2003 לירפאב 7 ,ג"סשת ןסינב 'ה ינש םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
ימוי
ץראה ףסומל תובוגת
םירפס ל תובוגת
תואירב ל תובוגת
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 85
םוריח תויונרות
תכרעמל םיבתכמ
האצוהה אל ,לטנה אוה ינוחטיבה בצמה
ולחנ הארבהה תינכות תקשה םע והינתנ ןימינב רצואה רש עימשהש םילשמה
ףנעב הגוהנה גניטייריפוקה תטישב שמתשה רצואה רש .תררחסמ החלצה
.רוביצה ברקב הבר הדימב טלקנ רסמהש הארנו םוסרפה

.סמה ילובקתמ 90% םימלשמ רוביצהמ 10%-ש רצואה רש רמא ןושארה לשמב
ירעפ) הסנכהה סמ ילובקתמ 70%-כ קר םימלשמ רוביצהמ 10% השעמל
םג ןוכנ לבא ,(רתוי הברה םינטק םיפיקעה םיסמל עגונב תויצרופורפה
תלבקמש הצובק ,תוסנכהה תוגלפתהב הנוילעה הצובקל םיכייש 10% םתואש
ןיבנ התוערל תחא הדבוע ףרצנ םא .קשמב תרצונ רשא הסנכהה ללכמ 34%-כ
תונידמ םג תושועש ומכ םיינעל םירישעהמ תוסנכה הריבעמ לארשי תנידמש
תנמ לע רצותה תא שדחמ תקלחמ לארשי הבש הדימל דדמ והז .תורחא החוור
.םיבר לע תלבוקמה הרטמ איהש ,תוינויווש לש תמיוסמ הדימ גישהל

55% הווהמה ,ירוביצה רוטקסהש רצואה רש רמוא הזרהו ןמשה שיאה לשמב
רבדהו רצותהמ 45% הווהמה ינרציה רוטקסה בג לע לוכיבכ אשינ ,רצותהמ
לעש אלא .ג"ק 55 לקושה םדא ובג לע אשונה ג"ק 45 לקשמב םדאל המוד
האצוהה תמר ידי לע דדמנ ירוביצה רוטקסה לש ולדוגש לבוקמ םינלכלכה
רוטקסה הז דדמ יפ לע .ןוחטיבלו תירוביצ העקשהל ,תירוביצ הכירצל
.רצותהמ 34% הווהמ ירוביצה

תלברוסמ היטרקורויב תמחמ חיכשה זובזבהמ דרפנב) הרקיעב וז האצוה םאה
לש הקפסא אוה האצוהה תיברמ לש דועייה ?לטנ תניחבב איה (יוקל לוהינו
אוה לטנה .תיתשתב תועקשהו תואירב ,ךוניח ,ןוחטיב :םיירוביצ םירצומ
תנכסב אוה לטנה .ומצמצל הדעונש תיפסכה האצוהב אלו ינוחטיבה םויאב
איה תורעבה - לטנ ןניא ךוניחל תואצוהה .תואירבל תואצוהב אל ,ילוחה
ןניא תיתשתב תועקשהה םג ,ףוסבלו .םצמצל רומא ךוניחה ביצקתש לטנ
תועקשה ידי לע םצמצל שיש לטנה אוה יטרפה רוטקסב ןוירפה רדעה .לטנ
.דועו םישיבכב ,הרובחתב הלשממה

םיכירצ רצוא ירשש עדוי ינא" :רצואה רש רמא ותינכות לש הקשהה םואנב
ירש לבא .םהימואנב םיריהז הזמ רתוי דועו .םהירבדב םיריהז תויהל
םוסרפל ךיישש המב םג ."תמאה תא רמול :דחא רבד תושעל םיכירצ רצוא
.תמא רמול ךירצ תילכלכ תינכות

ביבא-לת תטיסרבינוא ,סלגרב ןתיא ש"ע הלכלכל רפסה תיב ,ןיזר ףסא
דלרוו יס-יב-יב רזחוי
תורבח לש הזוח תרפהו הרומח העיגפ איה דלרוו יס-יב-יב ירודיש תקספה
תושוע םילבכה תורבח הבש היינשה םעפה וז .ןהיתוחוקל םע םילבכה
םיעינממ השעמלו תילכלכ הנאותב םינכרצה בג לע תורז תונחתל םירירש
םויאל רישי ךשמה והז ,השעמל .עדימה שפוחב םירושקה ,אדירג םייטילופ
ל"הצ ידי לע שדחמ שוביכה תעבו רחאל ןא-ןא-יס םע תורשקתהה תקספהב
.2002 לירפאב הדגה ירע ראשו םכש ,ןינ'גב

ילכלככ הארנ וניא ללכש םילבכה תורבח לש וז ןדעצ תא הרמוחב האור ינא
תורשייתהל תיטילופ היצקנס לש הבוגתכ אלא ,תורבחה ידי לע גצומש יפכ
םילבכה תורבחמ ול םיאכז ונאש עדימה שפוחל דוגינבו םיחווידה ףופיכו
.הזוחה יפ לע

ץורע רודיש תא שדחל ,רתויב בורקה ןמזב ,ןוכנל תורבחה ואצמי אל םא
םיכרד אצמאו ןהילא יתורבחתה תא קיספהל יתנווכב ,הז ןיוצמו בושח
יעצמא לכ טוקנאו םילבכב טנרטניאהמ קתנתא ,ףסונב .וב הייפצל תויפולח
.קוחה תרגסמב יתושרל דמועש רחא

ןלוג ההלב

םירעש תיב

*רבוד יניא .םילבכה יצורע םישימחכ לש םתוכיא לע רבד רמול יל השק
טרופסב יתוניינעתהו ,םינושה היבינ לכ לע תיברע ,תינמרג ,תיתפרצ
רטס'צנמ אל םג .ינאפי ןונגסב ףורגאו חרקה לע טלב תללוכ הניא
.דטיינוי

יתנווכ ןיאו .דלרוו יס-יב-יבה וז ירה ,תיתוכיא הרז הנחת התיה םא
ונלוכי .ונלש הלשממה תוינידמל רשקב םתדמעל וא ,המחלמה יחווידל
עדמ יטרס ,םש ישנא לש תויפרגויב ,והמ יתוברת חוכיו םהמ דומלל
ףוס-ןיאו ,("דחא לע דחא" ונלצא תארקנה) ןויארה תונמא ,היגולונכטו
.םירחא םיאשונ

לרהב יסוי

ביבא לת
יתוא גציימ ץרפ רימע םא
ןיגב ירכש תדרוה לע ,הדובעמ יתתבשה לע תסעוכ ינא תורדתסה תרבחכ
תורורב אל תויחנה לעו התיבשה ןיגב השפוחה ימי תליזג לע ,התיבש
לע יל חוויד אל שיאש ךכ לע תסעוכ ינא לכמ רתויו .םידבועה ידעוול
.תמדוקה התיבשב וגשוהש םהשלכ םיגשיה

ףסכ הווש הדובע םוי לכש עדוי יאדווב אוה ,יתוא גציימ ץרפ רימע םא
ינאש איה התיבש התוא ןיגב ילש דספהה .התיבשהו השפוחה ימי םג ךכו
ףסכ יל ודירויש הצור יניא םאש רמוא הזו - הדובע ימי ריזחהל תבייח
ודירוה ,(תופסונ תועש ןיגב םולשת אלל ןבומכ) תופסונ תועש דובעל ילע
התוא ןיגב והשמ הרומתב יתלביק םא יל עודי אלו - הדובע םוי ירכשמ
.ילע התפכנש התיבש

.יהשלכ תורדתסהב תורבחב ינוצר םאה ,הריפכ ירוהרה יב םילוע זאו

הנוב היתב

דנומ לת
תיתרבחה תוירדילוסה לש הכרע
(30.3 ,הלכלכ ןמוי ,"ץראה") לט םהרבא תאמ ,"ינע והימ" לע הבוגתב

חוטיבל דסומה רבעל םא יכ םיינעה לא קר אל המשאה תא הנפמ לט םהרבא
יוטיב ידיל םיאב םניא םיינעה רפסמל סחיב םינותנה ,ותנעטל .ימואל
םינותנה תונמיהמב ןודל שיש קיסמ אוה ,ךכיפל .לארשי ירפכבו תובוחרב
.לארשיב ינועה וק לש הרדגהה ןפואבו

תושיגה ןיב .תושפנ עברא תב החפשמל לקש 4,428 היה 2001-ב ינועה וק
השיגה .תיסחיה השיגהו תיטולוסבאה השיגה תומייק ינוע תרדגהל
ינועה וק ,היפל ;םויקל םומינימ לש היעבכ ינועל תסחייתמ תיטולוסבאה
םויקה יכרוצ קופיסל שורדה הסנכה לש םיוסמ םומינימ יפל עבקנ
.יסחי חופיקו קחרמ לש העפותכ ינועל תסחייתמ תיסחיה השיגה .םייסיסבה
הניב האוושההמ תרזגנ היינע הייסולכואכ הייסולכוא לש הרדגהה ,היפל
לש העפותכ ינוע הרידגמ תיסחיה השיגה .הלוכ הייסולכואה ןיבל
.יתרבח ןויווש-יא

,םייוויטקייבוא םינחבמ לש ןיינע קר הניא ינוע רידגהל דציכ הטלחהה
ינועה תרדגה .תודדומתה יכרד הביתכמש תיכרע-תיתרבח השיפת לש אלא
תדוקנמ ויה ומע דדומתהל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש ןויסינהו לארשיב
.הלא םימיב החוכמ תדבאמ וז השיפת .תיתרבח תוירדילוס לש תיכרע אצומ
תדמועה תיכרעה השיפתה תא ןיביש בושח וז הרדגה דגנ ןעוטש ימ
ובל תורירשל ןותנה דבלב ינכט טרפכ הילא סחייתי אלו ,הירוחאמ
.רחא וא הז יתלשממ ףוג לש סרטניאלו

טהל איהיל

ביבא לת
אוציה תא םיצצקמשכ
ןרק .ל"וחל קווישה םודיקל ןרקה םג תינמנ יביצקתה ץוציקה יפיעס ןיב
םדקלו ,ןכרד תליחתב רקיעב ,תויתיישעת תורבחל עייסל הרטמל הל המש וז
רצומה תמאתה ,ל"וחב תוכורעתב הזכרתה ןרקה .אוציל ןהיתוריכמ תא
.תוזירא בוציעו תימואלניב הניקת תניחבמ

תונורחאה םינשב .וז ןרקל ל"וחב קווישל החלצה תובח לארשיב תובר תורבח
וצרפש ולא קרו תויתיישעתה תורבחה תיברמל םייחה םסל אוציה ךפהנ
לוטיבל רצואה לש רבסהה ירבדב .לודגל ףאו דורשל וחילצה םלועה יקושל
האצוההמ קלח ןה הלא קוויש תואצוה" יכ רמאנ םינאוציב ןרקה תכימת
המ ,עמשמ ;"תרחא האצוה לככ ,המריפ לכ לש הסיסבב היוצמה תפטושה
.הרבחה לש הליגר האצוה איה ירה - וז האצוה ןומימלו הנידמל

וא ל"וחב םייגטרטסא הלועפ יפותיש ,םישדח םירצומ לש חותיפו רקחמ םאה
תויוליעפ םניא - קדצבו הנידמה תצרמתמ םלוכ תאש - הנומידב לעפמ תמקה
יכ הארמה ןמיס איה ןרקה תריגס ?הרבח לכ לש הסיסבב תויוצמה תופטוש
.הלכלכה ינפ רופישו םימולשת ןזאמ ,הקוסעת ,החימצ דדועמ וניא רצואה
ןרקה לוטיב .ביצקתה תייעב תא הרואכל רתופה ,דח ץוציקב קסוע רצואה
.המואלו קשמל ןומימ תורוקמ תיינב ךילה לש ולוטיב אוה אוציה דודיעל

םתור השמ

הוקת חתפ
עבטל רוביצה תא ברקל דציכ
רירפצ תאמ "לארשיב םיצופנ אל רבכ הדפרקו רב לותח ,בצ" לע הבוגתב
(30.3 ,"ץראה") תניר

םיפוג ידמ רתוי לש םתוחכונ ןה לארשיב עבטה תרימשב תוירקיעה תויעבה
;עבטה ןעמל םיליעפה םיפוג ידמ תוחפו הביבסה ןעמל םיליעפה םיקורי
החטש ;םינגהו עבטה תושרב חוקיפה תפיכא תודיחיב םיחקפו םיביצקת רדעה
םיביצקת תגשה לע םישקמ הב םיימדנא םינימ רדעהו לארשי לש םצמוצמה
.רומישל

רפסמש "םודא רפס" ,םירקבמ יזכרמ תועצמאב אל עבטל רוביצה תא ברקל שי
םירויסב תובלתשמה תוינרדומ תוטישב אלא ,המודכו םירופיס םתוא בוש
ךרוצ איה היעבה .המיאתמ הכרדה יווילב יארפה עבטב םייתימא םייגולוקא
,רבדבש דרוסבאה תורמל .םיכירדמהו וללה םירויסה תא בצקתל ידיימ
םניא ל"קקו עבטה תנגהל הרבחה ומכ ןויערה םושייל םימיאתמ םיפוג
.תמא ןמזב עדימה תא ריבעהל םילגוסמ םניאו םימיאתמ םיביצקת םילבקמ

,היפונ ,ץראה תבהאל ךוניחב םיקסועה הלשממ ידרשמו ךוניחה דרשמ
,ךרוצה יד ןודינב םיניבמ םניא ,הבש םייחה ילעבו םיחמצה ,התשרומ
השיגה תא םילייטמהמ םיענומ םתוסח תחת םילעופה לשממ יפוג םיתעלו
,תואיצמה םע םואמ הב ןיאש עבט-תרימש לש הנעטב ,יתימאה יארפה עבטל
.םימיאתמה היזיוולטה יצורעב עבט-ינוטרסב קפתסהל םהילע ךכו

גולואוז ,יול בדנ

דיפל
םיבלכ םוקמב רוטלומיס תבוב
,"ץראה") םי"תע ,"םיבלכב שמתשהל םיאפורל ריתה ץ"גב" לע הבוגתב
28.3)

םודיקל התומעל ןתינש ןויכיז תועצמאב לארשיב ךרענ ATLS-ה סרוק
יארחא הז דוגיא .(ASC) ב"הראב םיגרוריכה דוגיאמ לארשיב המוארטה
תא עצבל רשפא היה 2001 תנש דע .ותרבעה תרוצו סרוקה הנבמ שוביגל
קלחה תא עצבל רשפא 2001 ילוי זאמ .םיבלכ וא תופוג לע ישעמה קלחה
.םדאה ףוג תלועפ תא המדמה רוטלומיס תבוב לע םג ישעמה

לוגרתה תא ףילחמ אוהו הב שומישה רבוג ב"הראב הפולחה רושיא םוימ
הנעטב הפולחה תא רשאל ובריס לארשיב ,תאז תורמל .םיבלכ לע השענש
הריתעב וכרפוה תונעטה יתש .הנימז הניאש וא קיפסמ הליעי הניא איהש
םידיעמה םיגרוריכ 200-כ לש הריתע השגוהש ףאו ,תאז תורמל .ץ"גבל
"ךומסל"ו הריתעה תא תוחדל ץ"גב טילחה ,ליעי וניא םיבלכ לע לוגרתהש
ועבקש (ב"הראב םהיתימעמ בוט רתוי םיעדוי הארנכש) לארשי יאפור לע
.םשונו יח רוצי לע לוגרת ומכ ןיאש

אשונב םידקת ינפמ ששח איה הביסהש הארנ .ךכ בושחל ץ"גבל םרג המ ינהמת
.םייח ילעבב םייוסינל תחא הפולח הרשוא אל דוע ץראב ןכש ,תופולחה

תא לטבל םהיתונויסינב וכישמי םייחה ילעב תויוכז ינוגראש תווקל שי
.הריזגה עור

ןמטור ןורי

ןיקצומ תירק
ץראה ףסומל תובוגת
תכחוגמ הנעט
אוה ,(28.3 "ץראה" ףסומ) תירבעה תארוה ןולשיכל רבסהה היהי רשא היהי
תולהנהל םימרוג םייביצקת םילוקיש .תואטיסרבינואהמ אובי אל
הנעטב תירבע העבהל תודיחי לטבל ףא וא םצמצל תוסנל תואטיסרבינואה
.הז םוחתב קוזיחל קוקז הטיסרבינואל לבקתמה טנדוטסה ןיאש תכחוגמה
דילי ,הלא תורוש בתוכ .ןוכיתבו רפס תיבב דמל לוכיבכ אוה תירבע ירה
סרוק הלא םידומילב עומשל "ץלאנ" ,ןושאר ראותל םש דמלש תירבה תוצרא
ןיינעב הזה יאקירמאה םגדהמ דומלל יאדכ .רוביחו תילגנא העבהב הבוח
.ונלצא תואטיסרבינואב תירבעה תארוה

ללכ ךרדב) תיזעולב רקחמ רמאמ .לגסה ירבחב םג עגופ תירבעב לוזלזה
הברה בשחנ ,תירבע תורפסו תירבע ןושלכ רקחמ ימוחתב וליפא ,(תילגנא
רקחמ רמאממ ןהינימל "הגרדב תואלעהו םייונימ תודעו" ידי-לע רתוי
השיג לבקל ,הרירב תילב ,ילוא ןתינ םהבש רקחמ ימוחת שי םנמא .תירבעב
ונלש תותיחנ ישגר קר תפקשמ וז השיג םהבש םירחא םימוחת שי לבא ,וז
.תירבעב העיגפה לע לבחו ,ךכב ךרוצ ןיא .לודגה םלועה לומ

ץרווש עשוהי 'פורפ

תודהיה יעדמל הטלוקפה ןקיד

ןליא-רב תטיסרבינוא
הווקת שי
ןהמ תחאו (תורחא תופש לש םגו) תירבעה הפשה לש הלודלדל תוביס הברה שי
תאירק ןובשח לע היזיוולטב הייפצל תושדקומש תוברה תועשה ןבומכ איה
שי ,הפשה תשיכר לש םיליגב ,רתוי םיריעצה םיפוצל ,תאז םע דחי .םירפס
.ךרה ליגל דעוימש "פוה" ץורעל תנווכתמ ינאו הז ןוויכמ אקווד הווקת
(תושדחה יצורע לכ לע םג ףידע טלחהב) "פוה"ב קר םיפוצ תיבב ונלצא
קודקד יללכ םינפה אוהש תואדווב רמול הלוכי ינא עבשה ןב ינב לעו
הכוז אוה ףסונב .דחוימ ץמאמ אללו הייפצ ידכ ךות הרישעו הנוכנ הפשו
ומכ תוקילדמ תוינכות ךותמ םלוע עדיו עבטל הבהא ,האלפנ תיללכ הלכשהל
לש ומויק לע הדומ םאכ ינא .דועו "בנראה סקילפ" ,"תישלבה תילגרמ"
המכ .םיכרע הנקמו ךנחמ רישעמ ,רדבמ ,תומילא אלל ,הייפצל חוטב ץורע
.םידליה יצורע ראש םיכחמ בוביסבש לבח

רוצ הקבר

אבס רפכ
םלשל ךירצ ימל
לש תועיבתב תקסועה ,(21.3 "ץראה" ףסומ) "הז לע םלשל ךירצ ימ" הבתכה
יכרוע יפמ םירבד האיבמ ,רורטה יקזנ לע תיניתשלפה תושרה דגנ םילארשי
וקסע םלוכ .דוכילהמ דחא תסנכ רבח וליפאו ימואלניב טפשמל ר"ד ,ןיד
תועיבת םאה ?תושרה לע "ןוביר תוניסח" הלח םאה :ןוגכ תולאש חותינב
רבד .תויטפשמ/תוינכט תולאש רמולכ ?"יטילופ" וא "יטפשמ" אשונ ןה ולא
ונורסחב שח (ןטפשמ םג) ןוגה םדא לכש רבד ,הבתכב רכזנ אל דחא
.םיברעה רורטה יעגפנ הב ורכזנ אל :ולש יעבטה קדצה שוח תועצמאב

יקזנ םאה ?םהיקזנ לע יוציפ עובתל םילוכי םיברעה רורטה יעגפנ םג םאה
תונברוק הדילוה תאפרע-ןורש תמחלמ ?םיבשחנ םניא ונלש םילאה שוביכה
וליפא תאזה הירטמיסה תא ריכזהל תבייחמ תוניגההו ,םידדצה ינשב רורט
ישעמ תא קיספהל שי ,ןיינע לש ופוגל .םילארשיה םיעגפנב קר םינד רשאכ
,רורטה תונברוק לכ ןעמל יוציפ ןונגנמ (ונימיב הרהמב) םיקהלו רורטה
.םיברעכ םידוהי

ןורמ ימע

שמש תיב
הרכשו הנבלה
(21.3 "ץראה" ףסומ) רודירמ ןד םע טיבש ירא ךרעש ןויארב הרוש לכמ
תומרונ :איהש הניחב לכמ דוכילה תא רקבמה רנויציזופוא לש תומד הלוע
ךרע תוליז ,קוחה ןוטלשל זוב ,תילאיר אל תינידמ תינכות ,תוינחוכ
:לאש אל טיבש העידיה א"הב הלאשה תא .דועו םיליכשמל זוב ,םדא-ייח
םיעדוי ונאש המ תא םימאותה םירבד ,רמוא אוהש םירבדה לכ רואל - עודמ
?דוכילל בוש ףרטצה דציכו הז ךיא ,עודמ - ויתודמע לע

ותמורת ךא ,םיטדנמ לש םיחנומב ןורשל רודירמ רזע המכ תעדל ןיא
.חלסית אלו חכשית אל ילרוג עגרב תילארשיה הרבחב רוחשה תוחוכ תנבלהב
.ולש וישעממ םג עבונ וילע רבדל הצור וניא רודירמש שואייה

רמנימ ילוש

הנח-סדרפ
םיחא ינש
יתארק םא" יכ ומצע לע ךיסנה דיעמ הבש ,רודירמ ןד לע האימחמה הבתכה
לכה הז - לוגוגו יקסביוטסודו ריפסקיישו ריילומו רלישו התיגו הנייה
הבוט תונותיע לש תקספנ יתלבה תרשרשב הילוח דוע אלא הניא ,"הפוריא
,רבד לש ותימאל .הקיטילופב וקוסיע תונש 21 לכ ךשמב ךיסנה הכז הל
הבתכ התואב םג יוטיב ידיל אבש המ ,הריהזמ תוחפ הברה תואיצמה
.האימחמ

םידעצ םעפ יא יתטקנש בשוח אל ינא" :וירבדב אוה דסחתמה ןויגיהה איש
םיעברא זאמ הנושארל ,חתפנ דירדמ תדיעו ירחא ,ןכבו ."םיירסומ אל
תוחיש ןתואל ילארשיה תווצה .םירוסל םילארשי ןיב רישי ןתמו אשמ ,הנש
,םהמ דחא לע הירוגינס דמלל ןתינ .הלשממב םירש ינש לש םיחא ינש ללכ
היה אוה יכ ,טרמלוא דוהא ,זא תואירבה רש לש ויחא ,טרמלוא יסוי ר"ד
ןייד זכרמב ירוסה קסדה שאר היה אוה םינש רשע ךשמב .עוצקמ שיא תוחפל
לש ויחא ,רודירמ ילס אוה אלה ,ינשה חאה ןכ אל .ביבא לת תטיסרבינואב
לש ובלל ךכ לכ הבורקה ,הפוריאב ,רוציקב .רודירמ ןד ,זא םיטפשמה רש
.םזיטופנ והשעמל םיארוק ,ךיסנה

ןורימ בקעי 'פורפ

םילשורי
יל הרוח
יטירגטניא לעב םדא דציכ תוארל יל הרוח ,דוכילה יכמותמ יניא יכ ףא
רחאל דוכילהמ רודירמ שרפ ונמזב .תכרעמל ץוחמ ומצע אצומ רודירמ ןדכ
.תחפ יפ ירבע לא ,תילכלכו תיטילופ ,ונתוא איבה והינתנ ןימינבש
םוש ןיא והינתנ לש השדחה ותינכותלש רורב ,ינידמ קפוא לכ רדעהב
םהינש .הז תא הז ומישאי ןורש לאיראו והינתנ רבד לש ופוסבו ,יוכיס
.ץוחב - הרשויהו תולוכשאה שיא ,רודירמ דועב ,וקדצי

ןהכ רמת

ןורשה תמר
שדוחל םיגורה 20
20 ,באכהו םעזה ,רעצה לכ םע"ש ,ונל רפסמ ןוזירב ינור ירטה תסנכה רבח
ףסומ) "הב דומעל ןתינ טלחהבש הסכמ איה םיעוגיפב שדוחל םיגורה
'97 רבמטפסב עוגיפב החצרנש ,רדמס לש היבאכ ?םנמואה .(21.3 "ץראה"
םלועלש ,םימתבו תמאב ,דבכנה כ"חל יבל קמועמ לחאמ ינא ,14 תב התויהב
הסכמה לש הלקשממ הריעז תחא תינוילימ ךא ולו שוחל ךרטצי אל םלועל
תסנכה רבחמ שקבמ יתייה ,ילאוטקלטניאה ליגרתה ךרוצל קר לבא .תאזה
ןיימדלו תודחא תוינשל ויניע תא םוצעל ,טק עגרל זכרתהלו תוסנל דבכנה
םלענו זוגנ ,ומויקל םעטהו וייח זכרמ ,םיבוהאה וינב ינשמ דחאש ומצעל
טנדוטסה אקווד הז היהי ילוא וא ,האופרל טנדוטסה ,לשמל .םואתפ עתפל
וניתומוקמב גוהנכ ,דחי םהינש ילואו ,םיעדמה לש היפוסוליפל
.הנורחאל

,רבעשל םיבשחמה שיא חילצי ילוא ,תצק ץמאתיו ,העמק זכרתיש רחאל ,זאו
תוחפשמ יפלאש המ לש הצקה הצק תא שוחל ,םעה ןעמל ורכשב דריש רוביגה
רוציק ילב ,תוחנה ילב ,הממיב תועש 24 ,םוי ידמ תושח ןוגי תומולה
וירבחו ןוזירב כ"ח םגו ,סנ הרקי זא ילואו .הבוט תוגהנתה לע שנוע
דחא גורה אוה - יאניתשלפ וא ילארשי - דבלב דחא גורה וליפאש ,וניבי
.ידמ רתוי

ןנחלא ימר

םילשורי
יח ינאש החילס
ונממ התוא יתלביקו םלוע ארובל יתמשנ תא יתרזחה 2002 ראורבפב 19-ב
דחא היה ,תיברק הסדנהב פ"מס זא ,ינב .הדרח לש תועש רפסמ רחאל הנתמב
הבש תירקתה ינפל תודחא תועש קירע ןיעב הרזגה תא ורסמש םידקפמה
המ לע תועידיה םורזל ולחהש עגרמ רבעש ןמזה .םילייח השיש וגרהנ
רוציק ירובע היה ,לצינ ינבש יתעדי ובש עגרה דעו םוסחמב עריאש
.תוהמיאה תודלות

םנב םג ,ברעה ותואב החוורל םושנל םה םג ולכי ארזע ןב ביני לש וירוה
ורופיסמ ררבתמ ךכ ,םינבלו לזמ היה אל םירחאה םינבה תשש ירוהל .לצינ
.םייחב הזמ תאצל יוכיס היה אל ,(14.3 "ץראה" ףסומ) ביני לש

רופיסה תא רפסל םייחב תראשנש ךכ לע לצנתהל ךירצ ךניא ,ארזע ןב ביני
תולאשה לע תובושתו םירבסה תתל ךירצו לוכיש ימ .ךכ לכ באוכהו השקה
היהש םוסחמל םכינפל םירחאה תאו םכתא חלשש ל"הצ ותוא ,ל"הצ הז תושקה
הרונ ןכ ינפל םייעובש יכ עדיש ל"הצ ותוא .ןכוסמ םוסחמכ שארמ עודי
םיטרפל חינהל רוסא לבא .המקנ אובתש קפס אלל רורב היהו תוומל יברע
םיכישממו וגרהנ הנעמלו המשבש ,תיתימאה היעבהמ תעדה תא חיסהל הלא
דועו דוע תמקהו שוביכה ךשמה איה אלה - ונינב יבוט גרהיהל
.תויולחנתה

יול הבוהא

תליא
הריכמל הילכ
"ץראה" ףסומ ,"הייח תקפה") ךלימ הניבו רוא לש ןרופיס ארקמל יתשגרתה
אוה ןרופיס .ל"וחב הלתשה רובעל רואל עייסל ידכ יתמרת ףאו ,( 21.3
.לארשיב הילכ ימרותל יפסכ לומגת לע רוסיאה תא בוש ןוחבל תונמדזה
.הקירפא-םורדב וא לארשיב ,ינעמ הילכ תיינקב ירסומ םגפ ןיא יתעדל

דרשמל התוא ורכמי הילכ רוכמל םישקבמהש ךכ לע תרבדמ הריבסה העצהה
ךכ :הלתשהל קוקזה הלוחל תורישי אלו ,יטרדנטס לומגת תרומת ,תואירבה
רשקה ענמייו ,הלתשה םמצעל תושרהל ולכוי םירישע קר ובש בצמ ענמנ
קומינב ,לארשיב רוסא הזכ רדסה םג ,םרב .םידדצה ינש ןיב השקה ישגרה
ךא ,היעב לע דיעמ הז בצמש ןכתי .הילכ ורכמי םיינע קר ,רתוי םא יכ
.ינועה תייעב איה ןאכ היעבה

רותפל דציכ תיניצר העצה ןיא שיאל ךא ,ביצעמ ןיינע קפס אלל אוה ינוע
םאה ,הילכ רוכמל ינעה לע םירסואו ,ןותנ בצמ אוה ינועה רשאכ .ותוא
עיגה ינעה םא ?והשממ ותוא םיליצמ וא ,ול םיעייסמ ךכבש ןועטל רשפא
אלש עודמ ,וינועל הבושת הרבחכ ונל ןיאו ,הילכ רוכמל שקבמ אוהש בצמל
,ךלימ רואכ םילוח לש המויאה םתקוצמ תא ךכ רותפל ונידיב ?ול ריתנ
.שיאב עוגפל ילב

רינ ןדרי

הפיח
הלמח לש םייא
תעברא" יניתשלפה דסומב ורוקיב לע יול ןועדג לש בלה תרימכמ ותבתכ םא
,תכרעמל בתכמ בותכל יתוא הררוע אל (21.2 "ץראה" ףסומ) "הלמחה יתב
הנס .תאז תושעל חילצה (14.3 "ץראה" ףסומ) הנס הקבר לש הבתכמש ירה
םיסוחה לש םלבסש חינהל קיפסמ םטמוטמ עצוממה ארוקהש ,הארנכ הרובס
דגנ" ללכ ךרדב בתוכ יול ןועדגש םושמ תאזו לארשי תלשממ תמשאב םרגנ
."שוביכה

םצעמ רתוי הבושח ,תפסונ הרטמ יול ןועדג לש ותביתכ תתרשמ יניעב
הרטמ .םישובכה םיחטשב ראופמה ונאבצ עצבמש תולוועה לש ידימתה רוכזאה
,ונלצא ומכ ,וב םגו םדא ינב םייוצמ ינשה דצב םגש ונל ריכזהל איה וז
םי ילגל דעבמ םיצבצבמש תוריסמו הלמחו תוישונא לש םייא אוצמל רשפא
.ביבסמש ףוריטה

םיסוחה לש םלבסב המשא אל ,יוניש םשל ,לארשי תלשממ :הנס הקבר תקדוצ
בתכנ םא םג ,תאז ןיבהל קיפסמ יטנגילטניא עצוממה ארוקהש ענכושמ ינאו
יוצמ אוה ,שוביכל רוביח אוצמל הנס תשקעתמ םאו .יול לש ורודמב רבדה
ללגב רקבל םיטעממש ,החפשמה יבורק םילקתנ ןהבש תויעבה רוכזאב
ןייצש ,רמאיי יול לש ותוכזל .םירמגנ יתלבה םירתכהו םירגסה ,םירצועה
.דבלב ץוריתב רבודמ םיבר םירקמב יכ

םואבנזור ישי

שבוכה תמר ץוביק
םירפס ל תובוגת
תימיטיגל הנעט
,"םירפס ,ץראה" ,"םשא ןוטנילק םג") תכרעמל ובתכמב ,רלק םדא וליא
,ץראה" ,"תיטילופ הפטה") יבתכמב יתבתכש המ תא ןוכנ ארוק היה ,( 19.3
העש ,קוילפק ןונמא תא "יתפקתה"ש יתוא םישאמ היה אל ,(19.2 ,"םירפס
שרדנכ ותכאלמ תא תושעל םוקמבש ,תימיטיגל הנעט יתנעט לכה ךסבש
ותנשמ תא םיארוקה ינפל גיצהל ידכ המבה תא לצינ אוה רפס לש ורקבממ
תא תמעל ,ןבומכ ופיקתהל ילב ,ןוכנל יתיאר ,ךכש ןוויכמ .תיטילופה
תונקסמה ךכמ קיסהלו ןתייווהכ תויטילופה תודבועה םע וינועיט
.שקבתמכ

עגונב רלק םדא לש רבסההש ,ריעהל הבוח שח ינא ל"נה םירבדל רבעמ
רשקב ויתויואטבתהו דיווייד פמק תדיעו תא ןוטנילק ליב לש ולוהינל
ידי לע ובתכוה וללה םירבדה וליאכ ,הדיעווה לש הנולשיכל תוירחאל
,דועו תאז .ךחוגמ רבסה אוה ,ירליה ותייער לש ילרוטקלאה סרטניאה
,תפארע לע האלמה תוירחאה תלטהמ זמרב ולו וב רזח אל םלועמ ןוטנילק
,האר) טאנסל הרחבנ רבכ ותייערש רחאל הברה אשונל סחייתה רשאכ םג
.(18.2.02 ,"בנ'ז הד ןובירט"

םגש ןייצל יוארה ןמ ,יילאמ טרבור לש רלק יניעב תפדעומה ותודעל רשא
קר אלא ,דיווייד פמק ןולשיכל הברה ותוירחאמ תפארע תא ררחיש אל אוה
.ןולשיכב קלח שי קרב דוהאל םגש רבס

רומלפ רזעילא

םילשורי
ארק אלש שיאה
ןונמא לש ותרוקיבל ובתכמב לפטנ (19.2 "םירפס ,ץראה") רומלפ רזעילא
דיווייד-פמק תודוא לע ןלרדנא לראש לש ינפשוחה ורפס לע קוילפק
:ןלהל) רומלפ ."רפסה תא יתארק אל" :הנושארה הרושב רבכ זירכמו
.העד ורקבמ לעו וילע תווחל ידכ רפס אורקל ךירצ וניא (ארק-אלש-שיאה
.םתוא לבלבל תודבועל תתל םינכומ םניאש הלא םע הארנה לככ הנמנ אוה

לפשל דע ונתוא ררג הנולשיכשו תולרוג הצרחש הגספ התוא לע היצטנמוקודה
בצינ ארק-אלש-שיאה לבא .ריהמ בצקב תרשעתמ ,םיאצמנ ונא ובש הגרדמה
םישדחה םייוליגה חכונ .ובתכמ דמלמש יפכ ויתודמעל קתורמו ומוקמב
תא םהל ונעצה" דוע אל .ויתוסרג תא תונשל ליחתמ ומצע קרב וליפא
עיפומ הנשה ראוניב .ןיטולחל הנוש והשמ אלא "רתויב תובידנה תועצהה
ילש לש תוצחולה םהיתולאש לע הנועו "תונותיעה תא שוגפ"ב קרב
,תאפרע רסאיב ,לודג ןליאב הלתנ אוה עתפל .יאקרב יזרו 'ץיבומיחי
רבדל ןכומש" קרב ךכ אל לבא ,"םינתונ" והינתנו סרפ יכ ,וירבדמ טטצמו
,לכה לע ורביד ,וישנא רמולכ ,קרב ,ןוכנ ."םולכ ןתונ אלו לכה לע
.םישדע דיזנ ועיצה לבא ,עבקה ןורתפ לע ןוידב בייחתמכ

לש ותוירחא תא םיגיצמה םירפס לש הרושב ףסונ ךבדנ אוה ןלרדנא לש ורפס
.וילע תרוקיבה תובישחו ותובישח ךכבו ונילע האבש תלופמל קרב דוהא
הדאפיתניאה ץורפל תוירחאמ קרבו ןורש תא תוכזל הסנמ ארק-אלש-שיאה
ותאצות תא שארמ תוארל היה יואר" םילמה .לשטימ ח"ודב לופלפ י"ע
ןושלב חסונמה ,ח"ודב תועיפומה "ןורש רוקיב לש תיוויטקובורפה
.המשא בתכ ומכ ןה ,תיטמולפיד

יקצליב תנע

ביבא לת תטיסרבינוא
סיוגמ אל עסמ
עסמ - ירבעה טפשמב השאה דמעמב תורומת" ירוביח לע ךורא תרוקיב רמאמב
יתשב ינולא תימלוש הדקמתה ,(12.2 ,"םירפס ,ץראה") "תורוסמ ןיב
םיינברה ןידה יתב תקיספ לש תרוקיב רדעה ,תחאה :תוירקיע תודוקנ
תובר םישנ לש םוגעה ןבצמ ןורתפל תועצה רדעהו םויכ לארשי תנידמב
סחיימ ינניאש הנעטב תדקמתמ היינשה הדוקנה .החפשמה יניד םוחתב
.תידוהיה הכלהה לע תירכונה הביבסה תועפשהל תובישח

ירוטסיה רקחמב קסוע הז רפס :תילכתב הטושפ הנושארה הנעטה לע יתבושת
םיינברה ןידה יתב תקיספב אלו 18-ה האמה ףוס דע ירבעה טפשמה לש
רוביחה לש םיקרפה ישארב טבמ ףיעהל יד .םירשעה האמב לארשי תנידמב
דע דרפסו זנכשא) קוחרה רבעב םינמזבו תוביבסב דקוממ אוהש תוארל ידכ
קרו ,16-ה האמה ףוס דע תינאמתועה הירפמיאהו ,הילטיא ,15-ה האמה ףוס
יטילופ סומלופל דוגינב ,יעדמ רקחמ .(18-ה האמה ףוס דע ןילופ
ול לאו ,ול העבקנש תרגסמב דקוממו םוחת תויהל בייח ,יגולואידיאו
תרוקיב .היהיש לככ לודג ךכל יותיפה היהי ,םירחא םיניינעל שולגל
ץראב ןיאושינב השאה דמעמ" ירפס יפלכ תינפומ תויהל הכירצ וז ןיעמ
תקיספב םיקסועש םימדוק םירקחמ המכ לע ססובמה ,"2000-1840 - לארשי
תטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב יתרבעהש רנימס לעו םיינברה ןידה יתב
תדימו רעפה לדוג - הכלההו השאה לש םדא תויוכז" אשונב ביבא לת
תנמזומ ינולאו ,םימדקתמ הביתכ יבלשב התע יוצמ הז רוביח ."תושימגה
.םסרפתישכל תרוקיב וילע בותכל

טפשמב םירקחמ ,ןכא .ישעמה ןטפשמל םג דעוימ רפסהש יתנעט ירפסל המדקהב
הכלהב םיקסועל םייטנוולרו םייתועמשמ םה תומדוק תופוקת יבגל ירבעה
וניאש ,ירבעה טפשמה לש יתדה ויפואמ עבונ רבדה .םויכ ירבע טפשמבו
תובישחו תופידע הל סחיימ אוה ,הברדא ;הנשיה תיטפשמה הריציה תא החוד
,ךכיפל .הנשיה הריציל תופיפכב השדחה הריציה תא ףרצמו ,רתויב הבר
ךרוע הז םא ,ירוביחב ןודנש אשונל לארשיב םויכ קקזנה ישעמ ןטפשמ
רוביחב ןויעמ רכשנ אציי ,יחרזאה טפשמה תיבב טפוש וא ןייד ,ןיד
רקחמ .ןוכנ וניא יאדו רבד לש וכופיה ,םלואו .בר רזע וב אצמיו
לכוי אל רבעב םימיוסמ הפוקתבו םוקמב דקמתמה ירבעה טפשמה לש ירוטסיה
לש התרוקיב .ינברה ןידה תיבב םויכ הנודנש הכלהב עייתסהלו רזעיהל
תרגסממ ןיטולחל אופיא תגרוח לארשי תנידמב םיינברה ןידה יתב תקיספ
.הז רקחמ

לע תירוטסיהה העפשהב ןיינעתמה"ש איה ירוביח יפלכ התנפוהש היינש הנעט
ירוביח ."רפסב וקופיס תא אצמי אל תונושה לארשי תוליהקב גהנמהו ןידה
תונוש תופוקתב השאה דמעמל םיעגונה םיאשונב ירבעה טפשמה רקחב קסוע
לעופ ובש ךוותה איה הירוטסיהה ,וז הדותמ יפל .תירוטסיה הדותמב רבעב
םייושעה םילגעמ המכב יטפשמ ללכ לכ לש ותניחב תבייחתמ ןכלו טפשמה
טסקטה - םייטפשמ םינפ םימרוג .'א :ושוביגו ותווהתה לע עיפשהל
.'ב ;תיטפשמה תרוסמהו ,תונושה תויטפשמה תוירוגטקה ,רישיה ינונאקה
ירכונה טפשמה ,תידוהי-םינפה תיתרבחה המרונה - םייתביבס םימרוג
ויתורוקמ - םכחה לש ינחורה ומלוע .'ג ;תירכונה הרבחב המרונהו
לכ ונחבנ םידומע 350-כ ןב רפסה ךרוא ךכל .טפשמה אשומב ומלוע תפקשהו
ןיבש העפשההו הקיזה ןיינעש ךכ ,וז הסיפתל םאתהב םייטפשמה תורוקמה
וילאמ ןבומ .רוביחה ללח לכ תא םיאלממ הירוטסיהה ןיבל ירבעה טפשמה
עקר לע םינושה טפשמהו ןידה יטרפ תא ןחובה יטילנא חותינב יד אלש
.ירוטסיהה ךוותה

אוהש ,אבה בלשה תא תושעל בייח ,ירוטסיה אוה םא םג ,יעדמ יטפשמ רקחמ
תובחר תוירוגטקב םתגצהו םתגשמה ,רקחמב ולעש םינושה םיטרפה תללכה
םימרז השולש לש םמויק לע הבחרהב יתדמע ירוביחב ןכא .תופיקמו
ינפמו םישנ יוביר ינפמ השאה לש ןיאושינה דמעמ תנגה םוחתב םיירקיע
םימרזה תשולש .יזנכשא םרזו ידרפס םרז ,יחרזמ םרז :םייופכ ןישוריג
דמעמל ונתינש תונגהה לש םינושה םיביכרמל םסחיב הזמ הז ולדבנ
.הפקיהו הנגהה גוס תא עבוקה יסיסבה רושימה .'א :השאה לש ןיאושינה
הרודצורפה רושימ .'ג .תונגהה תרסה תא תוקידצמה תוליעה רושימ .'ב
ןייעל ןמזומ ארוקה .ןתרפה ןיגב תויצנקסהו תונגהה תרסהל תשרדנה
דציכו הנתנש תונגהה תא תורוסמה ןמ תחא לכ הבציע דציכ דומללו ירפסב
.ףלאה תיצחממ יותר לש הפוקת ךרואל ןהיניב שגפמה עיפשה

יכ ,ינולא תימלוש לע תלחוימה הנקסמל יתעגה אלש הדוותמו הדומ ינא
םג ינא .הכלהה לע תיחכונה הביבסה לש הרישי תירוטסיה העפשה תמייק
לכוי אל "םויה שחרתמה לע רבעהמ דומלל הצורה ןטפשמ"ש המע םיכסמ
ללוחל אתכמסא וב אוצמל ךא אוה ושקובמ לכ םא ,הז רוביחב רזעיהל
הרבחהמ תויטפשמ תומרונ לש הרישי הטילק ידי לע הכלהב םייוניש
תכרעמה תרוקיבב ינולא העיקשה רמאמב הצרמ בור תאש קר לבח .תיברעמה
חוכיווה תא ,לשמל ,הנחב אלו ,ירפסל ללכ תעגונ הניאש ,תינברה
םושרג ונברד םרח בצוע המכ דע הלאשב ,חונמה קלפ 'פורפ םע יתלהינש
לע ססבתהב .הפוקת התואב חוורש ירצונה טפשמה לש הרישי העפשה תחת
םיידוהי ,םיירוטסיה םימרוגו םייטפשמ תורוקמ לש תקדקודמ תרוקיב
,תרוקיבה ינפב תדמוע הניא קלפ לש ותדמע יכ רוריבב יתיארה ,םיירכונו
ותיילע תא ,םייתרבחו םייטפשמ ,םיידוהי םינפ םימרוגל סחייל שי יכו
.המצוע בר יטפשמ םרוג רותב םושרג ונברד םרח לש

ךיירטסו ךלמילא

ביבא לת
ינוציח ץחלב קר
,ץראה") שריק םרוי תאמ "הכלהב תוכפהמ" לע ותריקסב ,גרוב םהרבא כ"ח
אוה ."תיתדה תונתשהל ןיתמהל" ינוליחה רוביצהמ שקבמ ,(5.3 ,"םירפס
תילמרונ המוא לצאש םיכילהת הנש םישימחב רומגל הסנמ לארשיש ןעוט
.תורוד םיכשמנ

ץחלו תוממוקתה רחאל קר האב ברעמה תומואב תיתדה תונתשההש איה תמאה
ןויליגב ובתכמ 'ר) ומצע שריק םג דיעמש יפכ ,יתדה דסממה לע ינוציח
םירמאמ ץבוק לע התריקסב ץיבוקסומ הנפד רבכ הבתכ ךכ לע .(ל"נה
,"םירפס ,ץראה") טור ריאמ תכירעב "הדובעו הרות ינמאנ" תאצוהב
םיאנתה תא רצויש ימ ,'םינמזה תא הנשמ' תמאבש ימ ..." :( 13.10.1999
םיאנק לש םארומ אלל תילרבילה היסקודותרואה תמייקתמ םתרגסמבש
יקסב'צידרב ,ג"ליכ םיצימא םידוהי םתוא - םינוליחה םה ,םהינימל
םתעפשהב .הינווגל תישפוחה תידוהיה תוברתל דוסיה תא וחינהש ,רנרבו
תעונת תמייק םהל תודוהש יוטיבהו ןופצמה שפוח יכרע לארשיב וטלשוה
."'הדובעו הרות ינמאנ'

רב םולש

םילשורי
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Haaretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ