2003 לירפאב 10 ,ג"סשת ןסינב 'ח ישימח םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןמוי
םוסרפו קוויש
תימלוע הלכלכ
םיקווש
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 85
םוריח תויונרות
הלכלכ << תספדומה הרודהמה
חותפ קוש
תמאו גניטייריפוק
ןיזר ףסא תאמ
ןיב לובלב .ןושאר םויב םיאנותיע תביסמב והינתנ
תוהמל םוסרפ
ואבואב / ודאיסינאפ הסירח :ןויכרא םולצת
תקשה םע ועמשוהש לשמה ירבדב
רצואה רש ידי לע הארבהה תינכות
יוויטקפא םוסרפ תתל ידכ
הלועמ שומיש היה ,תינכותל
:םוסרפה ףנעב הגוהנה הטישב
.תוינויער - "גניטייריפוק"
םג תררחסמ החלצה אוה טקפאה
ירמאמ .םינלכלכה יתימע ברקב
ןיב ירשפא לובלב ותואל סחייתמ
הלאשה .הלכלכב תוהמ ןיבל םוסרפ
םידעצה םא ,רתוי תיתוהמה
שולשל הנעמ םיווהמ םינושה
:קשמה ינפב תודמועש תויעבה
,עוערה יביצקתה ןוזיאה ,ןותימה
תוביציב רוביצה לש ןוחטיבהו
.תרחא םעפב ןודית - היסנפה

10%" :רצואה רש רמוא ."בירעמ" ןותיעל ןויארמ עטקב עיפומ 90-10-ה לשמ
הברה ןטק קלח םימלשמ הלאה 10% ,השעמל ."סמה ילובקתמ 90% םלשמ רוביצהמ
70-10-ל תובורק רתוי תויצרופורפה ,יתעידי בטימל .סמה ילובקתמ רתוי
ילובקתמ 50%-מ תוחפ םלשמ ןוילעה ןורישעהו ;הסנכהה סמ ילובקתל רשאב
.מ"עמ ןוגכ ,םיפיקעה םיסמה

לש יברמה קלחה תא םלשמ רוביצה ברקמ רישעהו ןטקה קלחה םנמאש חיננ לבא
תוסנכהה תוגלפתהב םינוילעה 10%-ש םיעדוי ירה ונחנא .םיסמה ילובקת
רבדה .קשמב תרצונה הסנכהה ללכמ 35%-כ םיפרוג - םירישעה ,הייסולכואב
םירישעהמ תחקול ,תימואלה הסנכהה תא שדחמ תקלחמ לארשי תנידמש דמלמ
הדימ גישהל ידכ הסנכה תכימתו םיירוביצ םיתוריש ךרד ,םיינעל תנתונו
.תורחא החוור תונידמב גוהנש יפכ ,תוינויווש לש תמיוסמ

55% הווהמ ירוביצה רזגמה" :רצואה רש רמוא .55-45-ה לשמ ,ינשה לשמה
ג"ק 45 לקושה םדאל ,לוכיבכ ,המוד רבדה ."45% - ינרציה רזגמהו ,רצותהמ
תאז תמועל גוהנ םינלכלכה וניניב ."ג"ק 55 לקושה םדא ובג לע אשונה
,תירוביצ הכירצל האצוהה תמר ידי לע דדמנ ירוביצה רזגמה לש ולדוגש
.ןוחטיבלו תירוביצ העקשהל

34%-ה ןיבש שרפהה .רצותהמ 34%-כ הווהמ ירוביצה רזגמה ,הז דדמ יפ לע
תיביר ימולשתל תואצוהה אוה ,רצותה ךותמ הנידמה ביצקת הווהמש זוחאל
רבסוה יפכ ,םיינעל םירישעמ הסנכה תורבעה) רוביצה ברקב הסנכה תרבעהלו
לוהינ תמחמ זובזב םג ,ןבומכ ,שי וז תירוביצ האצוה ירוחאמ .(ליעל
םייטסיבול םיפוג לש קרס תואצוהו ,היטרקוריב ,האנה תובוט ןתמ ,יוקל
,עיקשהל ןוצרה תא םיתוועמ םג ,עודיכ ,םיסמה .הלשממה לע עיפשהל ידכ
.ב"ויכו ךוסחל ,דובעל

תוריש הרקיעב איה םיירוביצה םיתורישה תקפסאל תירוביצה האצוהה םלואו
ריכזהל לוכיש דחא רבד הל ןיא .ינרציה רזגמה תוברל ,רוביצה לע לטנ אלו
האצוהה לש הדועיי ירה ."ןמש"ה תא ובג לע אשונה "הזר"ה תא והשמב
,תואירב ,ךוניח ,ןוחטיב :םיירוביצ םירצומ לש הקפסאב אוה תירוביצה
.דועו תיתשת תועקשה

לטנה .ומצמצל ודעונש ןוחטיב תואצוהב אלו ינוחטיבה םויאב ןומט "לטנ"ה
תואצוה .הנעמ ול תושמשמה תואירבל תואצוהב אלו ילוחה תנכסב אוה
רומא ךוניחה ביצקתו ,לטנ איה תורעבה .לטנה ןניא ,ןמצעלשכ ,ךוניחל
ןוירפה רדעיה .לטנ ןניאש ןבומכ ,תיתשתב תועקשהה םג ,ףוסבלו .המצמצל
הלשממה תועקשה ידי לע ומע דדומתהל שיש "לטנ"ה אוה יטרפה רזגמב
לש הלדוג תא םידדומה ,ביצקתהמ 34% םתוא .דועו םישיבכב ,הרובחתב
ינרציה רזגמה לע לטנ םה ,םיירוביצה םיתורישה תקפסאל תירוביצה האצוהה
םילהנמהש וא ,תוינזבזב תוינקהש וא ,ידמ הובג רכשה הבש הדימב קר
חוסינל ןתינ וניא הז לכ לבא .דועו םייטילופ םינוירטירק יפ לע םירחבנ
הלאכ הברה שיו ,םירוסמה םידבועה ."ןמש"ה תא ובג לע אשונה "הזר"ה לש
אל םינלכלכ .עגריהל ,ןכ םא ,םילוכי ,ירוביצה רזגמב םיקסעומה ברקב
.לטנ םהב םיאור

רצואה רש םאה .הלטבאהו ןותימה תוטשפתהל םידרח ,םהב ינאו ,םינלכלכ לבא
לשמב שמתשהל רחב עודמ ,ןכ םא ?ילכלכה לפשה יבגל השדח הרושב איבמ
תילכלכה תינכותה לש ירקיע קוויש יעצמאכ "הזרהו ןמש"ה לשמבו 90-10-ה
.ןותימה - ןיינעה לש ובל בלב םיקסוע םניא םג םילשמה ?השדחה

לודג אוה ביצקתב ןועריגהש הדבועה ללגבש םג םירובס ,םהב ינאו ,םינלכלכ
ןועריגה תא םצמצל ידכ תשרדנ ירוביצה רזגמב רכשה תדרוה ,ידמ ךשוממו
.לדגת הלטבאהש ילב

?ןאכל "הזרהו ןמש"ה ןיינע המ ,בוש ,לבא

רצוא ירשש עדוי ינא" :רצואה רש רמא הארבהה תינכות לש הקשהה םואנב
לבא .םהימואנב םיריהז הזמ רתוי דועו .םהירבדב םיריהז תויהל םיכירצ
."תמאה תא רמול :דחא רבד תושעל םיכירצ רצוא ירש

.םתיווהכ םירבד רמול ךירצ תילכלכ תינכות םוסרפב םג

לת תטיסרבינואב סלגרב ןתיא םש לע הלכלכל רפסה תיבב רוספורפ אוה בתוכה
ביבא
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Haaretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ