Textology and Translation", in Wolfgang
Kühlwein, Gisela Thome and Wolfram Wilss, (eds.), Kontrastive
Linguistik und bersetzungswissenschaft, München: Fink: 200-208.

Holmes, James S. 1988. Translated!: Papers on Literary Translation
and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi.

Ivir, Vladimir. 1981. "Formal Correspondence vs. Translation
Equivalence Revisited", in Itamar Even-Zohar and Gideon Toury,
(eds.), Theory of Translation and Intercultural Relations
[= Poetics Today 2(4)]: 51-59.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation
Process, and Translation Strategies: A Psycholinguistic
Investigation. Tübingen: Narr.

Malkiel, Yakov. 1968 [1959]. "Studies in Irreversible Binomials".
Essays on Linguistic Themes. Oxford: Blackwell, 311-355.

Remarque, Erich Maria. 1928. Im Westen nichts Neues. Frankfurt
a.M.: Ullstein.

----. 1963 [1929]. All Quiet on the Western Front. Arthur Wesley
Wheen (trans.). Greenwich, Conn.: Fawcett Publications.

322
Toury, Gideon. 1980. In Search of a Theory of Translation.
Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University.

----. 1995. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam-
Philadelphia: John Benjamins.

Voegelin, Carl F. 1954. "Multiple Stage Translation". International
Journal of American Linguistics
20: 271-280.

Wittgenstein, Ludwig. 1967. Philosophische Untersuchungen/Philosophical
Investigations
, G.E.M. Anscombe (trans.). Oxford: Basil Blackwell.