Shmulik Marco The School of Geosciences

גיאולוגיה סטרוקטורלית

0341-2206-01

מרצים: אלון זיו, שמוליק מרקו

 

קורס "גיאולוגיה סטרוקטורלית" נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור והניתוח של המבנים בעיקר באמצעות מפות גיאולוגיות, השלכה סטיריאוגרפית, חתכים גיאולוגיים ואופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית

 

חובות וציון

הגשת כל התרגילים

השתתפות ביום סיור לאזור ים המלח ביום שייקבע בכתה

ציון סופי יקבע על פי הציון במבחן

 

התרגילים וחומר הקריאה - באתר הקורס כאן

 

:ספר מומלץ

Fossen: Structural Geology