English list חשמל ומגנטיות
- איפוס נתונים
  בחר את פרטי ההרצאה


  יום שעה
  תאריך ב-

  הערות במידה ויש :

  סמן ליד ההדגמות שבחרת
  ולאחר מכן :


 1. השפעת מטען אלקטרוסטטי על פיסות נייר
 2. השפעת מטען אלקטרוסטטי על זרם מים
 3. סוגי מטען אלקטרוסטטי - משיכה ודחייה
 4. אלקטרוסקופ - מכשיר למדידת מטען
 5. טעינה בהשפעה - הפרדת מטענים
 6. אלקטרופור - יצירת מטענים בהשפעה
 7. קווי שדה של מטען חשמלי
 8. חוק גאוס - פיזור המטען בכדור חלול
 9. חוק גאוס - משטח עקלתון
 10. כלוב פרדיי-מקלט רדיו מסוכך
 11. ואן דה גרף -עיקרון פעולה
 12. ואן דה גרף - העמדת שער
 13. ואן דה גרף - מזרקת פופקורן
 14. ואן דה גרף - פעולת חודים
 15. צפיפות מטען כתלות ברדיוס
 16. מנוע אלקטרוסטטי - תוף מסתובב בין שני גלילים טעונים
 17. קיטוב במוליכים
 18. מיפוי של שדה חשמלי - אלקטרוסקופ בקרבת ואן דה גרף
 19. סולם יעקב - מוליכות חשמלית באויר
 20. קבל לוחות-תלות במרחק,שטח ותווך
 21. כח על נוזל דיאלקטרי בין לוחות קבל
 22. חוק אוהם - מדידת זרם כתלות במתח על נגד קבוע
 23. מפל פוטנציאל לאורך מוליך זרם
 24. תלות התנגדות באורך ובחתך של מוליך
 25. תלות התנגדות בטמפרטורה
 26. תלות התנגדות בחומר - מדידת התנגדות של מוליכים שונים
 27. עקום מתח/זרם בהתנגדות אומית/לא אומית-נורת פחמן/להט      
 28. הסתעפות זרמים דרך נגדים שונים
 29. חבור נגדים בטור ובמקביל
 30. חבור נורות בטור ובמקביל
 31. חבור קבלים בטור ובמקביל
 32. מפל מתח על מקור זרם- התנגדות פנימית של סוללה
 33. כוח לורנץ - הסחת קרן אלקטרונים ע"י מגנט
 34. ניסוי ארסטד - הסחת מחט מצפן ע"י מוליך זרם
 35. שדה מגנטי סביב תיל מוליך זרם
 36. קווי שדה מגנטי של מגנט קבוע
 37. קווי שדה מגנטי של מוליך זרם
 38. קווי שדה מגנטי של שני מוליכים מקבילים
 39. קווי שדה מגנטי של סליל
 40. קווי שדה מגנטי של טרואיד
 41. כוח בין קטבים של שני מגנטים
 42. כוח בין שני מגנטים ניצבים
 43. מסילה אלקטרומגנטית - כוח בין זרם חשמלי לשדה מגנטי
 44. שבירת מגנט-חיתוך מוט ממוגנט
 45. מיגנוט שפופרת המכילה נסורת ברזל
 46. אפקט בארקהאוזן - סיבוב דומיינים מגנטיים      
 47. כוח על מוליך זרם בשדה מגנטי
 48. השראות - חוק פרדיי – מוליך נע בשדה מגנטי
 49. השראות - מגנט נע בסליל
 50. השראות בין שני סלילים
 51. צימוד אלקטרומגנטי בין שני סלילים
 52. השראות -דיסק פרדיי
 53. השראות בשדה מגנטי של כדור הארץ
 54. גלוונומטר - דגם של מד זרם
 55. מנוע חשמלי - דגם
 56. כוח ות משיכה/דחיה בין שני מוליכי זרם
 57. כוח בין שני סלילים עם זרם
 58. כוח בין ליפופי סליל קפיצי
 59. השראות הדדית - משפט ההפיכות      
 60. מסלול אלקטרון בשדה מגנטי - שפופרת Loop
 61. מסלול אלקטרון בשדה מגנטי -e/m
 62. אפקט הול-מדידה על מוליך כסף
 63. התקדמות גל אלקטרו-מגנטי - סימולציה
 64. גל אלקטרו-מגנטי - שדה חשמלי ומגנטי - סימולציה נוספת
 65. קרינה אלקטרומגנטית - מכשיר הרץ
 66. קרינה אלקטרומגנטית – משדר גלים דצימטריים
 67. גנרטור AC - דגם דינמי
 68. גנרטור DC - דגם דינמי עם קומוטטור (מחלף)
 69. חוק לנץ - כוון כח של זרם מושרה בטבעת תלויה
 70. חוק לנץ - טבעת על סליל עם ליבה
 71. זרמי מערבולת - נפילת גליל ברזל/מגנט בצינור אלומיניום
 72. זרמי מערבולת - מגנטים מסתובבים מעל דיסק אלומיניום
 73. זרמי מערבולת - דיסק אלומיניום מלא/מחורץ מסתובב בשדה מגנט
 74. זרמי מערבולת - גליל אלומיניום תלוי על חוט ומסתובב בשדה מגנטי
 75. השראות עצמית בניתוק זרם - הצתת נורת ניאו
 76. השראות במעגל זרם חילופין- נורת להט בטור לסליל
 77. מוליכות על - Quantum Levitation - Superconductivity
 78. דגם רחיפה מגנטית Magnetic Levitation Pasco SE-7339
 79. עכבה בסליל לעומת נגד - הדלקת שתי נורות במקביל
 80. עכבה בסליל לעומת נגד - מדידת מתח
 81. טעינה ופריקה של סליל - תצוגה בסקופ
 82. טעינה ופריקה של קבל - תצוגה בסקופ
 83. פריקת קבל - מדידת קבוע הזמן בעזרת מד מתח ושעון עצר
 84. מדידת זרמים במעגל LC
 85. העתק מופע על סליל או קבל בסקופ
 86. תנודה מרוסנת במעגל RLC בסקופ
 87. תנודה מרוסנת - זרם במעגל LC בעזרת מד זרם
 88. מעגל RLC טורי - מדידת מתח על פני נגד, קבל וסליל והשוואתו למתח הכניסה
 89. תהודה במעגל RLC טורי – תצוגה בסקופ
 90. שנאי - מדידת יחס מתחים
 91. שנאי - יחס זרמים - שריפת מסמר
 92. שנאים - העברת אנרגיה חשמלית למרחקים
 93. מגנטיות שיורית - היסטרזיס

 94. איפוס הנתונים
  Last update - 28.12.2014