Shmulik Marco The School of Geosciences

 הגיאולוגיה של רעידות אדמה

קורס מספר 0341.4074

מרצה:  שמוליק מרקו

 

מטרת הקורס: הכרות עם ההיבטים הגיאולוגיים של רעידות האדמה. הוא מיועד לתלמידי תואר שני בחוג למדעי כדור הארץ. רמתו מתאימה גם לתלמידים מצטיינים בשנה ג' שלמדו את הקורסים המקדימים

מבוא לגיאולוגיה ומבוא לגיאופיזיקה, כפוף לאישור ועדת הוראה

 

הקורס ניתן פעם בשנתיים (לסירוגין עם הקורס גיאולוגיה של המזרח התיכון). הקורס הבא - בסמסטר א׳ בתשע״ח

 

נושאי הלימוד

ביטויים גיאולוגיים לרעידות אדמה, פאליאוסייסמולוגיה, רעידות אדמה היסטוריות, ארכיאוסייסמולוגיה, מודלים שונים של פיזור רעידות אדמה במרחב ובזמן, איכון רעידות אדמה על ידי הערכת נזקים, הערכת העוצמה של רעידות אדמה בעבר ובהווה

 

חובות וציון

תרגילים: התרגילים יתבססו על איתור ודלייה של מידע ממאגרים מקוונים בארץ ובעולם, על ניתוח מקרים אמיתיים ועל מחקרים שנעשו בתחום זה בארץ ובעולם. הגשת כל התרגילים - חובה

הצגה של רעידת השבוע: בכל שבוע ננתח רעידת אדמה שקרתה באותו שבוע במקום כלשהו בעולם אחרי הצגתה על ידי אחד הסטודנטים. כל המשתתפים בקורס מתבקשים להרשם לקבלת מידע על רעידות באתר המכון הגיאולוגי האמריקני כאן ו/או באתר האירופאי

סיור: מתוכן סיור שמהווה חלק בלתי נפרד של הקורס וההשתתפות בו היא חובה. בסיור יודגמו מחקרים שנעשו על רעידות אדמה היסטוריות ופרהיסטוריות באתרים ארכיאולוגיים ועל יחידות סלע שונות. אחרי הסיור יש להגיש דו"ח כתוב על פי הנחיות שיימסרו בסיור. תאריך הסיור ייקבע בתחילת הקורס.

ציון: יקבע על פי עבודה בסוף הקורס. נושאים לעבודות ימסרו במהלך הקורס